Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

13.- Ư NGHĨA THÁNH THẤT VÀ THÁNH TỊNH

NGỌC-MINH-ĐÀI (Vĩnh Hội - Sài g̣n)

Tuất thời, mùng 9 tháng 5 Đinh Mùi (16-6-1967)

Thi:

ĐẠI-Đạo là chung của vạn linh,

TIÊN bang Phật cảnh có riêng ḿnh;

VĂN nhân trí sĩ cần tu học,

DUYỆT lại ḷng người chỗ chí linh.

      LÊ-VĂN-DUYỆT mừng chư Thiên-mạng, chào chư hiền đệ hiền muội tam ban.

      Nhân lễ kỷ niệm Ngọc Minh Đài, Lăo giáng đàn để chứng minh tấm ḷng thành kỉnh của bổn đạo địa phương và tất cả chư hiền đệ muội trong t́nh liên quan đồng Đạo. Lăo miễn lễ chư hiền đệ hiền muội đồng an tọa đàn tiền.

      Lăo cũng nên nói rơ cho chư hiền đệ hiền muội hiểu rành: Thánh-Tịnh hay Thánh-Thất đều là một nơi để thể hiện t́nh thương của Thượng-Đế đối với vạn linh sanh chúng nơi cơi trần, cũng là nơi gặp gỡ của các bậc Thánh-linh đă có sứ mạng đến trần gian độ đời hành Đạo, và cũng là nơi để tất cả đều t́m đến chân lư trong sự sáng suốt thiêng liêng của mỗi nhơn sanh.

      Thánh-Thất hay Thánh-Tịnh vẫn một h́nh thức, một mục đích, một tổ chức, khác nhau của Tịnh hay Thất chỉ là: Tịnh là nơi để ôn dưỡng của các bậc xuất gia hành Đạo, Thất là nơi hội đàm của các hàng đạo hữu Thánh tâm trong Đại-Đạo. Vị trí duy nhứt trên đường tu thân học Đạo của người không ngoài Thánh-Thất, Thánh-Tịnh và không ngoài Cửu Phẩm, Tam Thừa.

      Tịnh, Thất là một phương tiện giáo hóa nhơn sanh ở từng địa phương và cũng là các nguồn lạch của Ṭa Thánh, Hội Thánh, nhưng trong khoảng thời gian cơ đạo bị nhơn tâm phân hóa, thành Thánh Thất, Thánh Tịnh phải chia vào trong chi hoặc phái, làm tối nghĩa cộng đồng của hai ngôi Tịnh, Thất mà người tín đồ rất có thành kiến rẽ chia.

      Ví như Ngọc Minh Đài ngày nay cũng là một trong Thất thập nhị Tịnh. Nếu đem sự nghe thấy hiểu biết bằng hiện tại của nhơn sanh, th́ Tịnh thuộc về phái Tiên Thiên, mà Thất th́ thuộc về Tây Ninh hay Chỉnh Đạo.

      Chư hiền đệ hiền muội nên xóa tan thành kiến ấy đi.

      Người học Đạo phải hiểu rằng: cây có cội, nước có nguồn. Dầu muôn ḍng cũng đổ về biển cả, dầu muôn nhánh cũng hút nhựa ở gốc cây. Nếu người tu không phân biệt được quyền pháp đạo luật trong Cửu Phẩm Tam Thừa th́ không thấy chỗ dung hội đạo lư. Bằng thấy rơ được đạo luật quyền pháp, tất nhiên sẽ hiểu thế nào là Tiên Thiên, thế nào là Ṭa Thánh, là Hội Thánh, Thánh Thất hay Thánh Tịnh.

      Chư hiền đệ thử nhớ lại xem: Một vị chức sắc Giáo Hữu phải có những đức tu như thế nào để lănh đạo một Thánh Thất, th́ dĩ nhiên vị Giáo Hữu ấy đă bước sang qua đường Thiên Đạo để tự độ và độ tha. Trong khi ấy, quyền pháp đạo luật vẫn tuần tự sắp xếp một con đường tiến hành của các bậc chân tu, từ trật phẩm này cho đến trật phẩm kia, đều từ một đến chín phẩm mới thành công đạt Đạo, để thế Thiên hành hóa, hướng dẫn chúng sanh trên ḍng trần biển khổ.

      Hiểu đặng như vậy, th́ Tiên Thiên nào phải là một phái, mà Thánh Tịnh nào phải là của một phái riêng.

      Tất cả các chức sắc chức việc đều do trong đường ấy mà đắc Đạo, thành công trên phẩm vị Thiêng Liêng, nên mới có thể hiện Hiệp-Thiên, Cửu-Trùng lưỡng đài, để làm một cụ thể cho tinh thần, vật chất, hay hồn và xác thân của mỗi người vào Đạo tu thân.

      Chư hiền đệ! Lăo rất tiếc nơi thế gian, mỗi khi người đời thức tỉnh tu hành, đem ḿnh vào cửa Đạo, lập đức bồi công, tất nhiên phải nh́n xa thấy rộng, phải tự giác tự tỉnh, phải t́m ṭi những yếu tố để giúp cho sự tu học được phần tiến hóa, trong khi có trách nhiệm Thiêng Liêng, dầu lớn hay nhỏ; trái lại, chưa được th́ mong, đă được lại xem thường, ví như một việc hằng ngày thoáng qua trong sở dục, phút chốc lại tan đi. Chính v́ thế mà không làm được bực trượng phu quân tử, cũng chính v́ thế mà tự mang lấy tội trọng giữa Thiên-điều.

      Hôm nay, Lăo muốn nhân trong lễ kỷ niệm này, khuyên chư hiền đệ hiền muội một vấn đề có thể làm một phương dược cho tất cả các bịnh tật đang nảy sanh và truyền nhiễm.

      Chư hiền đệ hiền muội! hăy xem lại hiện t́nh ngày nay: nếu nh́n đến bổn phận cá nhân của gia đ́nh của xă hội của nước non, cũng có thể phải dụng ḷng nhân ái để làm căn bản. Bằng nh́n vào bổn phận một tín đồ của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ, một đứa con thân yêu quí mến của Thượng-Đế Chí-Tôn, lại càng phải cần nghĩ đến ḷng nhân ái trước nhứt.

      Ḷng nhân ái có thể làm một phương linh dược chế ngự tất cả những ǵ muốn bộc phát nơi thân tâm của con người. Ḷng nhân ái sẽ phát hiện như một bản đồ cho người nh́n theo phương hướng ấy về đến Bạch Ngọc Kinh.

      Phải chăng nhân ái tức là thương yêu. Hễ thương yêu th́ mọi việc đều khoan dung tha thứ. Nhưng nếu t́m rơ nghĩa hai chữ nhân ái, tất sẽ thấy lời nói của Lăo là đúng với sự thật.

      Nhân ái là cao cả nhứt mà cũng rất tầm thư­ờng của tự ái trên phạm trù suy tư, chư hiền đệ có hiểu chăng? Nhân ái là ḷng tự ái đặc thù, nhưng tự ái chắc hẳn không là nhân ái.

      Tất cả mọi người đều có ḷng nhân ái, cũng ví như xi-rô có vị ngọt nhiều hoặc ít là do nồng độ chuẩn đường trong đó. Bởi thế cho nên, nếu ta không thương được kẻ khác ḿnh, th́ không gần được Thượng-Đế.

      Hỡi chư hiền đệ hiền muội! người có chí lănh đạo, kẻ toan thành việc lớn, phải xem ḿnh như hạt mưa bụi ở lưng trời, xem thiên hạ như bể rộng bao la. Nếu không hiểu được tận tường lẽ ấy th́ trên trường đời khó mà đắc Đạo thành công.

      Đây, vị kỷ vẫn là ḷng nhân, thương gia đ́nh vẫn là ḷng nhân, thương xă hội, thương nước non vẫn là ḷng nhân. Thấp, cao, sâu, rộng, nhỏ, hẹp, mọi cái sẽ đặt con người trong bối cảnh.

      Đức Chí Tôn đă dạy: Các con là cơ thể của sự thương yêu. Nếu cơ thể th́ có tinh thần và vật chất. Mà hễ có tinh thần tức nhiên có t́nh cảm. Có t́nh cảm sẽ có thất t́nh lục dục. Trong lẽ ấy phải t́m hiểu thế nào để thấy và cân được thấp cao hay sáng suốt, mê muội.

      Chư hiền đệ cũng nên hiểu rằng: lư Đạo ẩn tàng tất cả sự huyền diệu Thiêng Liêng vào cơ quan tối linh của con người để đến thế gian vận hành sứ mạng trong địa giới này. Nếu người không biết t́m hiểu cho thấu triệt chỗ siêu mầu của chính ḿnh th́ dầu có bôn ba đây đó suốt đời cũng chẳng kết quả vào đâu, mà vẫn lẩn quẩn trong bánh xe luân hồi quả báo.

      Người biết ngự trị, biết t́m hiểu được cái ta, th́ không c̣n xảy ra những điều hỗn loạn trên thế gian.

      Hiện tại, nhân loại đang quằn quại trong cảnh đau thương thảm khốc là v́ không t́m hiểu được ḷng nhân, cũng chưa nh́n thấy Thượng-Đế đă ngự trị tất cả mọi người và chính ḿnh, nên không phân tách bằng lư siêu việt, chỉ dùng lư thuyết tầm thường mà thôi.

      Người biết thương người là t́nh thiêng liêng vạn hữu, nhưng cái thiêng liêng ấy không được vĩnh viễn nơi người, v́ bị dục vọng xâm chiếm để cho khuất phần sáng suốt kia, nên trở thành ích kỷ vô tha.

      Chư hiền đệ, hiền muội hăy phân biệt rơ ràng một lẽ nầy nữa sẽ thấy sự thật của người hành Đạo hiện thời.

      Một ly nước, một biển rộng. Nước là thể chất của sự thương yêu. Mặt nước trong ly được thăng bằng v́ diện tích nó hẹp, mặt nước biển thường bị xao động, v́ mặt biển rộng lớn bao la.

      Nếu ḷng nhân đối với cá nhân, đối với gia đ́nh rất là dễ nhưng với nước non nhân loại th́ phải chịu bao nhiêu sự băo tố của dục vọng phàm tâm thử thách. Chính hai hoàn cảnh này là chỗ thành công của các bậc tiền nhân.

      Thế gian này phải xảy ra bao nỗi điêu tàn khốc hại cũng do nơi không thực dụng ḷng nhân cho đến tuyệt đích chân lư của danh từ ấy. Chư hiền đệ hiền muội là những người đang trong cảnh trạng vô cùng nguy khốn và cũng đang mang nơi ḿnh những trách nhiệm vô cùng quan trọng, dầu lớn hay nhỏ, dầu nam hay nữ; trong khi chung quanh chư đệ muội biết bao nhiêu người đang hoạt động múa may, th́ chư đệ muội lại phải lănh một khối sắt để ngồi mà mài – mài cho nên kim. Cười...

Thi:

Thiên hạ tranh nhau bủa lưới chài,

Mặc t́nh bơi lội, mặc t́nh bay;

Dọc ngang trời biển bao ngu trí,

Xuôi ngược sơn hà mấy dở hay.

Toan bắt giao long nơi thủy phủ,

Mong t́m linh phượng chốn Thiên Đài;

Không noi chánh đạo về chân lư,

E nổi mang chung tiếng bất tài.

      Chư hiền đệ hiền muội! Lăo khuyên từ đây hăy suy xa hiểu rộng, xét ḿnh trên bổn phận vi nhơn. Đạo lư chẳng xa người, chớ t́m đông tây cho hoài công nhọc sức.

      Nơi đây, Lăo cũng mừng chung tất cả chư hiền đệ hiền muội trước đàn. Mọi sở vọng, mọi nhơn tâm, Lăo đều chứng minh trong giờ phút này, và chư hiền đệ hiền muội nhớ lời dạy hôm nay để giúp nhiều phương tiện hành Đạo cho ḿnh, cho người trong cơn khảo thí. Tấm ḷng chí thành chí kỉnh của chư hiền đệ hiền muội sẽ được sự cảm ứng của Lăo trong khi tâm định trí minh của mỗi hiền đệ hiền muội.

      Lăo đến với chư hiền đệ hiền muội bằng khí phách anh linh, tồn tại trên điển quang, để chư hiền đệ hiền muội được ảnh hưởng hầu vững vàng tu thân hành Đạo.

Thi:

Muôn dặm sơn hà một túi thâu.

Anh linh khí phách định cơ mầu;

Đem chia sứ mạng t́nh nhân loại,

Cứu sống tinh thần cơi Á-Châu.

Hựu:

Á-Châu mở cửa buổi Tam-Kỳ,

Rước khách trần gian thoát nạn nguy,

Tránh nẻo tương tàn sang Cực-Lạc,

Cùng nhau cọng hưởng dưới Từ-Bi.

Hựu:

Từ Bi chan rưới đức Thiên ân,

Cố gắng làm nên vị Thánh Thần;

Đạo ở nơi người, người lập đức,

Non sông khắp chốn một t́nh thân.

Hựu:

T́nh thân chẳng phải một phương nào,

Bủa khắp nhân loài chẳng thấp cao;

Nếu biết tự ḿnh nên tự trọng,

Con đường sứ mạng phải làm sao?

Hựu:

Làm sao cho trọn kiếp vi nhơn,

Để suốt trăm năm khỏi tủi hờn;

Nợ nước, ơn nhà, t́nh chủng loại,

Dặn ḷng gắn chặt mối keo sơn.

Hựu:

Sơn hà đang lúc chịu gian nguy,

Thử thách hùng anh có những ǵ;

Của các tiền nhân xưa để lại,

Ngày nay ai giữ với ai đi.

Hựu:

Ai đi trên quảng lộ hồng trần,

Giữ vẹn ngàn xưa đức Thánh nhân;

Đă phú cho người khi xuống thế,

Làm nên cơ nghiệp nước và dân.

Hựu:

Dân đen đang chịu cảnh lầm than,

Trời đă giao cho mối Đạo vàng;

Cứu cánh ra ngoài cơn diệt chủng,

Th́ đừng e ngại bước trên đàng.

Hựu:

Trên đàng Thiên lư rán gia công,

Đại-Đạo nhờ tay đó phổ thông;

Giải thoát bao nhiêu ṿng trói buộc,

Cho đời cho Đạo hưởng vui đồng.

Hựu:

Đồng tâm gánh vác giữa kỳ này,

Có Lăo hộ tŕ khắp đó đây;

Trách nhiệm cần lo cho trọn vẹn,

Thành công Tiên cảnh đặng sum vầy.

      Chư hiền đệ hiền muội yên lành tất cả về suy tư để t́m lư Đạo. Lăo sẽ do nơi sự suy tư chánh tín mà giúp đỡ hộ tŕ cho. Một lần nữa, Lăo ban ơn chung tất cả, thăng...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh