Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

 

11.- T̀NH TẠO HÓA

Thiên Lư Đàn

Tuất 14 tháng Giêng Bính Ngọ (4-2-1966)

      (Tiếp điển:)

      NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Kim Viết CAO-ĐÀI Giáo Đạo Nam Phương, Thầy các con, Thầy mừng các con nam nữ. Thầy ngự trần gian giờ này để ban huấn từ cho các con trong buổi lễ Đệ Nhứt Châu Niên Văn Pḥng Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lư. Thầy miễn lễ, toàn thể các con an tọa.

      Các con ôi! một năm dài hành đạo, các con đă học tập đạo đức đại đồng. Các con đă đem đến cho Thầy những tấm ḷng hy sinh tốt đẹp, mà sự tốt đẹp hơn hết là các con hiện diện đă biết Thầy và hiểu Đạo. Thầy đem Đạo đến thế gian, chỉ mong mỏi điều duy nhất đó mà thôi.

      Để đánh dấu bước đầu tiên của các con trên quăng đường thiên lư, nên Thầy đă dạy GIÁO TÔNG cho phép mời các nơi về trong cấp bách. Mặc dù chỉ được một số ít, nhưng cũng đă chứng tỏ việc làm quang minh chánh đại của các con Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lư, và cũng gợi niềm thông cảm chung toàn Đạo, để Thầy sẽ ban cho tất cả các con một ngày vui trong nguyện vọng. Các con ôi!

Thi:

Chính ḿnh Thầy đến chốn Nam bang,

Mượn đất đem gieo mối Đạo vàng,

Tưới nước vun phân Nho, Thích, Lăo,

Nâng cành sửa lá Pháp, Ḥa, Tăng,

Muôn dân cộng hưởng trong màu sắc,

Một nước âu ca vẹn nẻo đàng,

Biết phận th́ con lo vẹn phận,

Chờ khi tái tạo cơi dinh hoàn.

      Các con ôi! hiện t́nh cơ Đạo tại Việt Nam đang trùng hưng Chánh Pháp. Mặc dầu thời cuộc có biến thiên, hoàn cảnh có chi phối nhưng từ tôn giáo này đến tôn giáo khác, đều mở rộng cửa để tiếp đón nhơn sanh. Chỉ tiếc v́: sự vật ở thế gian muôn ngàn h́nh thức sắc màu, đă xui các con nh́n vào đó, để hết tinh thần chú trọng vào đó, mà quên sứ mạng Thiêng Liêng. Chi nên: đời đấu tranh, Đạo chia rẽ. Nhưng các con ôi! không phải chỉ v́ lư do đó mà Thầy dạy lập Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lư. Một điều mà các con cần hiểu biết là trong bốn mươi năm khai Đạo, các con đă lănh sứ mạng của Thầy, lo hoằng hóa Đạo Trời, phổ truyền giáo lư, qui Tam Giáo, hiệp Ngũ Chi, để phổ độ chúng sanh từ thành thị đến thôn quê. Nhưng các sứ giả của Thầy v́ đang bị mặc cảm ở quyền hành thống trị, mà bận rộn củng cố địa phương đă làm sai lạc và trễ nải mục đích mở Đạo của Thầy. Do đó, Tam Giáo đến cầu xin Thầy chuyển hướng qua giai đoạn khác. Đó là kêu gọi những con thương Thầy mến Đạo, có đức độ hy sinh, để ráp lại thành bộ phận Cơ Quan. Cơ Quan này là bộ máy sau cùng, động tác theo thời gian, để giúp đỡ các con hướng Đạo, từ Ṭa Thánh, Hội Thánh, đến Thánh Thất, Thánh Tịnh, hầu có thông cảm nhau, và gặp gỡ nhau một chỗ trên phương diện giáo lư, hết nghi kỵ, tị hiềm nhau, để bắt tay nhau, tiếp tục đạo nghiệp phổ truyền giáo lư, cứu rỗi quần sanh.

      Các con ôn lại lời Thầy năm xưa đă dạy: Thầy đem Đạo đến thế gian này để cứu rỗi tất cả vạn linh, chớ không phải v́ một sắc dân nào. V́ thế nên ngày nay, đă đến lúc cần phổ cập Đạo Thầy cho tất cả nhân loại, để chúng nó biết Thầy, hiểu Đạo mà t́m lại nguồn gốc của t́nh thương, để hầu sớm chấm dứt cảnh tương tàn tương sát.

      Giờ này, Thầy vui mà nhận thấy tấm ḷng đoàn kết và chí hi sinh do ở nơi Đạo tâm của các con. Thầy cũng cần dạy thêm mấy đoạn sau đây cho các con ghi nhớ mà hành Đạo.

Thi bài:

       Sắc thiên quang bao trùm vạn vật,

       Ngọc Hư Cung phảng phất mùi trầm,

              Chứng ḷng các trẻ đạo tâm,

Ngự trần nhằm lúc canh thâm giải bày.

       Thầy mong con biết Thầy, hiểu Đạo,

       Cho thế gian cải tạo thanh b́nh,

              Ḷng Thầy thương cả chúng sanh,

Trong t́nh Tạo Hóa, trong t́nh thiên nhiên.

       Đạo là ngôi nhứt nguyên chủ tể,

       Đạo cũng là đồng thể vạn linh

              Từ trong vật chất hữu h́nh,

Nhơn thân xă hội gia đ́nh nước non.

       Đạo là lẽ các con đang sống,

       Đạo là quyền cao rộng chở che,

              Thu Đông măn đến Xuân Hè,

Vận hành Thiên Đạo mọi bề dưỡng nuôi.

       Đạo chẳng luận ở ngôi vương bá,

       Đạo không phân sằn dă lâm bô,

              Dấn thân trên nẻo thế đồ,

Con mang cái Đạo từ giờ sơ sanh.

       Vơ vật chất vàng xanh đỏ trắng,

       Nặng tâm tư vui đặng mất buồn,

              Giang san khắp cả càn khôn,

Phân ranh chia góc mặc con giữ ǵn.

       Chừng cổi áo hữu h́nh màu sắc,

       C̣n nhơn thân tai mắt mặt mày,

              Con ôi! ai lại khác ai,

Cũng đồng một vóc h́nh hài Thầy ban.

       Máy Tạo Hóa trong màn huyền bí,

       Cửa càn khôn yếu lư nhiệm mầu,

              Mắt phàm dễ thấy đặng đâu,

Gót phàm khó nỗi vọng cầu vào ra.

       Đó là tại con xa Chánh Đạo,

       Cơi hồng trần gây tạo trái oan,

              Nhân luân Đạo nghĩa lấp đàng,

Tham, sân, si, dục, ngập tràn thiên tư.

       Vật chất lấp chơn như bổn tánh,

       Sắc màu thay ấm lạnh thấp cao,

              Đời xui chiến họa binh đao,

Trong ṿng tôn giáo trước sau phân ĺa.

       Cũng một gốc Thầy chia ba phái,

       Tùy hội nguơn ban rải giống lành,

              Có Trời mới có chúng sanh,

Có con, con mới tu thành Phật Tiên.

       Con là một Thiêng Liêng tại thế,

       Cùng với Thầy đồng thể linh quang,

              Khóa ch́a con đă sẵn sàng,

Khi vào cơi tục, khi sang Thiên đ́nh.

       Con phải dụng cái t́nh Tạo Hóa,

       Xem người không nhơn ngă đó đây,

              Chẳng c̣n duyên nghiệp tạo gầy,

Th́ đâu cốt nhục chia ly đạo đời.

      V́ quí trọng th́ giờ để các con c̣n dưỡng sức hầu làm việc ở ngày mai. Thôi, Thầy tạm ngưng nơi đây và rất vui ḷng chấp nhận chí hy sinh, ḷng nhiệt thành của các con và Thầy ban ơn cho các con để bù đắp lại trong một năm dài vui buồn cực nhọc v́ Cơ Quan Đạo. Thầy hồi Bạch Ngọc. Thăng.

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh