Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

6.- NGŨ NGUYỆN THÁNH THẤT AN NINH

VÀ ĐẠO ĐỨC LÀ SIÊU CHÁNH TRỊ

Minh Lư Thánh Hội, Tuất thời, 14 tháng Giêng Kỷ Dậu (2-3-1969)

____________

THI:

TAM thiên lục bá đạo bàng môn,

TRẤN tĩnh nhân gian thức mộng hồn;

OAI đức nếu người không chính chắn,

NGHIÊM trừng Thiên luật khó bôn chôn.

QUAN thân tế chúng hà nhân sự.

ÂM điệu độ đời bậc Thế Tôn;

NHƯ thị ngă văn tùy chánh đạo,

LAI triều chiếu triệu nhập Thiên môn.

     TAM-TRẤN OAI-NGHIÊM QUAN-ÂM NHƯ-LAI, Bần Đạo chào chư hiền đệ hiền muội.

      Đầu năm Kỷ Dậu, Bần Đạo đến trần gian để giúp chư hiền đệ muội một vài lư Đạo để nhận thức vị trí của ḿnh trong trời đất, ngơ hầu tăng tiến trên bước đường tu học chân chính để khỏi sa vào nẻo mê tín mà bị bàng môn tả đạo lôi kéo vào hố sâu vực thẳm không ngày trở lại cùng CHÍ-TÔN TỪ-PHỤ. Bần Đạo miễn lễ, đồng an tọa.

      Chư hiền đệ hiền muội!

THI:

Cuộc đời lắm nẻo gặp chông gai,

Tà chánh lẫn chen giữa hội nầy;

Vững bước qua cầu thanh ván mỏng,

Để hầu sáng tạo ở ngày mai.

      Chư hiền đệ muội ! Máy càn khôn vận chuyển, luật tuần hoàn đă đáo đầu, Nguơn Hạ ngày sắp măn, Tam Kỳ độ chúng sinh. Từ xưa, cứ mỗi độ thế gian loạn lạc, chánh đạo bị lu mờ, người hiền tài bị gièm xiểm đón ngăn, kẻ thiếu đức múa may trong thiên hạ. Đạo Giáo bị xem như mê tín, cường quyền vật chất lại thạnh hành, luân lư suy đồi, nhân t́nh bị xem rẻ. Th́ cũng cơ hội đó:

Đạo Trời đến khai sáng nẻo quang minh,

Đuốc chân lư rọi vào trong đêm tối;

Chuông cảnh tỉnh người trần trong tội lỗi,

Lấy đao binh đạo tặc để làm răn.

Cho người đời thức tỉnh ăn năn,

Vào nẻo đạo để an b́nh tâm nội.

Đạo khai sáng giữa lúc đời nhiều tội lỗi,

Như trường học đời mở v́ con người u tối dốt nát văn chương.

Đoàn cứu trợ đến đâu v́ nơi đó bị thảm trạng tai ương.

Đó là điểm chánh t́nh thương của Tạo Vật.

      Chư hiền đệ hiền muội là những thành phần giác ngộ, tầm Đạo học hỏi để tu công lập đức, cốt ư là hoàn thiện hóa bản thân trong kiếp đời hiện tại và được giải thoát phần chơn như khi về bên kia thế giới.

      Quan niệm và mong muốn th́ như vậy, nhưng khi đặt ḿnh trong khuôn khổ hành đạo th́ làm không được đúng như ḷng mong mỏi. Đời con người lấy lẽ sống làm căn bản, nếu chỉ là sống cho bản thân giả tạm ở cơi vô thường nầy th́ không cần phải đề cập đến, mà phải quan niệm luôn cả lẽ sống về tâm linh.

      Con người muốn toại hưởng cơi thanh b́nh phải nhắm vào thực hành các điểm sau đây :

1/- Nội công tu tiến,

2/- Ngoại công đức hạnh,

3/- Quá khứ tâm nên dứt bỏ,

4/- Hiện tại tâm không có,

5/- Vị lai tâm đừng vọng tưởng.

      Đó là hạng tu tiến một quăng đường khá dài mới có thể thực hành được trọn vẹn.

1.- NGŨ NGUYỆN

      Chư hiền đệ hiền muội! Trong giới Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ hằng ngày mỗi thời cúng đều có năm câu nguyện. Câu nguyện chót là “Ngũ nguyện Thánh Thất an ninh". Thông thường chư hiền đệ hiểu nghĩa rất hẹp là câu nguyện cho Thánh Thất là chỗ thờ phượng được an ninh. Nếu hiểu như vậy thôi th́ Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ không cần phải nêu câu ấy lên để mà làm chi.    

      Vậy chớ người đời mỗi lần đến lễ Phật dưng hương đăng hoa quả kèm theo đó xin Phật phù hộ đủ điều, có khác chi đâu ?

      Chư hiền đệ muội phải hiểu như thế nầy: Thánh Thất gồm có Bát Quái, Cửu Trùng và Hiệp Thiên Đài. Thánh Thất cũng là tượng trưng cho h́nh thể Chí Tôn Đại Từ Phụ, trong đó có cả Thượng Đế đến vạn linh. Một tổ chức rộng lớn như vậy cũng thể hiện cho Càn Khôn Vũ Trụ. Muốn cho Càn Khôn Vũ Trụ được điều ḥa nhực nguyệt tinh tú, Thượng Đế phải nắm giữ quyền pháp, cũng như điều hành guồng máy Đạo. Một tổ chức từ nhỏ đến lớn cũng phải có quyền pháp. Nếu không quyền pháp điều hành vận chuyển th́ các khối tinh cầu trong ṿng luân chuyển sẽ đụng nhau, th́ vũ trụ nầy mất an ninh. C̣n các phần hành của mỗi tổ chức không theo quyền pháp th́ tổ chức đó bị loạn.

      Đức Giáo Tông Thái Bạch, đầu xuân Kỷ Dậu đă đề cập đến hai chữ "Quyền Pháp" khá nhiều rồi. Hôm nay Bần Đạo chỉ phớt qua để chư hiền đệ muội lưu ư mà không nhầm lẫn.

      Trong Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ đến ngày nay c̣n trong ṿng phân hóa, v́ chỉ có pháp mà không có quyền. Ai cũng nói ḿnh là đúng pháp, không theo một quyền lực của tổ chức khác.V́ quyền pháp chẳng nghiêm minh nên cơ phân hóa, sự rẽ chia đương nhiên là thế.

      Giờ đây Bần Đạo trở lại câu nguyện thứ năm.

      Thánh Thất cũng tượng trưng cho lớn nhứt là vũ trụ, nhỏ nhứt là bản thân cá thể của con người cho đến từng cá thể côn trùng thảo mộc, ḅ bay máy cựa nữa. Nếu vũ trụ chẳng an ninh, cơ sanh hóa không thể trưởng thành; guồng máy cai trị nhà nước nếu chẳng an ninh th́ xáo trộn từ đầu năo chỉ huy đến hạ tầng quần chúng; gia đ́nh nếu chẳng an ninh th́ làm sao an cư lạc nghiệp hạnh phúc được; bản thân nếu chẳng an ninh th́ đời người như mất hết chín phần mười. Như vậy, an ninh là nhu cầu cần thiết cho tất cả mọi giới, mọi lănh vực.

      Chư hiền đệ muội là người tầm Đạo tu thân, cũng hoài vọng an ninh. Nếu thậm đa tửu nhục th́ ngũ tạng lục phủ mất an ninh. Nếu thậm đa sắc dục th́ bản thân cũng mất an ninh.

      Nói rộng ra một chút: Như người sử dụng các loại xe không thi hành đúng luật đi đường, đó là tự ḿnh làm mất an ninh cho ḿnh.

      Trên đường đạo hoặc đường đời cũng thế, nào khác chi đâu. Mọi sự kiện xảy đến cho ḿnh, đa số là tự ḿnh gây nên, chỉ thiểu số từ ngoại cảnh đưa đến mà thôi. Cái ngoại cảnh ấy cũng do ảnh hưởng phần nội tâm mà ra, chớ không hoàn toàn là rủi ro từ đâu đưa đến. Nếu thiếu đức, ngoại cảnh mới xâm vào.

      Chư hiền đệ muội thử nghĩ: Có bao giờ những người chơn tu đạo đức mà lại gặp những bạn tửu nhục đạo tặc đến rủ ren, hay trái lại, có bao giờ những người đổ bác đạo tặc mà có người bạn văn nhân sĩ khí đến bao giờ. Như vậy là nội tâm mỗi người được thuần chân đúng đắn sẽ có ngoại cảnh an lành tốt đẹp trợ duyên. Nội tâm sẵn dành chỗ phụng thờ Thượng Đế, hoài băo những việc làm của Thượng Đế, th́ không c̣n chỗ nào trống để tà mị lấn chen.

 

2.- ĐẠO ĐỨC LÀ SIÊU CHÁNH TRỊ

      Chư hiền đệ là những người trong cửa Đạo, từ lâu không dám bàn đến hai tiếng chánh trị, v́ quan niệm rằng chánh trị là có lập phe lập đảng, có tranh bá đồ vương, có giựt giành quyền thế. Tại hiểu như vậy nên không dám nghĩ và bàn đến hai tiếng ấy. Thật nghĩa của nó là cao quư biết bao.        

      Định nghĩa: CHÁNH là chánh trực, quang minh, ngay thẳng, đúng đắn, có nhân có nghĩa và háo sinh. TRỊ là an ninh, bảo tồn trật tự, ḥa thuận dưới trên.

      Trên thế gian nầy, nhân loại v́ c̣n những quốc gia trong ṿng loạn lạc triền miên, danh từ chánh trị bị lạm dụng v́ người chấp hành không đúng nghĩa của nó. Bởi đó mà danh từ ấy không được đề cập trong cửa tôn giáo hay Đạo giáo.

      Ngày nay cũng như từ bao giờ, những phần tử tốt, tu hành chân chính trong cửa đạo hằng hoàn thiện hóa từ nội tâm đến ngoại thể con người ḿnh cho đúng với hai chữ đạo đức. Đó là phần vụ tu thân. C̣n phần lập công bồi đức là việc tế nhân độ thế. Làm những công việc xă hội từ thiện, lấy lư đạo lồng vào việc làm để tỉnh thức kẻ tội lỗi hung ác trở lại đường lương thiện thuần mỹ, giáo dân vi thiện. Độ được một người vào cửa thiện là giảm bớt đi một phần tử xấu của quốc gia. Độ được một người biết làm công việc giáo dân vi thiện là đă bớt đi hàng trăm phần tử xấu của quốc gia. Nếu độ được trăm ngàn muôn triệu người như vậy th́ một quốc gia đă giảm đi rất nhiều khám đường và sẽ chuyển cơ sở ấy thành giáo đường. Như vậy không phải đạo đức là siêu chánh trị hay sao? Nếu mỗi người thương nhau trong t́nh đạo hữu, trong t́nh anh chị em cùng một Cha chung THƯỢNG-ĐẾ, lo d́u dẫn nhau, bảo trợ nhau, dạy dỗ nhau như người cùng ruột thịt th́ xă hội quốc gia đương nhiên an b́nh, dân t́nh được lạc nghiệp. Việc làm ấy trong quyền pháp Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ đă ấn định rơ ràng từ buổi sơ khai Đại Đạo. Nếu cấp thừa hành đúng đắn nghiêm minh phổ độ chúng sanh càng đông th́ quốc gia xă hội sớm thanh b́nh thạnh trị. Được thạnh trị nhờ chữ chánh: chánh tâm, chánh trực, chánh tín. Từ lớn chí nhỏ, từ quan chí dân, từ kẻ sĩ phu tới hàng cùng đinh mà được chánh th́ lo ǵ không thạnh trị an ninh, quốc gia cường thịnh, xă hội thanh b́nh. Đó không phải đạo đức là siêu chánh trị hay sao?

      Người làm đạo đức là làm chánh trị trong t́nh thương giáo dục và bảo tồn.

      Nói như vậy để những ai là người tu thân lập đức hành đạo độ đời nên hiểu cương vị của ḿnh mà làm cho đúng mức của nó. Hễ tu th́ phải làm cho đúng nghĩa của người tu. Nếu làm sai tôn chỉ mục đích của nó, đó là tự ḿnh làm mất an ninh cho ḿnh cũng như  cho tập thể. Dầu có nguyện năm bảy trăm câu cũng chẳng ích ǵ, lựa là một câu.

      Ḱa hăy xem Trời Đất đă chia bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Mỗi mùa  nào đều mang sắc thái riêng biệt của nó, nhưng cái cứu cánh căn bản là bảo tồn vạn vật.

      Trong giới hành đạo tu thân cũng vậy. Dầu mang sắc thái riêng biệt của mỗi tôn giáo, mỗi tổ chức hành đạo có khác nhau, nhưng cái cứu cánh căn bản của nó là tế nhân lợi vật, giáo dân vi thiện để đem lại xă hội thanh b́nh,  quốc gia thạnh trị trong t́nh thương. Người lănh đạo xem dân như con đẻ, dân xem người lănh đạo như cha sinh. Bổn phận, nhiệm vụ và quyền lợi tương thân tương trợ trong đường lối chánh tâm, chánh trực. Đó là Đạo làm người ở thế gian.

      Đừng hiểu rằng vào Đạo là trốn tất cả sự đời, mà phải hiểu vào Đạo là có hai phần: một phần về tâm linh, một phần về nhân sinh thế đạo. Nếu đóng cửa độc thiện kỳ thân th́ Thượng Đế cũng không mở đạo mà làm ǵ, như lư đạo đă nêu trên khi khởi đầu đề tài nầy.

      Chư hiền đệ hiền muội đàn trung! Chư hiền đệ muội đang sống trong giữa thời đao binh chiến họa. Tuy thấy rủi ro âu lo sợ hăi mọi biến chuyển bất ngờ, nhưng đó là cơ hội tốt cho người tu. Nhờ đó mới thấy được lẽ đạo lư công b́nh của Tạo Vật. Đừng hoảng hốt sợ hăi, mà phải luôn luôn b́nh tĩnh định tâm tưởng nhớ đến đạo lư và Thượng Đế. Đó là lấy tịnh để trị loạn. Ngược lại, không ích ǵ. Dầu sợ hăi hoảng hốt cũng không giải quyết được việc ǵ và cũng không thấy được lẽ nhiệm mầu của đạo lư.

      Giữa thời buổi loạn ly, cũng là giữa lúc phân chánh biệt tà, phân thanh lóng trược, cũng là buổi sàng sảy thanh lọc. Bao nhiêu căn duyên nghiệp quả đều phải trả xong mới hưởng được buổi lập đời Thượng Nguơn Thánh Đức. Đừng v́ ngoại cảnh để mất phong độ cốt cách của người tu hành. Nếu đạo đức không đem lại sự an b́nh thạnh trị th́ Thượng Đế cũng không mở Đạo làm chi.

THI:

Ḷng trần rửa sạch để thanh tâm,

Chánh tín mới mong khỏi lạc lầm;

Giữa buổi Hạ Nguơn c̣n loạn lạc,

Giúp đời hành Đạo gặp ân thâm.

THI:

Gieo giống th́ mong kết quả ngon,

Chánh tâm hành Đạo phải cho tṛn;

Mặc đời xảo trá tay buông bắt,

Hành Đạo văng hồi lại nước non.

      Ban ơn chư hiền đệ hiền muội được tâm trung mát mẻ, sáng suốt nhận định con đường minh chánh để đi đúng và hành đúng con đường Đạo lư. Bần Đạo xin giă từ, thăng...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh