Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

8.- GIÁC NGỘ LÀ NGUỒN CỨU RỖI

NGỌC MINH ĐÀI (Vĩnh Hội - Sài G̣n)

Tuất thời Mùng 1 tháng ba Đinh Mùi (10-4-1967)

____________

      Thanh-Minh Đồng-Tử, Tiểu Thánh chào chư Thiên mạng đàn tiền, chào chư liệt vị tam ban. Tiểu Thánh vâng lịnh báo đàn, chư liệt vị thành tâm nghinh tiếp GIÁO-TÔNG Đại-Đạo giáng cơ. Tiểu Thánh chào chung, xin xuất ngoại ứng hầu, thăng…

      (Tiếp điển:)

      GIÁO-TÔNG ĐẠI-ĐẠO THÁI-BẠCH KIM-TINH, Bần Đạo chào mừng chư hiền đệ hiền muội đàn trung đẳng đẳng.

Thi:

Không ham thế sự lớp tṛ hề,

Vào Đạo t́m phương thuốc giải mê,

Từng gác lợi danh cho rỗi rănh,

Hằng quên sự nghiệp để yên bề.

Đă không núng dạ v́ phi thị,

Đâu nỡ nao ḷng bởi trách chê,

Quân tử thà cam trong sứ mạng,

Chớ không lỗi hẹn với câu thề.

      Chư hiền đệ hiền muội! Người sứ mạng có thể nói là trổi hơn bậc hiền nhân quân tử. Từ ngàn xưa, bậc hiền nhân quân tử v́ chánh nghĩa, v́ đại cuộc, v́ đạo lư đă xem thường những ǵ phức tạp hằng ngày đă xảy ra trong cơi vô thường này.

      Vẫn biết thế gian là trường rèn luyện, là nơi trả quả, là nơi học hỏi cho các nguyên căn, mà thế gian cũng là nơi đọa đày không ngày trở lại cho những linh hồn c̣n non yếu, không khắc phục trước mọi cảnh. Chư hiền đệ thuộc vào hàng Thiên Sứ, nếu không được hơn các hiền nhân quân tử ít nhứt cũng bằng, chớ không lẽ chịu thua?

      Trải qua hai thời kỳ mở Đạo, Thượng-Đế đă giao chánh pháp cho tay phàm, để d́u dẫn giáo luyện nhân sanh trong thời Thượng cổ và Trung cổ. Tại thời kỳ ấy với tŕnh độ nhân loại dường ấy, dầu muốn dầu không, Thượng-Đế không làm cách nào khác hơn là những phương pháp đă làm. Tuy rất quí báu trong hai thời kỳ đó, nhưng cũng là những điểm cần phải bổ túc trong thời kỳ thứ ba. Sự truyền Đạo, giáo Đạo với nhơn sanh trong hai thời kỳ đó đă đóng khung người tín đồ trong ṿng chật hẹp, chỉ biết một mà không biết hai.

      Ngày nay, các Đấng Phật Tiên Thánh Thần cùng đến thế gian trong Tam-Kỳ Phổ-Độ và Hoàng-Cực Chủ-Nhơn sẽ đến lập Tam Long Hoa Hội. Chư hiền đệ hiền muội có biết tại sao Hoàng-Cực Chủ-Nhơn phải đến mảnh đất nhỏ hẹp này để kết thúc Nguơn Hội cuối cùng của luật tuần hoàn vũ trụ chăng?

      Bần Đạo sẽ giải thích một dịp khác về điểm ấy.

      Hôm nay, Bần Đạo chỉ nói một điểm rất gần, đó là trong khoảng thời gian 42 năm khai Đạo và giáo Đạo, máy thiên cơ nhiệm mầu đă thố lộ bao lần, nhưng tiếc v́ không mấy ai chịu khó t́m hiểu việc ǵ sẽ xảy đến, và Đạo là nguồn cứu rỗi thế nào trong thời kỳ Hạ Nguơn mạt kiếp này.

      Tuy vậy, cũng có lắm người hiểu biết, nhưng biết với cái cá nhân, làm với cái cá nhân, rồi kết quả cho cá nhân. Ôi! đó là một tai hại vô cùng cho người học Đạo!

      Đến nay, ngày giờ không c̣n cho phép tŕ hoăn nữa. Sự hiện diện của chư hiền đệ hiền muội trải qua mấy đợt chọn lọc, là một bằng chứng nói lên rằng những phần tử ưu tú đă chịu đựng những cơn thử thách giũa mài, đáng được hiểu và hành để trọn hưởng những ǵ sắp đơm bông kết quả, mà trí phàm cùng nhục nhăn chư hiền đệ không thể biết và thấy được. Nếu có sự thúc đẩy cùng trách yêu của Thiêng Liêng, chư hiền đệ hiền muội cố gắng t́m hiểu Thiên ư để khỏi uổng công tŕnh của ḿnh đă trải qua nhiều kiếp tu học.

Thi bài:

       Người thiện chí giúp đời học Đạo,

       Bậc tài nhân hoài bảo căn cơ,

              Tương lai thế đạo mịt mờ,

Sáng soi lối bước cậy nhờ thiện tâm.

       Từng khó nhọc kiếm tầm lựa chọn,

       Dày công phu đưa đón tập tành,

              Kiên tâm tŕ thủ hy sinh,

Nắng mưa mấy lúc nhọc nhành bao phen.

       Chẳng câu nệ sang hèn quyền quí,

       Không quản ǵ ngôi vị lợi danh,

              Một ḷng chí kỉnh chí thành,

Vui câu đạo đức, học hành nghĩa nhân.

       Quỷ tự ái lắm lần xúi giục,

       Ma háo kỳ nhiều lúc rủ ren,

              Nga thiêu thân bởi ánh đèn,

Người tu vững chí nhờ rèn tâm linh.

       Ất-Tỵ trước công tŕnh công quả,

       Bính-Ngọ sau ḷng đă dặn ḷng,

              Mùi Thân nếu muốn thành công,

Cơ Quan then chốt phổ thông điều ḥa.

       Đây Ta thử đưa ra tỷ dụ,

       Để chư hiền có đủ phương châm,

              Rỉ tai khuyên nhỏ nhắc thầm,

Muốn nên việc cả chớ lầm tiểu vi.

       Ai ai cũng muốn suy lư Đạo,

       Người người đều hoài bảo thiện căn,

              Thiên-Đường ai cũng muốn phăng,

Ngục tù ai chịu trói trăn bao giờ?

       Người lănh đạo cầm cờ hướng đạo,

       Bậc chơn tu khai tạo đường tu,

              Là người thoát khỏi ngục tù,

Xả thân hành đạo công phu độ đời.

       Biết tiến thoái tùy thời xử thế,

       Biết trọng tôn nghĩa, lễ, tín, thành,

              Bảo tồn chánh đạo, chánh danh,

Hiểu thông qui luật thực hành lư chơn.

       Ví nhạc công ôm đờn nhấn phiếm,

       So tơ đồng đúng điểm cung thương,

              Gảy lên những khúc can trường,

Ḷng thanh cao lẫn du dương bổng trầm.

       Cơ Quan ấy danh cầm huyền diệu,

       Tạo chân tài phát điệu âm thanh,

              Hữu vô lư đạo phân minh,

Năm châu bốn biển thanh b́nh âu ca.

 

      Chư hiền đệ hiền muội! Dường như Bần Đạo cũng có lưu ư và thố lộ nhiều lần nhưng hiền đệ hiền muội nghe rồi lại quên.

      Đó là hai tiếng Chơn Tu.

      Biết rằng phù sanh là giả tạm, đời người so với vũ trụ như hột cát trong băi sa mạc, biết được ngày nay mà không biết được ngày mai.

      Thế thường người đời hay hoạch định chương tŕnh xây dựng những ǵ hữu h́nh như sự nghiệp, danh vọng, tử tôn cho thân tộc, nhưng trong chỗ xây dựng đó thiếu nhân nghĩa đạo đức, chẳng khác nào xây đền đài trên sa mạc.

      C̣n trong cửa Đạo th́ lại khác. Chỉ cần chánh tâm hành chánh đạo, xả thân giúp đời, theo ḷng Tạo Hóa, ḥa hiệp với thiên nhiên. Sự ǵ sắp đến sẽ đến, mọi việc sẽ an bài, dầu ḿnh không tự lo tự hữu, cũng có Tạo Hóa an bài cho, được sanh trong ṿng trưởng dưỡng và bảo tồn theo định luật vũ trụ.

      Hôm nay Bần Đạo đă dạy kể ra cũng khá dài, chư đệ muội cố gắng ghi nhận hoặc hành sự để vẹn tṛn công quả trong thời kỳ tuyệt vọng của nhân loại.

Thi:

Đêm khuya dạy bảo với chân t́nh,

Mong cả đàn trung giữ đức tin,

Ghi nhận lo tu cho kíp kíp,

Để hầu tránh khỏi nạn đao binh.

Ngâm:

       Thương đời trong kiếp phù sinh,

Ngày mai chẳng biết đời ḿnh ra sao!

       Tuần huờn vận hội đáo đầu,

Ṿng trần giáp mối chuyển bầu Càn khôn.

       Thuận Thiên th́ đặng giả tồn,

Nghịch Thiên ắt phải chơn hồn khó an.

       Tấm thân giữa cơi trần hoàn,

Trong cơn nước lửa bảo toàn sao đây?

       Chinh chinh ác lặn non Đoài,

Cha con chồng vợ tớ thầy loạn ly.

       Quỷ ma ác thú đến kỳ,

Thánh Thần Tiên Phật ra thi hội này.

       Có công có phước đủ đầy,

Để xem Đại Hội một ngày không xa.

       Hỡi ai! thương nước thương nhà,

Thương người, thương vật ấy là thương thân.

       Mau mau tỉnh giấc mộng trần,

Hồi tâm hướng thiện gỡ lần oan khiên.

       Ban ơn chung cả đàn tiền,

Thế gian lo Đạo, cảnh Tiên đây về.

Thăng…

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh