Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

 

25.- MỞ RỘNG T̀NH THƯƠNG

Ngọc Minh Đài

Tuất thời 29 tháng chạp Bính Ngọ (8-2-1967)

      Bạch Hạc Đồng Tử, Tiểu Thánh chào chư Thiên sắc lưỡng đài, chào liệt vị tam ban. Liệt vị khá thành tâm nghiêm đàn hành đại lễ tiếp CHÍ-TÔN giá ngự. Tiểu Thánh chào chung tất cả và xin chúc liệt vị đầy công quả trong năm sắp đến, lui gót ứng hầu. Thăng.

      (Tiếp điển:)

      NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Kim Viết CAO-ĐÀI Giáo Đạo Nam Phương, Thầy các con! Thầy rất vui nh́n thấy các con đến chầu Thầy trước giờ Xuân sang, để cùng nhau hưởng hồng ân Thầy dành sẵn cho các con cũng như Thầy hằng ngự nơi chánh tâm mỗi trẻ.

      Tân Xuân này, Thầy cho triệu các con về đây để đại diện các Thánh Thất nơi Thủ Đô cùng hợp đồng lănh một sứ mạng hành Đạo mà Thầy sắp giao phó nơi đây. Miễn lễ các con đồng an tọa.

Thi:

Thầy dành cho trẻ một mùa Xuân,

Đi lại trần gian xóa khổ trần,

Như Lư Đạo mầu đang cứu cánh,

Cho đời thuần túy nét thanh tân.

      Các con! Hiện t́nh thế sự ngày nay đă diễn biến biết bao nhiêu tấn tuồng nhân quả. Đó không phải do sự chấp định của Thầy, mà do luật định của Đạo. Từ thuở khai Thiên tịch Địa sắp bày trần thế đến ngày nay, các con chỉ hiểu Đạo khai trong những thời kỳ hỗn loạn để cứu thế, hay Đạo khai trong cơ biến dịch đất Trời. Đến ngày nay, Thầy đă dạy rất nhiều và rất rơ ràng cho các con từ mấy mươi năm qua, Đạo là con đường duy nhứt của vạn linh sanh chúng, từ Thầy ban phát đến thế gian, và từ thế gian các con trở lại cùng Thầy. Thầy là Hư Vô Chi Khí, th́ Đạo cũng đồng nghĩa đó thôi. Nên chi, trong thời kỳ Hạ Nguơn, chính ḿnh Thầy dùng khí Hư Vô trực tiếp hữu h́nh đến thế gian để dẫn dắt thâu hồi những điểm linh quang Thầy đă cho đến trần gian trở về khối đại linh quang.

      Các con nghĩ kỹ mà xem, chẳng một điều chi gọi là huyền bí cả. Nhưng lẽ huyền bí thiên nhiên vẫn đến với các con, mà các con đang nương theo lẽ huyền bí ấy để sanh trưởng cơi trần. Thầy dạy như thế để các con hiểu thêm chữ Đạo nhiều hơn. Con ôi! Luật Thiên Điều sáng tỏ, máy Trời đất vận hành, nên Thầy đă từng nói với các con: Sự thương yêu là cơ thể của Thầy.

      Những hiện cảnh ngày nay đang phô diễn trong đời là một sự cảnh tỉnh nhân loại trở về cùng Thượng Đế, tức là tiểu linh quang về hiệp thành khối đại linh quang là Thầy, và đức háo sanh bất diệt vẫn tuần tự, Tạo Hóa Càn Khôn vũ trụ lập Thánh Đức Thượng Nguơn.

      Hỡi các con! Hăy cố t́m sự sáng suốt Thầy đă ban cho mỗi trẻ từ Bạch Ngọc Kinh đến đây để suy đoán kiếp sanh tồn của con, và con nắm vững sự sáng suốt ấy để chầu Thầy hằng bữa đang ngự trị nơi ḷng con, th́ dầu cho bao nhiêu biến trạng cũng không làm con lạc Đạo xa Thầy.

      Sở dĩ nhân loại ngày nay đă chịu trong luật đào thải của Nguơn Hội xây vần và luôn luôn biến thiên khổ lụy, nào cơ cẩn điêu linh, nào thiên tai chiến họa. Con ôi! Từ Phụ vẫn là đức háo sanh, mà chính con lại tạo nên đường tận diệt. Bởi thế, Thầy phải đem h́nh thức Thánh Thể sắp bày nơi trần gian cũng như Thầy đă vạch rơ máy hành tàng vận chuyển sự sinh tồn của con ra trước mắt, để con t́m thấy sanh môn tử lộ, t́m thấy Thầy là các con, các con là Thầy, tất nhiên không phải cầu cạnh quyền thuật cao siêu hay t́m ở lư trí xa xôi, tạo nên những ǵ để cơ cấu chịu đảo lộn, mà trần gian lại phải một phen luân chuyển điêu tàn.

      Các con t́m đến với Thầy để học Đạo như hiện trước đây các con sẽ về chầu Thầy th́ Đạo ấy là Thầy và các con, các con cần nên sửa ḿnh tu tâm luyện tánh, diệt hết lục dục thất t́nh, để yên lặng mà trông thấy Đạo, mà hành Đạo và trở lại Thầy, như Hạ Thu, Đông đă măn là mùa Xuân đến với các con.

      Thầy muốn thực hiện cho rơ lư đạo, Thầy phải nhờ nơi các con thay Thầy làm người đi trước để rước kẻ đến sau, và các con nên nhớ rằng: Nếu các con không thương được kẻ ghét ḿnh th́ khó mong gần gũi với Thầy, hay con c̣n hiểu Đạo bằng một lối hiểu thường t́nh, ắt cũng phải trầm luân đọa lạc.

      Hỡi các con! Thầy là Cha cả vạn linh sanh chúng, Thầy chỉ đem lư thiên nhiên Tạo Hóa để ban đồng, không riêng vị. Mảnh đất Việt Nam này được hoằng khai Chơn Đạo ngày nay cũng do định luật, mà dân tộc Việt Nam đang hồi khốn khổ điêu linh, các con có cảm nghĩ buồn khổ riêng ḿnh, chớ các con ngờ đâu tạo thiện, tác ác là do nơi vạn linh sanh chúng chẳng riêng ǵ các con. Nếu Thầy không dụng đức háo sanh th́ các con có nghĩ rằng càn khôn vũ trụ sẽ ra thế nào chăng, lựa là nhân vật.

      Thầy đến trong giờ này để đem lại cho các con một mùa Xuân sáng chói giữa cảnh tối tăm, đem một hương Xuân ngọt ngào cho các con trong khi hăi hùng oi bức, đem tinh thần Xuân đến cho các con tươi tỉnh, phá tan hết những ǵ đang ám ảnh đè nén linh hồn con trong cảnh đọa đầy hỗn độn, và các con thừa hành sứ mạng của Thầy, mang tất cả lời Thầy dạy với t́nh thương yêu, nhân loại, với đức háo sanh để đem đi. Các con đi để thực hành, thực hành lư thuyết Cao Đài Đại Đạo trong bốn mươi hai năm đă biến chuyển rất nhiều giai đoạn.

      Hỡi các con đại diện các Thánh Thất, Thánh Tịnh! Hỡi các con Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lư Cao Đài Giáo Việt Nam! Mùa Xuân này các con hợp đồng lại để tiến hành trên đường công quả và đúng với chương tŕnh đă vạch sẵn ở Thiên cơ cho kịp thời gian Đại Đạo qui Tam Giáo hiệp Ngũ Chi, thiết Tam Long Huê Hội.

      Hỡi các con! Toàn khắp trên mảnh đất Việt Nam đă hiện lên Thánh Thể của Thầy, dầu là trong sự đạo tâm công quả, muốn hiến thân để hành đạo, hiến của để lập đức, hầu thoát cảnh trần tục trở lại cảnh Thiên Đường; dầu là do sự phàm tâm dục vọng, tranh đấu ở trong giới đạo đức. Nhưng đối với Thầy vẫn xót thương và chứng chiếu, th́ trong khi những Thánh Thất, Thánh Tịnh nào bị tàn phá hay hiu quạnh, hay cô lập, Thầy vẫn xem như các Ṭa Thánh, Hội Thánh, Thánh Thất, Thánh Tịnh uy nghi rực rỡ hiện hành. Các con hăy nhận thức ḷng Thầy để đem vào ḷng các con, và tập lần lần để cho lần lần được thành công trên quan điểm thương yêu, ảnh hưởng ấy sẽ đem đến sự hoằng dương đạo lư của Thầy.

Thi:

Xuân đến con vui với tiết xuân,

Hăy đem Đạo lư độ người trần,

Trong cơn mê muội xa ngôi vị,

Thức tỉnh lên đường học Thánh Nhân.

      Thầy sẽ cho các Đấng Thiêng Liêng hộ tŕ các con trên đường thế Thiên hành hóa, và các Đấng Thiêng Liêng sẽ đem đến cho con nhiều kết quả mỹ măn.

Thi:

Các con tuân lịnh của Thầy ban,

Độ thế qua cơn thế khổ nàn,

Đem tiết Xuân gieo cùng khắp chốn,

Để đời tận hưởng thú vinh quang.

      Các con nam nữ lưỡng phái cố gắng hành Đạo lập công. Thầy đă truyền lịnh cho Cao Triều Phát lai đàn hầu dạy Thanh Thiếu Niên Phổ Thông Giáo Lư, để cho các con được thông cảm t́nh đồng đạo, và Cao Triều Phát lập công tiến vị theo sự khẩn cầu của tiền bối Đại Đạo đang ở bên cạnh của Thầy. Các con cần vui vẻ để đón tiếp Cao Triều Phát trước giờ Giao Thừa nghinh xuân, và các con sẽ thấy ngay sự hành đạo hiện tại c̣n mang thể xác thuận tiện hơn khi đă thoát xác trở về cảnh giới Hư Vô.

      Thầy ban ơn các con trong huấn từ mùa Xuân năm Đinh Mùi, thăng.

VUN QUÉN MẦM NON

      (Tiếp điển:)

Thi:

CAO thấp hơn thua một nước cờ,

TRIỀU suy kẻ sĩ há làm ngơ,

PHÁT ngôn chẳng ngại ai thương ghét,

Bản tánh như nhiên tự thuở giờ.

      Cao Triều Phát chào chư Thiên mạng, chào liệt vị đàn tiền. Tệ Huynh mừng chư hiền đệ hiền muội.

      Một hănh diện cho các hàng tiền bối Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ có dịp giúp Thầy giáo Đạo lập công, và cũng là duyên nghiệp liên hệ buổi sinh thời phải xử sự cho xong. Tệ Huynh mời liệt vị và toàn thể hiền đệ hiền muội an tọa để luận đàm đạo sự.

      Tệ Huynh giáng đàn hôm nay, mừng mừng tủi tủi, ḷng băn khoăn dạt dào. Tủi là nh́n lại quăng đường hành đạo năm xưa, những cố hữu chung thuyền kẻ c̣n người mất, sự nghiệp đạo vẫn tiến nhưng c̣n dang dở. Mừng là mừng được thấy c̣n sống sót một số cộng sự năm xưa nay vẫn c̣n lăn lóc với sứ mạng cao cả, được Thiêng Liêng trao phó, mặc dầu thời cuộc đổi thay, bổng trầm lắm lúc, khảo thí liên miên, từ vật chất đến tinh thần cũng như t́nh cảm, nhưng các bạn ấy đă cố gắng hy sinh, chịu đựng, vượt qua những nỗi khó khăn, nhờ đó mới kiên tŕ hiện diện đến ngày nay.

      Hỡi chư liệt vị hướng đạo và hiền đệ hiền muội! Hữu duyên hạnh ngộ Đạo Cao Đài, tuy rằng thời cuộc đổi thay, lắm lúc đổi chủ bao phen, sử Đạo trên bốn mươi thu đă đóng góp rất nhiều với đời và với các triều đại, từ vật chất đến tinh thần cũng như sinh mạng, nhưng luôn luôn giữ vai tṛ đạo đức cách mạng, vẫn giữ được ḷng trinh trắng thuần túy đạo đức. Nhờ đó mà trải bao phen thăng trầm bĩ thới, sinh mạng tài sản của đồng đạo bất cứ ở vùng nào trên đất nước Việt Nam vẫn được bảo tồn, mặc dầu có một vài địa phương v́ cộng nghiệp chúng sanh đành phải trả. Ngày nay những người c̣n giữ Đạo, phổ thông Đạo, hăy nhắm vào đường lối, mượn thế để toan lo giác thế, mà hành Đạo cho trọn thỉ trọn chung. Nhớ câu Thánh ngôn năm xưa: "Một nước nhỏ nhoi trong vạn quốc, ngày sau...".

      Nhứt định ngày ấy sẽ đến và phải đến. Đến với dân tộc Việt trên phương diện đạo lư và đạo đức. Bởi vậy, ngay từ bây giờ những ai nặng v́ ơn nước nghĩa dân th́ lo phần đó, c̣n ai nặng ḷng v́ Đạo hăy chuẩn bị ngay đường lối chủ trương mạch lạc để ngày ấy xương minh chánh pháp khỏi phải lọng cọng ngỡ ngàng khi thời cơ đă đến, mà sự chuẩn bị ấy không thể không có.

      Phong trào Thanh Thiếu Niên do đó, Tệ Huynh hôm nay muốn đề cao và lưu ư những người có trách nhiệm hăy quan tâm đến vấn đề số một nầy.

      V́ Thanh Thiếu Niên Phổ Thông Giáo Lư là một trong các tổ chức Cơ Quan, mà tổ chức Cơ Quan là của Đại Đạo, mà Đại Đạo tức là của Chí Tôn Thượng Đế. Đă là của Thượng Đế tức là của nhân loại hay vạn vật. V́ lẽ đó, Thanh Thiếu Niên Phổ Thông Giáo Lư là của nhân loại, nên cần phải được ưu tiên quan tâm săn sóc đến.

      Nói một cách khác, dầu Thanh Thiếu Niên của một gia đ́nh, xă hội, quốc gia hay nhân loại đều là của Đại Đạo, v́ Đại Đạo là chúng sanh, mà chúng sanh là Đại Đạo.

      Trời có Xuân Hạ Thu Đông; cuộc thế có sanh, trưởng, thâu, tàng, mà mùa Xuân là mùa vạn vật hồi sinh ấm áp, trải qua mấy lúc Đông thiên. C̣n trong một đời người, tuổi thanh niên là mùa Xuân, là phát huy, là sáng tạo. Do đó, thanh niên cần phải được vun quén, tổ chức, giáo dục, chăm sóc và thúc phát mọi mặt. Người đi trước phải dọn đường sửa lối cho kẻ theo sau, làm thế nào khai thác những bẩm sinh, những khả năng từ thuở thanh thiếu niên, v́ thanh thiếu niên là những ǵ đang chờ đợi kết quả ở tương lai.

      Thanh Thiếu Niên không sống cái sống của riêng ḿnh, không làm cái làm của riêng ḿnh, mà phải làm và sống cho đại chúng. Bất cứ một gia đ́nh, quốc gia, xă hội và nhân loại nào, dầu ở quá khứ hiện tại hoặc vị lai, phải ư thức và kỳ vọng ở thanh thiếu niên, chẳng khác nào cây, đem hột đi ươm lên thân cây con, tùy sự chăm sóc kết quả của cây xấu hoặc tốt phần lớn do chủ vườn chăm sóc.

      Các em nhớ điều này: Những kết quả không phải thực kết ở ngày mai mà phải thực hành sáng tạo ngay trong hiện tại. Hăy nh́n lại tiết Đông thiên mà nhận thấy mùa Xuân là ấm áp, chớ đừng chôn ḿnh trong tiết Đông thiên băng giá mà chết trước không được hưởng tiết Xuân sang.

      Người đi trước là bậc đàn anh, cần phải sửa soạn xây dựng cho đoàn sau những ǵ ḿnh đă khai sáng. Những tánh ích kỷ độc tôn sẽ nhận ch́m tiến boä. Nếu Sĩ Đạt Ta khi xưa nhập tịch Niết Bàn ngay sau khi người thành Đạo th́ đâu được đời gọi là bậc Thế Tôn. C̣n những khoa học thực nghiệm Tây phương nếu không truyền bá măi măi, th́ đâu được chói lọi như ngày nay.

      Lời này các em cần ghi nhớ để hành đạo trong mùa Xuân đầy phấn khởi.

      Hỡi các em! Các em phải nhận thức trách nhiệm của ḿnh. Hăy nh́n thẳng vào hoàn cảnh để cương quyết bắt tay vào việc hoằng giáo độ đời. Đời can qua mới rơ tay b́nh định, lúc loạn ly mới xuất hiện nhân tài. Tu không phải chán đời ẩn dật, tu bắt buộc phải mạnh dạn đi vào đời. Chỗ nào tối, người Thanh Thiếu Niên Phổ Thông Giáo Lư thắp ngọn đuốc sáng. Chỗ nào hầm hố chông gai, có người Thanh Thiếu Niên Phổ Thông Giáo Lư kiêu dũng đem đạo đức đến san bằng. Chỗ nào lạnh lùng băng giá, người Thanh Thiếu Niên Phổ Thông Giáo Lư đem t́nh thương Thượng Đế đến sưởi hâm ấm áp. Chỗ nào nóng bức, có người Thanh Thiếu Niên Phổ Thông Giáo Lư đem t́nh nhân loại đến dập tắt dịu dàng. Cái bổn phận thiêng liêng người Thanh Thiếu Niên Phổ Thông Giáo Lư không thể từ chối được.

      Mục đích như thế mà phương tiện là ǵ? Khí giới để đạt thành là chi? Chỉ có các em là các em. Ta không bảo các em chinh phục thiên hạ, mà bảo các em tự thắng các em và phục vụ cho thiên hạ. Hăy lấy niềm vui khi làm cho kẻ khác. Hăy lấy làm hănh diện khi xả thân cho tha nhân. Không ai có thể bắt kẻ khác làm cho ḿnh hơn hết là ḿnh làm cho kẻ khác. Người Thanh Thiếu Niên hăy tràn ngập hoan lạc trong sự cao thượng. Phương châm duy nhứt cho các em là liên kết tự kiểm và nhận phê trong tinh thần hành động duy tiến.

      Mùa Xuân lại đến đây, các em hăy vui vẻ lên, vui để biết rằng ḿnh không là thừa tập thể của nhân loại. Vui để biết rằng tương lai sẽ do chính ḿnh sắp đặt. Các bậc đàn anh của các em đă đi qua rồi trên con đường phục vụ trong sự miên viễn của lịch sử, th́ hiện trong cơ Đạo ngày nay những ước vọng và hùng khí của thời thanh xuân nhường lại cho tất cả các em, bất cứ trên cương lănh nào, các em cũng bắt buộc ư thức cái bổn phận cao cả của người được tiếp nối, của người được giao phó, của người được đặt niềm tin trên viễn đồ thái b́nh cực lạc.

      Tất cả những lời nói hôm nay mang đến các em hiện diện, khiếm diện hay bất cứ hiện hữu chốn nào, ước ao của Ta là đánh thức các em trong mùa Xuân này, và trước khi nắng Hạ mưa Thu đến với các em, ngơ hầu các em bày diễn tư tưởng, t́nh cảm và hành động của ḿnh chân thực, làm những việc đáng làm trong năm mới.

Thi:

Mở cửa trần gian rước Chúa Xuân,

Đem màu Đạo lư vẻ canh tân,

Cho đời sớm thoát nơi đau khổ,

Trả lại ngàn xưa Đức Thánh Nhân.

Thi bài:

       Đức Thánh Nhân cơi trần xây dựng,

       Nguồn lư chơn điểm nhuận khắp nơi,

              Thưởng xuân biết đặng ḷng Trời,

Ngày xuân đến với mọi người vui Xuân.

       Xuân vẫn đến hồng trần tự thuở,

       Đông vừa tàn hớn hở Xuân sang,

              Vẽ vời cảnh vật huy hoàng,

Bỏ cơn nắng Hạ, Đông tàn thiết tha.

       Xuân đến với sơn hà gấm vóc,

       Xuân đến cùng chủng tộc nhân sinh,

              Đề thơ gởi gấm chút t́nh,

Nỗi đời nỗi Đạo nỗi ḿnh với Xuân.

       Mănh đất Việt nền nhân xây tạo,

       Mầm lư chơn Đại Đạo gieo trồng,

              Vận hành Nam Bắc Tây Đông,

Lập đời Thánh Đức đại đồng âu ca.

       Cùng Tạo Hóa chan ḥa mưa móc,

       Cùng nước non một góc chí linh,

              Xuân ôi! Xuân có riêng t́nh,

Loạn ly ba cơi, thái b́nh mấy châu!

       Ruộng nhiều lúa thân trâu nặng ách,

       Cảnh hoang vu mấy khách tới lui,

              Nếu cam trong phận tôi đ̣i,

Dẫu cao lương cũng đượm mùi nô gia.

       Mây ảm đạm sông Hà vần vũ,

       Khói thê lương bến Cửu mịt mờ,

              Trông về cố quận như mơ,

Tấm thân đặt trước ván cờ điêu linh.

       Tiếng trống giục trường đ́nh văng vẳng,

       Bóng chinh nhơn thấp thoáng xa xa,

              Quê hương đâu mấy cửa nhà,

Tiếng quyên khóc bạn giọng gà túc con.

       Thân cây ăn đă ṃn lưỡi búa,

       Xác tằm khô c̣n chứa nợ dâu,

              Mặc ai sớt mỡ chia dầu,

Dạ thưa không khỏi, cúi đầu chẳng yên.

       Vốn tiện tặn bạc tiền sản nghiệp,

       Chẳng ích ǵ cho kiếp lưu vong,

              Trẻ thơ tay bế tay bồng,

Lũy tre rặng lá chi mong thị thành.

       Cũng đành chịu mà tranh sự sống,

       Dám đem thân lăn cổng nhà vàng,

              Chợ đời buôn dọc bán ngang,

Lân la trộm cướp lăng nhăng đua đ̣i.

       Bóng nhựt nguyệt khôn soi chậu úp,

       Màu tang thương chẳng chút lạt phai,

              Triền miên trong kiếp đọa đày,

Hạ Thu Đông măn ai hoài với Xuân.

       Tưới nước mắt để vần hoa nở,

       Bón tâm t́nh cho rỡ sắc hương,

              Chờ Xuân trong cảnh đoạn trường,

Rước Xuân về để canh tân cho đời.

       Công tiền nhân chói ngời lịch sử,

       Dăy non sông ngàn tứ muôn chung,

              Hăy toan nối gót thư hùng,

Đừng gây chi việc năo nùng ai bi.

       Đem tuổi Xuân bù ch́ non nước,

       Mượn hồn Xuân vun tược quén chồi,

              Lẽ Trời sáng tỏ khắp nơi,

Đạo Trời cứu vớt mọi người thế gian.

       Tuổi Xuân ấy tạo đoan vĩ nghiệp,

       Hồn Xuân là nối tiếp vạn linh,

              Mùa Xuân là ánh b́nh minh,

Thanh niên tu sĩ hy sinh lên đường.

       Cùng vui với t́nh thương trách nhiệm,

       Cùng tạo chung quan điểm tương lai,

              Vẫy vùng khỏi lưới trần ai,

Lập đời Thánh Đức hưởng ngày Thuấn Nghiêu.

       Xuân Xuân đến tỏ nhiều tâm sự,

       Xuân Xuân sang ai giữ ngày Xuân,

              Cho toàn khắp cả thế nhân,

Thưởng Xuân cho đúng tinh thần thưởng Xuân.

Thi:

Thưởng Xuân mới biết Đạo là Xuân,

Lại lại đi đi cuộc chuyển vần,

Xuân vẫn c̣n Xuân, Xuân bất tận,

Là mùa Thanh Thiếu tạo nền nhân.

      Tệ Huynh sống c̣n ở ngày mai là do các em, và các em cũng sẽ là điểm linh quang bất diệt của Thượng Đế, của Việt Nam.

      Đă hết giờ, Tệ Huynh chào chư phận sự Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lư, hẹn c̣n gặp lại khi sau, thăng.

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh