Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

17.- HĂY LO CHO ĐỜI SỐNG TÂM LINH

MINH-LƯ THÁNH-HỘI, Tuất thời 26-9 Mậu-Thân (16-11-1968)

THI:

Mở cửa càn khôn ngắm bể dâu,

Chín mươi hai ức sẽ về đâu;

Sương phong gió băo đường triêu mộ,

Rừng rậm non cao nẻo cuối đầu.

Nếu nhớ chia tay nơi đỉnh thượng,

Th́ đừng lỡ bước chốn sông mâu;

Trập trùng vó kư miền Ly Khảm,

Cứu cánh chờ ai gởi đạo mầu.

      ĐÔNG-PHƯƠNG CHƯỞNG-QUẢN, Bần Đạo chào mừng chư hiền đệ hiền muội.

      Chư hiền đệ hiền muội! trước khi bước chơn đặt ḿnh vào ngưỡng cửa đạo giáo hay tôn giáo, chư hiền đệ hiền muội đă có một ư niệm là thích việc thiện, tin tưởng Đấng Vô H́nh sẽ cứu rỗi linh hồn ḿnh khi măn duyên kiếp trần ai.

      Tu là để cứu cửu huyền thất tổ. Trước nhứt là trau sửa thân tâm, rèn luyện bản tánh, xa lánh đường tội lỗi nơi cơi đời hiện tại. Khi vào cửa Đạo rồi lo phần học hỏi kinh sách Thánh giáo Thánh ngôn, cùng những bạn đă đi trước ḿnh một khoảng đường Đạo học. Khi học hiểu hết một đôi phần về đạo lư, từ vũ trụ quan đến nhân sinh quan, được một vài yến sáng rọi trong tâm hồn, thấy được cơi đời đây là giả tạm. Một kiếp làm người tuy nói rằng ước định là trăm năm, nhưng trong chuỗi đời ba vạn sáu ngàn ngày là mấy ai tṛn hưởng. Tấm thân tứ đại quanh năm ngày tháng măi quay cuồng trong chỗ lo nghĩ buồn vui cùng sướng khổ. Nhưng hỏi lại có mấy ai được trong cảnh buồn ít vui nhiều, quẩn quẩn quanh quanh trong chỗ đủ thiếu phải chăng giàu nghèo. Bảy tám mươi cũng gọi một đời mà năm ba tuổi cũng cho là một kiếp, lẽ vô thường nào đâu có hẹn với con người sự dài vắn rủi may. Từ đó con người mới nảy sanh ra một ư niệm là tạo những điều kiện tối cần cho phần thể chất để sống trong nếp sống tương đối, c̣n bao nhiêu th́ giờ lo đào tạo những điều kiện cho đời sống tâm linh, gieo hột giống lành cho kiếp tương lai, làm công quả cho vững móng nền âm chất.

      Tuy nhiên, trong gia đ́nh và xă hội của người tu niệm cũng thường vấp phải những chướng ngại vật làm cản ngăn bước tiến trên đường lập công bồi đức. Bởi v́, phàm hễ mang thể xác con người ắt đă chịu ảnh hưởng cùng hậu quả của duyên nghiệp trong tam thế. V́ đó mà màn vô minh đă che, làm mờ đi phần nào những điều sáng suốt. V́ vậy, trong giới tu hành hay bị lầm lẫn những ǵ là chơn là giả, những ǵ là bản ngă, là chơn như. Phải trái khôn phân, vàng thau khó định. Do đó mà người tu th́ nhiều, thành công đắc quả th́ ít. Cũng có những trường hợp v́ chủ quan trong ích kỷ mà đưa đẩy con người vào phú quí đỉnh chung công hầu khanh tướng. Chính v́ đó trong chủ đề đạo lư, Bần Đạo muốn nêu một vài khía cạnh của bề trái cuộc đời đạo lư cho chư hiền suy nghĩ:

THI:

Đạo lư cao thâm rán học hành,

Tạo điều kiện tốt kiếp lai sanh;

Đừng quên hiện kiếp trong nhân ngă,

Phân biện bạc ch́ trược với thanh.

      Bần Đạo rất vui hôm nay nh́n thấy chư hiền đệ hiền muội đều có điểm quang năng tinh tiến về phần đạo học. Nhưng đoái nh́n cảnh đời đang xáo trộn, nhân loại đang lâm vào cuộc thương hải tang điền, cơ mạt kiếp âu đành, những nguyên nhân có được phản hồi nơi quê xưa vị cũ để lập đời Thánh Đức Thượng Nguơn, đó là điều cần thiết cho những bực lănh đạo giáo đồ lưu tâm hơn hết.

BÀI:

              Đêm thanh nương áng mây lành,

Thần cơ diệu bút tả thành từng câu.

       Gởi cho người năm châu bốn bể,

       Gởi cho hàng khanh tể thứ dân;

              Gởi cho chí sĩ tài nhân,

Cho trang đạo đức cho phần thiện tâm.

       Cuộc phù thế thăng trầm đắc thất,

       Kiếp sinh tồn duy vật duy tâm;

              Đường trần vó ngựa trăm năm,

Xét xem kim cổ bao lăm đổi đời.

       Nh́n chuyển biến trong thời nguơn hạ,

       Thấy nhân loài chiến họa thiên tai;

              Rủ ḷng mở cửa Cao-Đài,

Quy nguyên Tam Giáo hoằng khai đạo mầu.

       Ôi! thế sự cơ cầu chen lấn,

       Hỡi nhơn sanh quanh quẩn đường trần;

              Có thân thử hỏi lại thân,

Mấy cơn ch́m nổi mấy lần nhục vinh.

       Mộng vương bá trường chinh trống đổ,

       Xui con người vào chỗ tương tàn;

              Lợi danh bán tước mua quan,

Bo bo của tạm lại hoàn tay không.

       Nỗi tham vọng túi trong chẳng đáy,

       Niềm đau thương nhân loại không đừng;

              Xét ra càng lại dửng dưng,

Bởi lo cá thể nhân quần suy vi.

       Nếu sớm biết tu tŕ hạnh đạo,

       Chẳng muộn màng cởi tháo nghiệp duyên;

              Dầu đời đang lúc đảo điên,

Chính ḿnh thoát khổ dạy truyền người sau.

       Tu là để luyện trau tâm tánh,

       Tu là ǵn phẩm hạnh vi nhân;

              Tu là tự cứu bản thân,

Tu là an mối t́nh dân vẹn tṛn.

       Chớ sợ tu không c̣n danh lợi,

       Đừng ngại tu phú quới phải xa;

              Nhân xưa tiền kiếp tạo ra,

Ngày nay kết quả cho ta cho người.

       Danh thiệt danh trên đời bia tạc,

       Lợi chánh là lợi lạc muôn dân;

              Lợi danh nêu để sử thần,

Ấy nguồn danh lợi vĩ nhân Thánh hiền.

       Lợi vật chất bạc tiền giả tạm,

       Danh mượn xin trong đám công hầu;

              Có ǵ hưởng đặng bền lâu,

Thoạt qua cửa sổ vó câu trập trùng.

       Nền Đạo học khôn cùng xây đắp,

       Nghiệp tiền nhân đề cập tương lai;

              Trần ai ai biết trần ai,

Lánh thân cất bước ra ngoài tỏa cương.

       T́m chơn lư lập trường tự cứu,

       Học Đạo mầu quả tựu công thành;

              Cũng là lợi, cũng là danh,

Cổ kim ghi tạc sử xanh bao người.

       Nỗi cộng nghiệp thương đời diễn tiến,

       Luật tuần hoàn luân chuyển lại qua;

              Hỡi ai! trong cảnh trời tà,

Mau chơn quày gót rót ra ṿng trần.

       Mượn đất Thánh non Thần an hưởng,

       Dùng kệ kinh tối thượng học hành;

              Cho qua những cuộc phân tranh,

Để xem vận hội lập thành gần đây.

       Hăy nh́n xem nhân tài chí sĩ,

       Ḱa thấy chăng chước mị mưu tà;

              Rấp ranh xẻ bảy chia ba,

Mảnh thân tan tác ruột rà phân ly.

       Tài trí chẳng làm ǵ tài trí,

       Bá vương càng lâm lụy bá vương;

              Nếu trông thấy cảnh đoạn trường,

Hỏi ai, ai có biết đường giải nguy.

       Mở cửa rộng từ bi bác ái,

       Đón ngăn loài tà quái xâm lăng;

              Đạo tâm soi sáng cơi trần,

Một phần tu niệm muôn phần hưởng chung.

       Hỡi ai có đại hùng đại lực,

       Ḱa nhân loài khổ cực đau thương;

              Chơn truyền đạo pháp hoằng dương,

Lập cơ cứu cánh bốn phương thoát nàn.

       Ngô đồng trổ phụng hoàng cất cánh,

       Đỉnh non thần phát hiện chơn nhơn;

              Cứu đời trong buổi hạ nguơn,

Nhờ tay đạo đức góp phần chung lo.

       Qua biển khổ nương đ̣ bát nhă,

       Thoát lưới trần cậy gă Già-Lam;

              Đơn thơ xuất thánh siêu phàm,

Thái b́nh vạn vật muôn năm gội nhuần...

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh