Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

12.- TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN PHỔ THÔNG GIÁO LƯ

NGỌC MINH ĐÀI, Tuất thời Rằm tháng Bảy Mậu-Thân (8-8-1968)

      GIÁO-TÔNG ĐẠI-ĐẠO THÁI-BẠCH KIM-TINH, Bần Đạo chào chư hiền đệ hiền muội tam ban. 

THI

Định luật tương quan cơi thánh phàm, 

Hoằng khai Đại Đạo độ kỳ tam;

Máy trời vận chuyển cơ qui nhứt,

Chẳng phải Chơn Nhơn ắt khó làm.

      Chư hiền đệ hiền muội, đang lúc nhơn sanh khốn khổ chư hiền đệ hiền muội vào Đạo tu hành để cứu ḿnh và đem đức tu mà bồi công lập quả trên phần phổ độ nhơn sanh, th́ Bần Đạo khuyên chư hiền đệ hiền muội nên ư thức trách nhiệm của đương sự trong giai đoạn này và phải thanh tịnh linh tâm để tự vấn xem v́ sao ta có trách nhiệm ấy, mà trách nhiệm ấy được để vào thời kỳ nào đối với Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, trong khi các tổ chức Đại Đạo đă thành h́nh, các chánh thể đă xây dựng trong cơi đất Việt Nam, ngỏ hầu t́m thấy khúc quanh của thế sự cùng Thiên Lư mới thấu triệt được cơ siêu mầu trong luật tuần huờn ngơ hầu chuyển hóa, th́ trách nhiệm mới được thành công trên quả vị.

      Sự học tập của chư hiền đệ hiền muội trong hai nhiệm kỳ, dầu được bao nhiêu, nhưng phải thông suốt tôn chỉ và lập trường của Cơ Quan hiện có sẽ đem lại Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ một tương lai cứu cánh như thế nào, th́ sự hành đạo phổ thông giáo lư của chư đệ muội mới trọn vẹn được. Nếu không vậy, cũng như lời dạy của Đông-Phương Chưởng-Quản, là Cơ Quan sẽ biến thể thành một cơ quan tầm thường đi mất.

THI:

Đáng thương khách tục ở trong đời,

Tưởng luật Thiên điều ấy việc chơi; 

Khuất mắt càng trông càng thấy rơ,

Bao nhiêu nghiệp quả chốn ḍng khơi.

THI BÀI:

       Ḱa thế sự đang hồi nguy khốn,

       Nọ nhơn tâm xáo trộn khôn lường;

              Trí tài dù muốn phô trương,

Ngoài ṿng Thiên luật khó tường giả chơn.

       Chí hùng anh chẳng sờn lao lư,

       Nợ tang bồng khó lụy thân danh;

              Phải chăng đành hoặc chẳng đành,

Ai khôn ai dại sử xanh ghi đề.

       Càng đeo đuổi bến mê biển khổ,

       Càng xa vời vực hố kề bên;

              Vinh quang thế lộ khó bền,

Phải tay Thượng Đế sắp nên cuộc trần.

       Khuyên chư đệ có thân âu phải,

       Phải lo lường thân dại hay không;

              Đừng cho mờ tối linh hồn,

Xem tṛ thế sự bảo tồn tương lai.

       Thế mới biết nam tài nữ liệt,

       Có ai rằng chánh thuyết chung ḥa;

              Mở màn trong giới quần thoa,

Nêu cao trách nhiệm nước nhà nữ lưu.

       Trước cảnh khổ dầu mưu hay trí,

       Buổi Hạ nguơn dầu sĩ, dầu quan;

              Muốn xây hạnh phúc an toàn, 

Chung tay góp sức đôi đàng đạo tâm.

       Nữ Chung Ḥa t́nh thâm chia sẻ,

       Cùng vạn dân bốn biển một nhà;

              Uy linh VÔ CỰC ban ra,

Cố công vượt khỏi ái hà huờn nguyên.

       Phần trách nhiệm cơ duyên gây tạo,

       Đem t́nh thương hoài băo thân danh;

              Dầu xây vạn lư trường thành,

Sao bằng sống cảnh thái b́nh muôn năm.

       Đừng ngại bước khó khăn thế lộ,

       Đừng xao ḷng v́ chỗ gian nguy;

              Đem thân vào cảnh tu tŕ,

Vị tha bác ái từ bi điểm đầu.

       Độ là độ kẻ sầu người khổ,

       Vớt là mong vớt chỗ trầm luân;

              Cứu nguy tội lỗi phạt trừng,

Người tu trước phải xem phần đó hơn.

       Đời không khổ không cần mở Đạo,

       Người tội t́nh mới bảo người tu;

              Nhờ nơi kẻ sáng dắt mù,

Không mù ai lại công phu theo ḿnh.

       Trước kẻ tội tỏ t́nh khoan thứ,

       Trước việc công xử sự vẹn toàn;

              Đó là đạo đức vinh quang,

Cho người tu niệm cho hàng Nữ Chung.

       Trước những cảnh hăi hùng tang tóc,

       Người đạo tâm dở khóc dở than;

              V́ cùng huyết nhục đồng bào,

Non sông đẩm máu, họ hàng phơi xương.

       Đem nghị lực làm phương cứu trợ,

       Góp tinh thần nâng đở đồng bào;

              Tuy rằng công thiểu phước cao,

Nêu cờ phổ tế trước sau cộng đồng.

       Chư hiền đệ ở trong phận sự,

       Lăo ban ơn tuần tự tu hành;

              Nữ nam trọn một điển lành,

Trên đường lập đức kết thành vị ngôi. 

       Đời ly loạn trong hồi ly loạn,

       Phận thanh niên cho đáng thanh niên;

              Nhà Nam giữ một mối giềng,

Khí hùng muôn thuở Rồng Tiên vẫn c̣n.

       Khép ḿnh vào hành tṛn hạnh Đạo,

       Đáng ngợi khen thuần hảo chánh chơn;

              Thanh niên là cột là rường,

Trong ṿng đạo đức lập trường phục hưng.

       Phải nhớ rằng những phần tuổi trẻ,

       Giữa trường đời ắt sẽ gian nguy;

              V́ chưng thế cuộc hạ kỳ,

Phải nên dụng Đạo định qui việc làm.

       Quả muốn kết cần châm phân nước,

       Công muốn thành cần được chỉ truyền;

              Của người đạo đức thâm uyên,

Chánh tâm chánh tín cơ duyên dắt d́u.

       Đừng vội vă ra chiều hăng hái,

       Trước cảnh đời phải trái không so;

              Sang sông phải cậy con đ̣,

Tương lai vững chắc tự tṛ đắp xây.

       Một thế hệ sau này tiếp nối,

       Tiếp nối đời thay đổi Thượng Nguơn;

              Sống trong Thiên luật tuần huờn,

Sáng soi Thánh đức cơi trần hưởng chung.

      Sau đây, Bần Đạo khuyên chư đệ muội một lời cuối cùng:

      Mọi sự trên thế gian đều có một quyền năng sắp xếp, mà hành động và ư chí của con người phải thuộc trong ṿng quyền năng định luật ấy, chỉ được phát huy bằng tâm linh thánh thiện không bị mờ tối bởi vật dục che lấp đó thôi. Đừng bi quan cũng đừng lạc quan, những ǵ chưa đến nó sẽ đến.

      Bần Đạo ban ơn lành chư hiền đệ hiền muội vững tâm hành chánh Đạo. Thăng...

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh