Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

24.- CHỨNG LỄ

LIÊN-HOA CỬU-CUNG (Thủ Đức)

Ngọ thời, mùng 1 tháng 11 Đinh Mùi (2-12-1967)

      THANH-MINH ĐỒNG-TỬ, Tiểu Thánh chào chư Thiên mạng, chào chư liệt vị đàn tiền.

      Vâng lịnh báo đàn, có TAM TRẤN OAI NGHIÊM giáng cơ chứng lễ, chư liệt vị thành tâm nghinh tiếp. Tiểu Thánh chào chung, xin xuất ngoại ứng hầu, thăng...

      (Tiếp điển:)

THI:

GIÁO QUAN vi thiện độ QUAN yên,

TÔNG THÁNH gầy ÂM chất mới bền;

ĐẠI ĐẾ vàng BỒ chưa ắt giữ,

ĐẠO QUÂN tử vẹn TÁT Thần Tiên.

      Nhơn danh TAM TRẤN OAI NGHIÊM ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ chúng Bần Đạo chào chư hiền đệ hiền muội đàn trung đẳng đẳng.

      Nhơn tâm tái sanh nhứt niệm, Thiên Địa tất giai tri. Ḷng Đạo chư hiền đệ địa phương đă nhiệt thành và thể hiện được một trụ tướng để làm vị trí hành Đạo cho thế hệ tương lai, chúng Bần Đạo đến đây chứng ḷng nhiệt thành đó và chứng ngày lễ Kỷ Niệm cũng như an vị ngôi Liên Hoa Cửu Cung do toàn đạo địa phương chung tâm hiệp lực, kẻ của người công tạo thành.

      Để đánh dấu một giai đoạn mới trên bước đường hành Đạo nơi nầy, sẽ có Tiền Bối quá văng lâm đàn dạy Đạo. Chư hiền đệ hiền muội chỉnh đàn nghinh tiếp. Ban ơn lành toàn thể, chúng Bần Đạo qui hồi cựu vị, thăng...

      (Tiếp điển:)

QUAN NIỆM NGƯỜI TU

THI:

Non nước xa vời cảnh Á Âu,

V́ thương dân đạo mới đương đầu;

Trùng dương bao nệ ḍng thương hải,

Muôn dậm sá ǵ cuộc bể dâu.

Chí dốc hoằng dương cơ chánh giáo,

Ḷng mong quảng bá pháp siêu mầu;

Hay đâu định mệnh bao nhiêu đó,

Kẻ ở người đi cũng tủi sầu.

      PHAN THANH xin chào mừng chư cố hữu. Tiên Huynh mừng các em lớn nhỏ trong ngoài.

      Tuy là kẻ dương gian, người Tiên cảnh, t́nh bạn thuở nào nay vẫn c̣n lưu luyến, và trách nhiệm cũng ḥa đồng như nhau. Xin mời chư cố hữu và các em an tọa.

      Trên hai mươi năm tao loạn, cảnh đổi vật dời, t́nh bạn Đạo kẻ c̣n người mất, mà ḷng mến Đạo ǵn giữ bổn căn của các em vẫn c̣n sáng tỏ, thiệt là một đại hạnh phúc cho kẻ vô vi cũng như người hữu thế.

      Các em ôi! Đă mang thể xác con người, sống giữa chốn bụi hồng dày đặt, dễ mấy ai được hàng Nghiêu Thuấn mà đặng trọn tốt trọn lành.

      Nghĩ lại mà thương cho các em, đă không may sanh vào thời nước nhà ly loạn, tâm hồn của người tín hữu hằng bị giao động luôn luôn. Tiên Huynh ngày xưa tuy đă mang phần nhục thể như các em, nhưng cũng c̣n may mắn được sống trong những chuỗi ngày tương đối an ổn, chỉ bị một vài nghịch cảnh cản trở việc thế Thiên hành hóa. Nhờ kiên tâm tŕ thủ nhẫn nại nên Tiên Huynh đă vượt qua mọi thử thách và cũng nhờ thời kỳ đại ân xá nên được trở về qui hiệp bổn căn.

      Tuy nhiên, trách nhiệm hành Đạo độ đời, Tiên Huynh vẫn c̣n mang nặng. Hôm nay, về đây nh́n thấy các em khiến Tiên Huynh không khỏi chạnh ḷng u buồn thương tủi của t́nh thế tục.

      Thương là thương các em đă cố tâm lo giữ ǵn nề nếp cũ, lo bành trướng cơ sở để đào luyện mầm non. Thương là thương cho các em rủi gặp thời buổi nhiễu nhương tao loạn, tinh thần phải bị hoang mang, hằng khi cầu nguyện xin các Đấng Thiêng Liêng và đàn anh quá văng hộ tŕ mọi mặt. Các em hăy yên ḷng, Tiên Huynh vẫn luôn luôn hộ tŕ các em trong chí thành tâm đạo.

      Các em hằng mong sao cho cơ Đạo sớm thành tựu như lời CHÍ-TÔN ban truyền ngày khai minh ĐẠI-ĐẠO. Hôm nay Tiên Huynh về đây, một là v́ sứ mạng trách nhiệm c̣n vương vấn với nhơn loại, hai là v́ t́nh đệ huynh nghĩa hữu bằng trong khuôn viên đạo đức đă dang dở tự thuở nào. V́ vậy Tiên Huynh cần phải an ủi vỗ về dạy bảo các em những ǵ cần phải làm kể từ nay sắp đến.

      Các em hằng nhớ câu: Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ, Tam Giáo qui nguyên, ngũ chi phục nhứt, và những câu nguyện: Đại-Đạo hoằng khai, phổ độ chúng sanh, thiên hạ thái b́nh, mà các em hằng nói và nguyện hằng ngày. Đó là cả một đường lối, một mục đích, một triết lư, một cứu cánh cho Đạo Cao-Đài. Nhưng từ lâu ít người khai thác và giảng giải tận tường minh bạch trong đại chúng những tiêu ngữ đó.

      Trước khi muốn qui Tam Giáo, hiệp ngũ chi, hoằng khai Đại-Đạo hay phổ độ chúng sanh cho thiên hạ được thái b́nh, Tiên Huynh năm xưa đă đề xướng ba tiêu chuẩn hành đạo để đạt những tiêu ngữ ấy. Đó là: chẩn tế khuyến thiện, liên giao chi phái và phổ thông giáo lư.

      Trước khi muốn thực hành được ba điều đó các em cũng cần phải quan niệm bốn điều sau đây:

1.)    quan niệm về chức sắc tại một Thánh Thất.

      Nơi Tân Pháp đă có qui định: một chức sắc tại một Thánh Thất chỉ cần và có ở hàng Giáo Phẩm tới cấp bực Lễ Sanh là đủ rồi. Ngoài Lễ Sanh c̣n có Chánh Phó Trị Sự và Thông Sự để gắn bó đi sát với nhân sanh hầu an ủi, chăm nom d́u dẫn dạy bảo họ trên đường tu học, và bảo vệ trong mọi hoàn cảnh như quan, hôn, tang, tế, hoặc những khi thiên tai chiến họa. Chớ đừng quan niệm mỗi Thánh Thất cần phải có các hàng Giáo Phẩm cao cấp như Đầu Sư, Phối Sư, Giáo Sư v.v... Nếu quan niệm như vậy đă vào giới luật của Ṭa Thánh, Hội Thánh. Hơn nữa vô t́nh đă làm giảm giá trị của hàng Giáo Phẩm trong Đại-Đạo.

2.)    quan niệm về hành Đạo của một địa phương.

      Mỗi một địa phương đă có những cơ sở hành chánh Đạo rồi, chỉ cần kiện toàn guồng máy cho được lành mạnh, hầu hành Đạo đắc lực nơi này. Cũng cần liên giao đây đó để học hỏi những kinh nghiệm quí báu đem về bổ sung những khuyết điểm nơi địa phương ḿnh, chớ đừng thấy nơi địa phương bạn được sáng lạng, hành đạo được kết quả khả quan, rồi bỏ nơi nầy đến nơi đó. Làm như vậy, hoặc cố ư, hoặc vô t́nh làm hoang mang tinh thần tín hữu, làm xáo trộn nếp sống thường nhựt dân đạo địa phương. V́ t́nh Thiêng Liêng cũng như t́nh đạo luôn luôn chan rưới đồng đều, không riêng cho một nơi nào, một người nào. Những kinh điển, Thánh Ngôn Thánh Giáo đă dạy từ xưa, nay hăy gom góp sưu tầm làm tài liệu học tập hành Đạo là đủ lắm rồi.

      Các em có để ư điều này chăng? Những lời các Đấng Thiêng Liêng cũng như các hàng Tiền Bối quá văng giáng cơ dạy Đạo, đó chỉ là nhắc đi nhắc lại năm lần bảy lượt, từ năm nầy đến một hai chục năm khác, cũng chỉ bấy nhiêu.

      Có t́nh trạng đó là v́ các em hoặc chưa có phương tiện sưu tập, chưa có một Cơ Quan chuyên nghiên cứu Thánh Giáo, hoặc nghe rồi không học, qua khỏi vài đàn cơ là quên ráo trọi rồi lại đi hầu đàn nữa, xin Ơn Trên dạy nữa. Dạy rồi cũng lại quên nữa, rồi lại đi chỗ khác hầu đàn nữa. Trong hoàn cảnh đó lại có nhiều em mong vọng việc trên Trời dưới đất, mong biết thiên cơ thời sự. Đó là một điều tai hại vô cùng.

      Các em nên nhớ: bên cạnh các em c̣n có cơi vô h́nh, có biết bao nhiêu oan hồn uổng tử, ngạ quỉ súc sanh, ŕnh ṃ ḍm ngó trong tư tưởng các em. Hễ các em ham muốn dục vọng những điều trái Đạo, tức th́ chúng t́m mọi cách để thơa măn ngay. V́ đó đă xảy ra rất nhiều trường hợp đáng tiếc trong hàng bạn đạo của các em.

      Tội nghiệp thay các em! Khi đă chứng kiến những cảnh ngộ đó rồi đâm ra hoang mang sợ sệt, hoặc chán nản uể oải, đó là các em đă trúng kế của tà ma rồi đó.

      Tội nghiệp các em! Khi buồn khi sợ quanh quẩn đến cầu xin Thiêng Liêng an ủi chỉ dạy. Thiêng Liêng không phụ ḷng. Tiên Huynh dặn ḍ các em lưu ư điều thứ hai nầy cho lắm.

      3.) là giữ vững tinh thần Thanh Thiếu Niên.

      Đối với tuổi đời, các em ví như những cây tre cằn cỗi, cần phải che chở mưa giông gió băo cho những măng non tươi tốt sau nầy. Hiện giờ có Ban Vận Động Thanh Thiếu Niên Đồng Nhi Lễ Sĩ các Thánh Thất, Tịnh Thất. Ban nầy cần được xúc tiến và hoạch định phương pháp làm việc cho có kết quả.

      Vẫn biết đạo lư là kim chỉ nam cho địa bàn hoạt động, Thanh Thiếu Niên cũng cần quan niệm đến tuổi tác của mỗi thế hệ. Đối với lứa tuổi đang lên, cấp hướng dẫn cần khéo léo và tế nhị ở mặt tâm lư và sinh hoạt.

      Sinh hoạt nơi đây không có nghĩa là đạo lư khô khan g̣ bó trầm mặc trong lứa tuổi già nua. Cần có vui tươi náo nhiệt, nhưng vui tươi náo nhiệt nơi đây không có nghĩa là bừa băi quá trớn vượt ngoài ṿng đạo lư. Đó là điều cần ghi nhớ cho Ban Vận Động Hướng Dẫn sau nầy.

      4.) là việc tạo tác Thánh Thất, Thánh Đường.

      Các em chịu khó làm một bản thống kê từ các Ṭa Thánh, Thánh Thất, Thánh Tịnh nhỏ, rồi các em sẽ thấy một sự thiếu sót vô cùng, một sự hy sinh đóng góp vô bờ bến, một tương lai không bảo đảm phần vật chất cho ngôi tạo tác đó.

      Hiện nay phần đông các Thánh Thất, Tịnh Thất chưa có một nền đất riêng biệt cho Hội Thánh, c̣n phải trả tiền mướn đất hằng tháng, hằng năm, đừng nói chi đến những cơ sở tự túc huấn luyện bảo trợ v.v...

      Đành rằng vạn sự khởi đầu nan. Đạo Cao Đài mới trên bốn mươi năm có lẽ, nhưng buổi đầu cần phải có ư thức và gây một cái nếp để làm mẫu cho các nơi khác.

      Mấy lúc gần đây, tại thí điểm Ngọc Minh Đài, Thiêng Liêng đă phác hoạ một chương tŕnh gọi là “Đồng bạc Bảo Trợ” nhưng rồi chương tŕnh ấy không ai lưu ư, để ch́m lần trong chuỗi thời gian.

      Các em thử nghĩ: Dân số Đạo Cao-Đài từ nam phụ lăo ấy hiện nay trong nước tuy con số không được chắc chắn, phỏng độ cũng có đến hai triệu người, chỉ tính chẵn hai triệu người thôi. Nếu mỗi một đạo hữu mỗi tháng dành một đồng bạc bỏ vào “Quỹ bảo trợ” các em sẽ thấy mỗi tháng Đạo Cao-Đài sẽ cất một Thánh Thất hai triệu bạc, một năm sẽ cất được mười hai Thánh Thất. Đó là một tỷ dụ để có con số cho các em tưởng đến là mừng. Nhưng c̣n phần tổ chức và thực thi lại là vấn đề khác.

      Việc rất dễ, nếu có những tổ chức như vậy từ địa phương một, ai ai cũng có thể đóng góp vào việc công quả, ai ai cũng tự hănh diện rằng ḿnh đă góp phần vào Đạo sự, không c̣n ai mặc cảm rằng ḿnh nghèo túng không dự phần Đạo sự, rồi chểnh mảng ngại ngùng không đến với Đạo. Các em thử nghĩ có những triệu phú nào đài thọ nổi chi phí hành Đạo từ ngày nầy đến năm khác, mặc dầu vị ấy giàu hằng tâm cũng như hằng sản. C̣n một tín đồ một đồng bạc mỗi tháng có thể hành Đạo suốt đời một cách dễ dàng

      Lâu ngày hội ngộ, say mê đạo đàm, dồi dào tư tưởng phác họa cho các em. Th́ giờ cũng sắp hết, một lần nữa, Tiên Huynh ngợi khen ḷng lo Đạo chí thành của các em.

      Tiên Huynh cầu xin Đức Từ Phụ và các đấng Thiêng Liêng chan rưới hồng ân cho chư cố hữu, chư liệt vị và các em hiện diện được nhiều ân điển, hẹn c̣n ngày tái ngộ và đàm đạo thêm. Tiên Huynh xin chào tạm biệt nơi đây với tất cả tấm ḷng thương mến, thăng...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh