Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

4.- XUÂN TÂM CỦA NGƯỜI HƯỚNG ĐẠO

Ngọc Minh Đài, Tuất thời 14 tháng 2 Mậu Thân (12-3-1968)

____________

Thi:

Gió Xuân thổi nhẹ lá cành rơi,

Oằn oại thân tâm khắp mọi người,

Chỉ có Xuân tâm hành đạo nghĩa,

Mới là lạc thiện đó ai ơi!

      GIÁO-TÔNG ĐẠI-ĐẠO THÁI-BẠCH KIM-TINH, Bần Đạo chào mừng chư hướng đạo, chư hiền đệ hiền muội.

      Thấp thoáng trôi qua một năm lại đến với Cơ-Quan Phổ-Thông Giáo-Lư trong nhiệm kỳ thứ hai, Bần Đạo lại đến với chư hiền đệ hiền muội cũng trong ư nghĩa đó. Miễn lễ toàn thể đàn trung an tọa.

Thi bài:

       Ba năm qua tảo tần với Đạo,

       Cũng ba năm khảo đảo sảy sàng,

              Thăng trầm đến với Cơ Quan,

Cho người hướng đạo ngỡ ngàng bước đi.

       Thương chư đệ dốc v́ đại cuộc,

       Với nhơn sanh trên bước hoạn đồ,

              Dốc đem đạo lư diễn phô,

Cho người trần tục điểm tô đạo vàng.

       Trải khó nhọc lại càng khó nhọc,

       Gặp gian lao lắm lúc gian lao,

              Tinh thần vong kỷ đề cao,

Vị tha là việc giồi trau hằng ngày.

       Không chia cách đó đây chi phái,

       Chẳng rẽ chia nội ngoại ngă nhơn,

              Quyết đem chủ nghĩa Chí-Tôn,

Đạo lành chan rưới khắp trong nhơn loài.

       Tiếng chỉ trích chê bai xấu tốt,

       Lời phê b́nh một một, hai hai,

              Cũng đều gác bỏ ngoài tai,

Để ḷng an ổn dạn dày quả công.

       Dốc đem Đạo phổ thông đại chúng,

       Quyết kết đoàn đồng chủng giáo lương,

              Điển h́nh hai chữ t́nh thương,

Kêu nhau chung bước trên đường quả công.

       Lấy Đạo đấp non sông tổ quốc,

       Dùng Đức kêu chủng tộc hiệp vầy,

              Bớt ḷng chia cách đông tây,

Để cho Hồng Lạc khỏi ngày diệt vong.

       Thương đệ muội gia công ngày tháng,

       Tháng rồi năm dày dạn khó khăn,

              Không v́ chướng ngại cản ngăn,

Dốc công tâm chí lần phăng tới cùng.

       Đó là chí người hùng trong Đạo,

       Sẵn sàng vui chịu khảo đắng cay,

              Nêu cao hai chữ Cao-Đài,

Cứu nguy dân tộc những ngày điêu linh.

       Bần Đạo đă thương t́nh v́ đó,

       Cho nhơn viên lớn nhỏ nữ nam,

              Chi nên lỡ lúc xao tâm,

Lỡ khi sơ suất cũng làm ngơ cho.

       Dùng lời lẽ dặn ḍ an ủi,

       Lấy đạo tâm gần gũi khuyên lơn,

              Để cho đệ muội không hờn,

Vui lên nhịp bước thẳng chơn đến cùng.

       Nh́n cảnh tạm buổi cùng Nguơn Hạ,

       Ḷng xót thương cho cả sanh linh,

              Mấy ai xét cạn chơn t́nh,

Mấy ai biết được đời ḿnh ngày mai.

       Trong bể hoạn dặm dài đen tối,

       Giữa loài người giả dối điêu ngoa,

              Tuy rằng mặt mũi người ta,

Mà trong tâm năo quỉ ma điên cuồng.

       Muốn cứu kẻ hiền lương tu sĩ,

       Ra khỏi ṿng khổ lụy liên can,

              Chi nên phổ biến đạo vàng,

Tỉnh mê người giữa khổ nàn diệt vong.

       Có khôn ngoan dặn ḷng cho chặt,

       Có khôn ngoan nắm chắc nghĩa nhân,

              Đừng lầm thị thính nhăn quan,

Mà sa hố thẩm lại càng khó lên.

       Một năm qua làm nên lẽ Đạo,

       Trên bước đường hoài băo Cơ Quan,

              Tiến lên cùng bước nhịp nhàng,

Đều đều sau trước trên đàng Phổ Thông...

       Đêm thanh vắng để lời đạo lư,

       Cho khắp trong chư sĩ muội hiền,

              Nôm na lời tục lư Tiên,

Đọc rồi sẽ thấy thâm uyên Đạo Trời.

       Tuy chỉ là dạy người bạn khác,

       Xem học đi chẳng khác dạy ḿnh,

              Lo tu cho được chơn t́nh,

Chắc rằng sẽ có Thần linh hộ tŕ.

       Đem gieo giống, gieo chi lên nấy,

       Người ở đời việc quấy việc chăng,

              Khá tua chọn lọc biện phân,

Lựa điều chánh Đạo lần phăng đến cùng.

       Buổi mạt kiếp đồng chung nhân loại,

       Rán lo tu sớm thoát khỏi ṿng,

              Trong ḷ hỏa ngục cháy nung,

Cho tiêu nghiệp quả khắp cùng đó đây.

       Lời dạy cũng đă dài đây đó,

       Khuyên nữ nam chịu khó học hành,

              Học rồi t́m hiểu cho nhanh,

Hiểu rồi hành động cho thành người tu.

Thi:

Tu hành chẳng luận khó nghèo sang,

Ai cũng tu thân được dễ dàng,

Làm chủ bản tâm là việc khó,

Mà làm cho được mới người ngoan.

Thăng…

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh