Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

 

10.- HỘI ĐỒNG TIỀN BỐI

Thiên Lư Đàn

Tuất thời 14 tháng Giêng Bính Ngọ (4-2-1966)

(Đàn kỷ niệm đệ I Châu Niên thành lập Văn Pḥng Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lư CĐGVN)

      An Ḥa Thánh Nữ, chào chư Thiên mạng, chào chư hướng Đạo và liệt vị đàn tiền. Thánh Nữ được lịnh truyền, tiếp theo đây sẽ có hàng tiền bối đạo hữu giáng cơ. Chư liệt vị khá b́nh thân, không quỳ, không ngồi, Thánh Nữ chào chung, xin lui điển.

      (Tiếp điển:)

Thi:

Công phu Đạo nghiệp sử đề danh,

Buồn nỗi phái chi chẳng hiệp thành,

Ai có về quê xin nhắn nhủ,

Ta c̣n sống măi với nhơn sanh.

      NGỌC CHƯỞNG-PHÁP TIÊN-THIÊN ĐẠI-ĐẠO Nguyễn Thế Hiển. Tiên Huynh mừng chư hướng Đạo, xin nhường bút anh T̉NG.

      (Tiếp điển:)

Thi:

T̉NG sống cũng danh, thác cũng danh,

Ngại chi sương tuyết phủ lưng thành,

Về đây gởi gắm cùng huynh đệ,

Đạo nghiệp từ xưa chốn sử xanh.

      THÁI CHƯỞNG-PHÁP TIÊN-THIÊN ĐẠI-ĐẠO, Tiên Huynh mừng chư hướng Đạo. Tiên Huynh ngỏ lời, đàn tiền khỏi đọc bài "Mừng thay" để quí trọng ngày giờ. Xin nhường bút anh TRÁC. Tiên Huynh xin lui điển.

      (Tiếp điển:)

Thi:

Đời bỏ lợi danh, Đạo mến danh,

Danh nêu sử Đạo ấy danh thành,

Danh không thẹn với người, cây cỏ

Nên Phật, Tiên nhờ kiếp chúng sanh.

      Hoàng Ngọc Trác, Tiên Huynh mừng chư hướng Đạo, xin nhường bút anh KỲ. Tiên Huynh lui gót.

      (Tiếp điển:)

Thi:

Đạo đời sao vẹn với thân danh,

Người có thành tâm, Đạo mới thành,

Thành Đạo th́ đời không tận diệt,

Biết chăng chẳng biết hỡi nhơn sanh?

      Vương Quang Kỳ, Tiên Huynh mừng chư hướng Đạo, xin nhường bút Hiền huynh THƠ. Tiên Huynh lui điển.

      (Tiếp điển:)

Thi:

Đem lợi danh đời đổi Đạo danh,

Dầu đời c̣n loạn, Đạo chưa thành,

Dầu thân đă trả xong duyên nghiệp,

Danh Đạo măi c̣n với chúng sanh.

      Thái Thơ Thanh, Tiên Huynh mừng chư hướng Đạo, xin nhường bút anh TRANG. Tiên Huynh lui điển.

      (Tiếp điển:)

Thi:

Chẳng tiếc công mà chẳng mến danh,

Nguyện sao ĐẠI-ĐẠO sớm viên thành,

Cho đời giảm bớt cơn điêu đứng,

Cho khỏi luân hồi nẻo tử sanh.

      Ngọc Trang Thanh, Tiên Huynh mừng chư hướng Đạo, xin nhường bút anh BẢN.

      (Tiếp điển:)

Thi:

Đạo sĩ màng chi chốn vị danh,

Mặc ai tài cán đắp trường thành,

Rửa tai e bợn mùi vương giả,

Nương gót đường mây lánh tử sanh.

      Đoàn Văn Bản, Tiên Huynh mừng chư hướng Đạo. Xin nhường bút NGÔ ĐẠI TIÊN, Tiên Huynh xin lui điển.

      (Tiếp điển:)

Thi:

Ḷng không tham luyến nẻo công danh,

Đại Đạo chiêu minh chí vẹn thành,

Nhắn nhủ người đời noi chánh pháp,

Huyền vi chánh pháp ở nhơn sanh.

      NGÔI HAI GIÁO CHỦ Ngô Minh Chiêu, Bần Đạo chào mừng chư hướng Đạo. Vừa rồi các Tiên Huynh tiền bối, tiếp theo dấu trước của các Tiên Huynh hôm Xuân nhựt giáng đàn, trước thăm viếng chư hướng đạo và để chứng tỏ ủng hộ tán trợ đường lối hành đạo của chư hướng Đạo Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lư. Chư hướng Đạo hăy nghiêm chỉnh điện tiền, tiếp điển CHÍ TÔN giá ngự, Bần Đạo xin lui.

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh