Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

 

20.- HUẤN TỪ "VĂN TUYÊN PHỦ"

Thanh An Tự

Tư thời 21 rạng 22 tháng 9 Bính Ngọ (2-11-1966)

Thi Văn:

Vạn phái đồng nguyên tổng thức cơ,

Trảng trung tích thủy tại ư tư,

Trường lưu thế thượng hoằng Thiên Đạo,

Mạc bả nhơn gian định nghĩa từ.

      Trọng Do Tử Lộ, Tệ Sĩ chào chư Thiên-mạng, chào chư liệt vị đạo hữu Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

      Tệ Sĩ vâng lịnh VĂN-TUYÊN THÁNH-VƯƠNG chuyển đệ Thánh Sắc TAM GIÁO T̉A cho chư liệt vị. Vậy chư liệt vị thành tâm thính sắc. Tệ Sĩ xin tuyên đọc:

      TAM GIÁO THÁNH NHƠN NHO TÔNG KHAI HÓA VĂN TUYÊN PHỦ Khổng Thánh Trọng Ni huấn từ, giữ Thanh An Tự, chư môn sanh các hạ nam nữ đồng đẳng khánh hỉ:

       Tam Giáo Ṭa ân phê Thánh bút,

       Lễ Thanh An khánh chúc Đế Quân,

              Hạo nhiên tú khí trùng trùng,

Nhứt tâm thành kỉnh Thiên ân giáo truyền.

       Tam kỳ chuyển quy nguyên vạn pháp,

       Nhứt lư đồng phổ cập ngũ châu,

              Nhơn sanh qui tại thù đồ,

Nhứt trí bá lự công hồ mạc vi.

       Thiệt thiệt giả tu tri Thiên mạng,

       Phi phi hề thử khán nhân duyên,

              Cổ viết: Vô thân duy Thiên,

Chưởng hoa đắc quả nhăn tiền nhơn gian.

       Cổ tự hóa huy hoàng chánh thể,

       Thánh Đức truyền tiết chế trùng hưng,

              Tại Minh Đức, tại Tân Dân,

Hi Hiền hi Thánh tinh thần phong quang.

Văn Tuyên Thánh Vương.

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh