Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

 

13.- GIẢI THÍCH DANH TỪ

CƠ QUAN PHỔ THÔNG GIÁO LƯ (Phần 2)

Ngọc Minh Đài (Vĩnh Hội, Sài G̣n)

Tuất thời mùng 1 tháng 3 Bính Ngọ (22-3-1966)

      Ngô Minh Chiêu, Bần Đạo mừng chư hiền đệ, hiền muội. Miễn lễ, đồng an tọa để đàm đạo như thuở xưa.

      Bần Đạo may duyên lánh cơi tục trần, nhưng cũng không thể yên ngồi khi thế loạn, đạo chinh nghiêng, nên đồng góp tay vào việc hoằng dương giáo lư, quảng truyền chơn pháp, hầu cứu cánh cơn biến loạn ở trần hoàn.

      Bần Đạo vừa rồi đă lănh lịnh Tam Trấn để giải thích danh từ Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lư Cao Đài giáo Việt Nam, nhưng Bần Đạo c̣n muốn giải thích bằng loại ngâm khúc, để chư hiền phổ biến cho toàn Đạo dễ đọc, dễ nhớ, nên nhân khi chuyển đàn kiểm thảo, Bần Đạo thỉnh lịnh Tam Giáo giáng cơ trong giờ nầy, hầu tiếp nối công việc cùng chư hiền đệ, hiền muội. Vậy chư hiền đệ, hiền muội hăy tịnh tâm để nghe Bần Đạo giải đây.

Danh từ Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lư:

Đoạn 1:

Bài:

       Thuở chưa dựng nên ngôi Trời Đất,

       Khoảng không gian mịt mịt mờ mờ,

              Hồn nhiên một khối ban sơ,

Vần vần luân chuyển gồm cơ nhiệm mầu.

       Khí khinh khinh rộng sâu tỏa khắp,

       Ánh huyền huyền bền chặt lưu hành,

              Vô h́nh, vô t́nh, vô danh,

Cưỡng viết: "ĐẠI-ĐẠO" hóa sanh vô cùng.

       Tượng một điểm tựu trung duy nhứt,

       Là "LƯ", ngôi Thái Cực Thánh Hoàng,

              Vận hành phân khí tạo đoan,

Âm dương ngưng tụ thế gian lập thành.

       Một Lư ấy hóa sanh vạn vật,

       Gồm chung bầu Trời Đất chở che,

              Ngũ hành luân chuyển mọi bề,

Thâu, tàng, sanh, trưởng, Xuân, Hè, Thu, Đông.

       Vật vật cũng lư đồng sanh hóa,

       Nhơn nhơn đều Đạo cả dưỡng nuôi,

              Noăn thai thấp hóa vô hồi,

Trường tồn tiến thối cơi đời Tam Nguơn.

       Có Trời Đất, có nhơn có vật,

       Có Đạo mầu Trời Đất định phân,

              Thế nên khắp chốn hồng trần,

Đều do Lư Đạo tạo phần hữu vô.

       Lư Đạo vẫn bày phô mọi cảnh,

       Lư Đạo là Thiên-tánh phát ban,

              Chẳng riêng tu sĩ đạo tràng,

Chẳng riêng xuất thế tham thoàn mà thôi.

       Người sanh giữa cơi đời là Đạo,

       Đạo là đường toàn hảo toàn chân,

              Quân thị quân, thần thị thần,

Ấy là lư đạo trong phần nước non.

       Phụ từ mới dạy con tử hiếu,

       Phu thê ḥa nên điệu sắt cầm,

              Đệ huynh nghĩa trọng t́nh thâm,

Bằng hữu hữu tín tri âm ḥa đồng.

       Đó lư Đạo trong ṿng nhơn thế,

       Phận làm người hồ dễ mấy ai,

              Tu thân định mạng an bài,

Th́ đâu thế sự ngày nay... điêu tàn!

       Người tu niệm là toan giải thoát,

       Thoát những ǵ? Cực lạc nơi đâu?

              Trong khi nhân loại đau sầu,

Làm sao độc thiện, làm sao thanh nhàn?

       Muốn giải thoát t́m đàng lánh tục,

       Muốn trở về cơi phúc thiên nhiên,

              Hiểu rằng : Lư Đạo vô biên,

Thường hành nhựt dụng không riêng cảnh nào.

       Từ vương bá quyền cao chức trọng,

       Từ công hầu lao động thứ dân,

              Tánh thiện cùng với bản thân,

Trong nguồn sanh hoạt, trong phần hành vi.

       Không tham dục lương tri mới hiện,

       Không vọng cầu tánh thiện chẳng dời,

              Máy linh lănh chốn cơi Trời,

Đem làm nghiệp dụng trong đời vi nhơn.

       Đây là cảnh tu chơn tá giả,

       Hăy t́m đường tiến hóa huờn nguyên,

              Háo sanh đức cả không riêng,

Thánh, phàm, Cực Lạc, năo phiền do ta.

       Lập Cơ Quan dung ḥa Đạo lư,

       Đem hữu h́nh phục thỉ hư vô,

              Không c̣n dùng thuyết mơ hồ,

Cho nhân loại phải mê đồ trầm luân.

       Nh́n sắc tướng rồi phân nhĩ ngă,

       Dấy ḷng tham chác họa cho đời,

              Háo sanh là đức của Trời,

Con đường tận diệt tự người t́m sang.

       Nầy hướng đạo Cơ Quan Giáo Lư,

       Nhận lời ta khắc kỷ chánh tâm,

              Kịp thời cứu cảnh luân trầm,

Mượn nơi cảnh giả mà tầm nguồn chơn.

* * *

Đến đoạn 2:

"Cao Đài Giáo Việt Nam"

Tiếp bài:

       Cao-Đài chỗ Thiên nhơn hiệp nhứt,

       Tá danh hầu cứu vớt vạn linh,

              Trong cơn thay xác đổi h́nh,

Hạ Nguơn mạt kiếp phục sinh tánh lành.

       Giáo: tôn giáo lập thành cửa Đạo,

       Khi hoàn cầu điên đảo họa tai,

              Trần gian lố bóng Cao Đài,

Đông Tây Nam Bắc hoằng khai chơn truyền.

       Ḱa tứ giáo: Phật, Tiên, Gia, Khổng,

       Khai sanh môn lập Đạo nơi nơi,

              Đều do nguyên lư của Trời,

Thác sanh cơi thế cứu đời độ dân.

       Cảm ứng trước mở đường chánh đạo,

       Khi người c̣n hoài băo thiên lương,

              Thiện cảm trực ứng thượng từng,

Ác cảm tạo nghiệp sa chân luân hồi.

       Biển trần khổ giam người trần tục,

       Bến mê đồ câu thúc mê nhơn,

              V́ chưng rời bỏ tánh chơn,

Mạnh đành hiếp yếu không phân dữ lành.

       Đấng Thượng Đế v́ t́nh Tạo Hóa,

       Chiếu Linh quang xuống ngă hồng trần,

              Mượn nơi chí trọng các lân,

Hy sinh phá chấp gieo mầm từ bi.

       Chịu khổ hạnh bồ đề tịnh tọa,

       Đem huyễn thân túc xá kim thân,

              Tây Phương giải thoát nhơn quần,

Ngh́n năm lịch sử trọng phần Thế Tôn.

       Muốn cứu văn quốc hồn dân tộc,

       Lập nền nhân Khổng-học Nho-gia,

              Mở đường trung thứ dung ḥa,

Đại đồng chánh nghĩa nước nhà trị an.

       Đem diệu pháp huy hoàng Đại Đạo,

       Dụng huyền năng trọng bảo nguyên nhân,

              V́ chưng sa chốn biển trần,

Không c̣n linh tánh mất phần thiện tâm.

       Quên đức cả cao thâm sanh hóa,

       Chẳng tĩnh v́ gây họa Tây Âu,

              Muốn cho thiện ác đáo đầu,

Chiết thân xuống thế ngơ hầu cứu nguy.

       Đem giọt máu đổ v́ nhân loại,

       Chuộc tội người chẳng trái luật công,

              Lập nên Thánh Chúa đại đồng,

Biểu dương Thiên luật chí công trị v́.

       Đó cảm ứng, từ bi, trung thứ,

       Đây công b́nh nắm giữ nguyên nhân,

              Mở toang các cửa nơi trần,

Khai minh Đại Đạo độ lần chúng sinh.

       Nay Trung Ương sắc huỳnh mồ kỷ,

       Rún năm châu bốn bể là đây,

              Cũng nơi vạn pháp phô bày,

Tam tông qui lập Cao Đài chơn tông.

       Hiểu mọi lẽ Phổ Thông Giáo Lư,

       Cùng tận đường cơ chỉ pháp môn,

              Là đem lại kiếp sanh tồn,

Trong ṿng nhân loại dập dồn nạn tai.

       Cùng gặp gỡ Cao-Đài Đại-Đạo,

       Ḥa lư chơn cởi tháo hữu h́nh,

              Đừng v́ sắc phái âm thinh,

Đừng v́ mặc cảm chia t́nh đó đây.

       Nặng xu hướng rồi gây ảnh hưởng,

       Để tôn thờ sắc tướng hiện thân,

              Quên t́nh Đạo ở tinh thần,

Đạo thành cũng tại nguyên nhân hợp đồng.

       Nay Bần Đạo v́ ḷng mến Đạo,

       Đem công tâm chỉ giáo đạo tâm,

              Cùng nhau t́m hiểu lư thâm,

Là phương cứu cánh đọa trầm ngày mai.

      Chư hiền đệ, hiền muội! Thuở sanh tiền, Bần Đạo quyết xuất thế để t́m đến bực siêu đẳng pháp môn, hầu giúp vào cơ Đại Đạo, để cứu cánh dân tộc trong khi c̣n đô hộ. Nhưng ước vọng chẳng được hoàn toàn, v́ Thiên số dĩ định, nên chưa đoạt đến mục đích, đă vô t́nh rời bỏ anh em, nên để lại một ảnh hưởng rất lớn cho phái Chiếu Minh là kỳ thân độc thiện. Đó chẳng phải Bần Đạo cố tâm, cũng bởi kiếp nạn chúng sanh, nên chịu nhiều cảnh chia ly từ đời tới Đạo, chớ điều xuất thế hay nhập thế của Bần Đạo điều là một ḷng trung kiên khai Đạo, v́ nước non dân tộc, v́ chí hướng quảng độ quần sanh. Đến ngày nay, những giáo lư của Bần Đạo c̣n roi lại một công tŕnh dở dang thiếu sót, nên hiện t́nh, Bần Đạo cũng trông vào hướng đạo hiện tại và tương lai, nối tiếp công nghiệp của tiền bối đă qua, hầu thanh minh cho tấm ḷng của đệ huynh tiền bối và Bần Đạo, điều ấy rất mong!

      Từ đây, chư hiền đệ hiền muội hoặc ở Hội Thánh, Thánh Thất, Tịnh Thất, hoặc ở tư gia, hăy giữ chí trung kiên v́ Đạo, đừng vọng tưởng non Sở núi Tần, đừng để tinh thần biến thiên thác loạn, đừng v́ sự khảo đảo hay vui đâu chúc đó mà làm sai lạc Chánh Pháp. Thiêng Liêng luôn luôn hộ trợ và ban ơn, đâu cũng là hành sự.

      Rồi đây, Thiên cơ vận chuyển, sẽ liên quan tất cả các nơi trên một nhịp cầu giáo lư để cùng gặp gỡ, th́ hăy tự tu, tự lập, để khi gặp gỡ khỏi phải kém sút đồng đạo ở tinh thần hay lư tưởng đạo đức. Đó là cương vị ái môn đồ của Thượng Đế. Có trách nhiệm: giữ phần thi hành triệt để; chưa có trách nhiệm: t́m cách tu học, tập rèn, để hầu bồi công lập đức. Chí Tôn và chư Phật, Tiên không bao giờ dạy chư hiền đệ phải sang đây, sang kia, hoang mang không đường lối, chẳng biết việc mà làm, hay nhiều việc với kém đức thiếu tài để mang danh hư hoại cho nền Đại Đạo.

      Bần Đạo v́ ḷng cảm xúc nên có mấy lời, chư hiền đệ hiền muội ghi nhớ.

      Tạm biệt, về sau c̣n dịp tao ngộ. Mừng chung tất cả đều được trọn ơn lành của Đấng Chí Tôn, thăng.

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh