Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

 

12.- GIẢI THÍCH DANH TỪ

CƠ QUAN PHỔ THÔNG GIÁO LƯ

Nam Thành Thánh Thất (Sài G̣n)

13 tháng 2 Bính Ngọ (4-3-1966)

LỄ PHÁT BAN BẢN QUI ĐIỀU CHO

CƠ QUAN PHỔ THÔNG GIÁO LƯ CAO ĐÀI GIÁO VIỆT NAM

Thi:

Vốn thích an nhàn chốn động Tiên,

Nhưng v́ thế loạn, Đạo chinh nghiêng,

Đồng chung nhiệm vụ kỳ Nguơn Hạ,

Đành gác thanh vân đến điện tiền.

      NGÔI HAI GIÁO CHỦ Ngô Minh Chiêu, Bần Đạo chào chư Thiên mạng, chào mừng chư hiền đệ, hiền muội trung đàn.

      Vâng Thánh sắc Tam Giáo Thánh Nhơn, Bần Đạo đến đây cùng chư hiền đệ, hiền muội để giải thích danh từ Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lư Cao Đài Giáo Việt Nam. Miễn lễ đàn trung an tọa đẳng đẳng.

      Chư hiền đệ hiền muội nghe Bần Đạo giải thích đây:

      Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lư là bộ máy điều ḥa rộng khắp cả. Giáo Lư là dạy lẽ Đạo. Chữ nơi đây cần hiểu rơ thêm rằng: từ thuở chưa dựng nên trời đất, ở trong khoảng không gian có một khối khí thanh mờ mịt yên lặng trống không mà vẫn vần vần khắp chốn. Trong cái khối ấy có một điểm sáng. Đó là , mà cũng là ngôi Thái Cực. Lư biến hóa âm dương. Âm dương ngưng tụ, tạo thành càn khôn vạn vật. Lăo Tử tạm gọi là Đạo, v́ sự cao siêu mầu nhiệm biến hóa vô cùng, gượng kêu là Đại Đạo. Lư là Đại Đạo. Lư Đạo hay Đạo Lư vẫn ở khắp mọi nơi.

      Quân minh thần trung là Đạo Lư. Phụ từ tử hiếu là Đạo Lư. Phu thê tương ái, huynh đệ tương thân, bằng hữu tương tín là Đạo Lư. Đạo Lư không những ở trong h́nh thức tu hành mà thôi, lại c̣n ở trong khắp vạn vật chi linh. Có Đạo Lư th́ cỏ cây được sanh trưởng thâu tàng. Có Đạo Lư th́ vật mới được noăn thai thấp hóa. Có Đạo Lư th́ người mới được tấn thoái trường tồn, v.v…

      Đạo Lư vẫn ở trong các sinh hoạt, từ cái hết sức lớn, đến cái hết sức nhỏ. Đạo Lư là sự hằng sống của muôn loài vạn vật. Đạo Lư là sự điều hành càn khôn vũ trụ, năm tháng ngày giờ…

      C̣n năm chữ Cao Đài Giáo Việt Nam: Cao Đài là một tá danh của Thượng Đế, khi đến mở Đạo tại Việt Nam. Nay để chỉ sự ứng dụng cho Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lư.

      C̣n chữ Giáo sau này là tôn giáo hay là Đạo Giáo chớ không phải giáo là dạy. Tôn giáo là cửa vào Đại Đạo, vào chơn lư. C̣n hai chữ Việt Nam: Việt Nam là thời kỳ thứ ba mà cũng là thời kỳ chót, Thượng Đế đến đây mở Đạo. Việt Nam là cái rún của năm châu, tất cả đâu đâu cũng đổ dồn về rún. Từ Phật, Pháp, Tăng, Nho, Lăo, Thích, đều cũng đi vào trong ngưỡng cửa đó, để nh́n chung Lư Đạo là Lư duy nhất của Thượng Đế.

      ĐÀI cũng là cái đài. Cái đài tối cao trọng đại, chứa đựng từ bi cảm ứng trung thứ, tam qui ngũ giới, tam nguơn ngũ hành, tam cang ngũ thường. Đài là nơi, là vị trí tập trung tất cả xu hướng Đạo Giáo hay tôn giáo, phát tiết ra từ nơi đây với bao nhiêu sự nhiệm mầu cao siêu huyền bí.

      V́ sự kiện trọng đại như vậy nên người tín đồ của Thượng Đế không phân chấp ngă nhĩ, chẳng luận sắc tóc màu da, không chia chi rẽ phái, không nh́n nhận sự chia rẽ giữa các h́nh thức tôn giáo, v́ chỉ có một bàn tay của Thượng Đế, tùy thời kỳ, tùy tŕnh độ địa phương, tùy duyên nghiệp, đến mở Đạo cứu đời.

      Người tín đồ Cao Đài luôn luôn tôn trọng các xu hướng tín ngưỡng, đem t́nh thương ḥa đồng khắp cả mọi giới, đem thiện cảm gieo rắc mọi nơi, để người người đều nh́n nhận cái lư duy nhất là cứu thế qua khỏi cơ tận diệt, hầu xây dựng ḥa b́nh hạnh phúc nhân loại dưới ngưỡng cửa Đài Cao.

      Hôm nay, Bần Đạo vui vẻ chứng kiến ngày đánh dấu tươi đẹp của Cơ Quan. Nhơn danh một hàng Tiền Bối Khai Minh Đại Đạo, chấp nhận đường lối hành Đạo của Cơ Quan, nên thỉnh lịnh Ṭa Tam Giáo Thánh Nhơn, đến đây giải thích định nghĩa danh từ Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lư Cao Đài Giáo Việt Nam để cho chúng sanh không c̣n hiểu lầm trong định nghĩa chật hẹp như thời gian qua.

      Ngày Cơ Quan được thọ lănh Thánh Dụ Qui Điều, tưởng lại sự giải thích của Bần Đạo đă kịp thời đúng lúc.

      Đàn trung thành tâm tiếp điển Giáo Tông lâm đàn. Bần Đạo ban ơn lành toàn thể chư hướng Đạo, hiền đệ hiền muội và sẽ luôn luôn cùng các bậc Tiền Bối hộ tŕ sự hành Đạo thành tâm thiệt ư của toàn thể. Bần Đạo xin thăng.

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh