Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

 

24.- TỈNH GIẤC NAM KHA

Thiên Lư Đàn

Tuất thời 26 tháng Chạp Bính Ngọ (5-2-1967)

      Thanh Minh Đồng Tử, Tiểu Thánh chào chư Thiên mạng, chào liệt vị lưỡng ban. Tiểu Thánh thừa lịnh báo đàn, nghiêm chỉnh thành tâm tiếp GIÁO-TÔNG ĐẠI-ĐẠO, Tiểu Thánh xin xuất ngoại ứng hầu. Thăng.

      (Tiếp điển:)

Thi:

ḥa xuân sắc, sắc xinh tươi,

THÁI độ trần ai thoát lưới đời,

BẠCH Ngọc từng phen gieo giống thiện,

Giáng trần nay kể đặng mười mươi.

      LƯ THÁI BẠCH, Bần Đạo mừng chư hiền đệ hiền muội trung đàn.

Thi:

Một năm qua lại một năm qua,

Thế sự bao nhiêu cũng gọi là,

Lỡ bước đường trần nên cố gắng,

Mau chơn cho kịp bóng trời tà.

Hựu:

Trời tà lắm kẻ lắm bôn chôn,

Có thấy chăng ai vực hóa cồn,

Nếu chẳng biết ḿnh nơi vị cũ,

Chưa rời bến tục đă hoàng hôn.

Hựu:

Hoàng hôn có kẻ đến t́m Ta,

Nếu muốn say sưa trước Bửu Ṭa,

Hăy giở bầu Tiên t́m thuốc lạ,

Xuất thần chớ để vướng Nam Kha.

Hựu:

Nam Kha giấc mộng hỡi c̣n dài,

Uống thuốc trường sanh ngại tỉnh say,

Đến bến không sang đ̣ vẫn đợi,

Không sang th́ trễ bước đường dài.

Hựu:

Đường dài mới biết vó truy phong,

Lạc nẻo rồi ra cũng uổng công,

Vị bởi ḷng phàm c̣n béo ngọt,

Ắt mùi tiên tửu chẳng hơi nồng.

Hựu:

Hơi nồng tiên tửu thiếu chi đây,

Hỡi bạn ngày xưa uống giải khuây,

Chớ để bợn trần c̣n dấy động,

E cho quên lững lối về Thầy.

Hựu:

Về Thầy mới biết Đạo Trời chung,

Chẳng luận Đông Tây với giống ḍng,

Hà tất địa phương mơ bá đạo,

Cho hoài công của kẻ vun trồng.

Hựu:

Vun trồng nên giống dễ ǵ đâu,

Sương nắng từng phen phải dăi dầu,

Ṭng bá mới là quân tử tánh,

Ai ơi! sớm biết để quày đầu.

Hựu:

Quày đầu trở lại nếp nhà xưa,

Sứ mạng Thiêng Liêng chẳng phải vừa,

Bát Nhă chống chèo nhờ thiện chí,

Bao nhiêu khách tục rước cùng đưa.

      Bần Đạo ban ơn chung toàn tất chư hiền đệ hiền muội được nhiều hồng ân trong cuối Đông và Xuân sắp đến, thăng.

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh