Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

15.- CHÁNH TÍN VÀ MÊ TÍN

Văn Pḥng Phổ Thông Giáo Lư, Ngọ thời 29-7 nhuần Mậu-Thân (21-9-1968)

THI:

Người đời sợ lỗi mới tu thân,

Noi chí Phật Tiên với Thánh Thần;

Tín ngưỡng bước đầu vào cửa Đạo,

Chánh mê phân biệt ảo cùng chân.

      LÊ-VĂN-DUYỆT ĐẠI-TIÊN, Bần Đạo chào chư Thiên-mạng, mừng chư hiền đệ muội  đàn trung.

      Chư hiền đệ muội, Bần Đạo đến trần gian giờ này v́ có sứ mạng mà cũng là bổn phận đến giúp Cơ Quan có dịp và tài liệu để phổ thông giáo lư trong một ngày sắp gần đây để giác ngộ người đời học Đạo tầm chơn. Vậy Bần Đạo mời chư hiền đệ muội đồng an tọa.

      Chư hiền đệ hiền muội, vấn đề Bần Đạo đem tŕnh bày hôm nay là "Sự tín ngưỡng của con người" .

      Sau thời gian tạo Thiên lập Địa, khởi thủy có con người sinh ra tại quả địa cầu này. Trong thời kỳ khởi nguyên của nhân loại, con người c̣n chất phác thuần lương, hồn hồn ngạc ngạc, tâm tính ḥa đồng với thiên nhiên. Mọi biến chuyển, mọi hiện tượng của thiên nhiên trước con người chất phác không thể đoán biết v́ ngoài sức tưởng tượng của họ. Bao nhiêu sự sợ sệt lo âu tự nhiên phát khởi trong ḷng. Đó cũng là mầm tín ngưỡng đă phát sinh nơi nội tâm của con người. Từ đó và những thời gian kế tiếp, mỗi một tŕnh độ, mỗi giống dân cũng như mỗi con người đều có mỗi tư tưởng và tín ngưỡng khác nhau tùy theo hoàn cảnh và ngộ nhận của họ. Do đó đă nảy sinh ra nhiều sắc thái sùng kính tôn trọng thờ phượng khác nhau. Song song với giai đoạn và kỷ nguyên đó, Thượng Đế đă cho các vị Giáo Chủ đến trần gian, chơn linh nhập vào thể xác của giống người thế gian, đem nguồn giáo lư chân chánh để hướng dẫn người đời biết cách đối xử và ăn ở với nhau cho thuận lẽ Đạo tức là hạp ḷng Trời .

      Từ đó, mỗi một giai đoạn đều có mỗi một tôn giáo phát sinh để hướng dẫn người đời tùy theo tŕnh độ tiến hóa của họ mà dẫn dắt họ lần lần trên đường đạo lư. Tuy nhiên, ánh sáng thái dương tuy rọi khắp cùng nhưng không thể soi vào chậu úp .

      Đạo giáo cũng trong định luật đó, v́ vậy c̣n có những lớp nhân sanh không may mắn được thọ nhận chơn truyền, do đó nảy sanh t́nh trạng không đồng đều về sự tín ngưỡng.

      Từ cổ chí kim, trong lănh vực tín ngưỡng của con người, có thể chia ra làm hai lănh vực:

      1) Là tín ngưỡng trong phạm vi tôn giáo hay là đạo giáo.

      2) Là tín ngưỡng theo quan niệm trong phạm vi ma quỉ.

      Lănh vực thứ nhứt, quan niệm về tôn giáo, người ta hiểu như vầy: trong thế giới thiêng liêng có ba giai tầng, đó là : Thượng giới: Tin; Trung giới: quỉ; Hạ giới: .

      Người đă đặt ḿnh vào một tôn giáo luôn luôn có quan niệm chọn lọc tin tưởng và hướng về thượng giới trong đó có chư Phật Tiên Thánh là những v́ Thiêng Liêng thay mặt Thượng-Đế d́u dẫn giáo dục nhân loại trên các phương diện về nhân sinh, nhân trí và nhân đức.

      Nhân sinh gồm có các ngành canh nông, ngư nghiệp, kinh tế, xă hội.

      Nhân trí gồm có các ngành văn hóa, giáo dục, kỹ thuật, mỹ thuật, văn nghệ, khoa học, kỹ hà học…

      Nhân đức gồm có công dân giáo dục, đạo lư, nói chung là tôn giáo hay là đạo đức.

      Tóm lại, quan niệm về Thượng giới tin có toàn là các Đấng trọn lành giúp Thượng-Đế để bảo tồn nhân loại theo tiêu chuẩn thuần lương, nhân nghĩa, từ bi, bác ái, vị tha. Do đó người tín hữu của mỗi tôn giáo có quan niệm chân chính là luôn luôn phải hướng về Thượng-Đế theo luật bảo tồn, đem quan niệm ấy lồng vào mọi nếp sinh hoạt  thường nhật của ḿnh cho hạp với ư Trời ấy là thuận lẽ Đạo.

      Nói rơ hơn, những người có quan niệm chân chính về đạo lư là hằng ngày luôn luôn khép ḿnh trong nếp sống đạo lư, trong đó có đức hy sinh, khoan dung, bác ái, vị tha, từ bi, hỉ xả, thương người không được th́ thôi chớ không được phép ghét người, giúp người không được th́ thôi chớ không được phép hại người.  V́ Tạo-Hóa là đức háo sanh, trái ngược với tiêu diệt. Ai muốn được Tạo-Hóa bảo tồn thương yêu phù trợ ḿnh th́ hăy cố gắng ăn ở xử thế và làm theo ư của Đấng Tạo Hóa. Mọi việc làm luôn luôn cân nhắc và xét nét xem coi việc ấy có tổn đức và trái đạo lư th́ tránh, c̣n thuận đạo lư th́ làm.

      Lănh vực thứ hai là tín ngưỡng theo quan niệm về ma quỉ. Đây là nhắm vào lớp người tuy tin tưởng vào thế giới thiêng liêng nhưng đă tin ở hạ đẳng cấp thiêng liêng. Đó là lớp người không vào một tôn giáo nào, hoặc một thiểu số ở một tôn giáo nào đó, nhưng đă tín ngưỡng lệch lạc với chơn truyền của tôn giáo ḿnh. Lớp người này vẫn tin tưởng rằng ngoài thế giới hữu h́nh tại trần gian đây như những điều mắt thấy tai nghe và rờ mó được lại c̣n có thế giới vô h́nh, tai không nghe, mắt không thấy, rờ mó không đụng. Đó là phần thiêng liêng như linh hồn con người, hoặc ma quỉ Thần Thánh Tiên Phật.

      Thường thường mọi nếp sinh hoạt hằng ngày lớp người này hay tin tưởng trông cậy vào hạ đẳng cấp Thiêng Liêng như hồn người chết hoặc ma quỉ đến lớp Thần là cùng. V́ họ nghĩ rằng đẳng cấp thiêng liêng này dễ ḥa đồng và gần gũi với người sống hơn, dễ mời thỉnh, dễ vái van, dễ cầu cứu hơn thượng đẳng cấp Thiêng Liêng. Do đó, mỗi khi có việc ǵ xảy đến cho ḿnh mà trí phàm hoặc óc họ không thể xét đoán được, phải vái van cầu khẩn, triệu thỉnh đến sự hộ tŕ giúp đỡ ở phần thiêng liêng này, miễn là đáp ứng được nhu cầu ích kỷ cá nhân hoặc trong phạm vi gia đ́nh của họ như mua bán, cầu quan, cầu tài, cầu lợi, thi cử hoặc bịnh hoạn … để đền đáp lại họ sắm lễ vật cúng tế.

      Có nhiều trường hợp, v́ quá kính trọng tin tưởng ở sự hộ tŕ phải lo đền ơn đáp nghĩa, gọi là trả lễ hay trả nợ, họ có thể làm việc phạm vào đạo lư cho ra tiền của để cúng tế, như cho vay cắt cổ đối với người nghèo túng hay bịnh nhân cần tiền thang thuốc, hoặc tham nhũng hối lộ rù rút của công, có thể lũng đoạn nền kinh tế quốc gia, hoặc sát sinh hại vật v.v... Bất cứ một hành động nào miễn là có lợi để làm phương tiện cúng tế trả lễ.

      Thương ôi! lớp người này hoặc v́ tự cao tự đại, cho rằng ḿnh khôn ngoan khéo léo, chỉ một lời nói, một nháy mắt, một cuộc điện đàm là đă có tiền muôn bạc triệu hoặc biệt thự xe hơi, th́ c̣n cần ǵ đến tôn giáo đạo đức mà phải trông cậy vào các đấng Phật Tiên Thánh dạy bảo ḿnh. Tự ư nghĩ đó là những chướng ngại vật làm ngăn cách họ vào ngưỡng cửa tôn giáo. Hễ không vào cửa Đạo làm sao được tinh thần hướng thượng đẳng cấp thiêng liêng mà hiểu việc làm cho thuận lẽ đạo.

      Để kết luận cho hai lănh vực tín ngưỡng này, Bần Đạo nêu lên hai danh từ là: Chánh tín và mê tín .

      Chánh tín là tin tưởng vào lănh vực hướng thượng ở thượng đẳng cấp thiêng liêng. C̣n mê tín là tin tưởng tín ngưỡng vào hạ đẳng cấp thiêng liêng .

      Một khi người ta sùng kính thờ phượng một vị thiêng liêng nào, cần phải hiểu rằng: Tại sao ḿnh thờ phượng sùng kính vị đó. Rồi t́m hiểu câu trả lời sẽ rơ ḷng ḿnh nghĩ và làm có hạp đạo lư cùng chăng?

      Thí dụ: Thờ phụng sùng kính Đức Phật Thích Ca là đă hiểu hành động của Tất Đạt Đa khi c̣n là một thái tử đă phế ngai vàng điện ngọc ẩn thân nơi rừng già để t́m một phương pháp tự cứu ḿnh và cứu nhân loại khỏi ṿng tứ khổ. V́ cảm mến đức độ của một vị  đạo đức chân tu mà thờ phượng sùng kính và dặn ḷng hăy làm theo và đối xử với mọi người chung quanh ḿnh như tánh t́nh đối xử của vị ấy khi c̣n tại thế.

      C̣n như thờ Đức Jésus Christ là noi theo đức hy sinh bác ái của người. Thờ Đức Khổng Phu Tử là thán phục và cố gắng làm theo đường lối của người là cách vật trí tri, tu thân, tề gia, trị quốc, b́nh thiên hạ.

      Chớ đừng nên có quan niệm hẹp ḥi ích kỷ mà hiểu rằng hễ càng đem nhiều lễ vật cúng tế th́ được nhiều phước đức và sự phù trợ của Đấng ấy. Nghĩ vậy là sai Đạo lư.

      Thượng-Đế v́ thương chúng sanh trong ṿng tội lỗi u đồ nên mới khai Đạo là đem ánh sáng chân lư đến rọi đường dẫn lối cho họ ra chốn quang minh phúc đức. V́ trời đất không riêng với ai, mỗi một cử động, một tư tưởng đều có Thần minh soi xét tất cả, không phải v́ đem cúng tế lễ vật mà ban phước, cũng không phải v́ thất lễ mà gieo họa xuống cho người đời.

      Rất đổi ở tại thế gian hữu thể này mỗi một thế giới sinh vật đều có mỗi thức ăn và phương tiện sống khác nhau, huống hồ chi giữa thế giới hữu h́nh và thế giới vô h́nh càng khác xa về phương diện dưỡng sinh.

      Một khi trong gia đ́nh nào có người qui liễu, th́ ḷng mến yêu kính nể có thể sắm lễ vật như hoa quả rượu trà tượng trưng cho tam bửu ngũ khí, chớ đừng sát sinh hại vật mà đem cúng người khuất mặt, ấy là việc làm sai đạo lư.

      C̣n việc họa phúc đến cho ḿnh cũng không phải là Trời Phật Tiên Thánh vô cớ mà đem đến, chính là phải tự ḿnh làm lấy để mà hưởng. Một thí dụ đơn giản: Trời Phật Tiên Thánh là đấng cầm cân công bằng, tỷ như một chủ nhà băng. C̣n con người làm lành làm ác ví như khách hàng đối với nhà băng. Hễ gởi tiền vào nhiều được lănh ra nhiều, gởi ít th́ lănh ra ít. Nhược bằng vay nợ nhà băng  th́ phải bị trừ lương hoặc là trát ṭa tố tụng.

      Việc hữu h́nh thế gian tuy không phải tuyệt đối như thế giới vô h́nh, nhưng cũng có nhiều điểm và nhiều trường hợp tương đồng. Bởi vậy nên câu chữ Nho có nói “dương gian âm phủ đồng nhứt lư”.

      Ai cũng thương ḿnh, thương gia đ́nh và thân nhân quyến thuộc ḿnh. Hăy tự tu tự tỉnh và phải chọn việc chánh tín mà làm. Có chánh tín mới mong gần được thế giới Trời Phật Tiên Thánh, bằng ngược lại mê tín th́ gần với thế giới quỉ ma cùng súc sanh, sớm muộn ǵ cũng đi vào lục đạo luân hồi, khó mong siêu sanh thượng giới .

      Ở đời cũng vậy: làm bạn với người đạo đức, trí thức văn học, sẽ giúp ḿnh tiến triển về những mặt ấy; ngược lại, làm bạn với hạ đẳng chi nhơn như bạc bài hút xách du thủ du thực, điếm đàng trộm cắp th́ sớm muộn ǵ đời ḿnh cũng đi xuống hoặc mang họa không biết ngày nào.

      Sau đây là lời dặn chung toàn thể chư hiền đệ hiền muội hiện diện: Nhớ niệm danh trong các Đấng Thiêng Liêng mà tín hữu Cao-Đài hằng niệm, sẽ được hộ tŕ khi bịnh hoạn bất kỳ. Nhớ hằng ngày phải để tư tưởng tốt, nghĩa là những tư tưởng lành có ích lợi cho tha nhân th́ sự cầu nguyện mới mong kết quả.

THI:

Buổi thế lăng xăng những chánh tà,

Giữa hồi quốc biến với vong gia;

Giữ ḷng đạo đức cho trong sạch,

Để độ bản thân với cả nhà.

THI:

Bao lời để lại khách trần gian,

Chơn lư khải mê chỉ mấy hàng;

Chánh tín mê tâm nên chọn lọc,

Đúng đường phải lối chắc b́nh an.

      Ban ơn chư hiền đệ hiền muội hiện diện, Bần Đạo xin lui điển, thăng...

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh