Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

5.- HƯỜN CUNG ĐÀN

Tư thời mùng 8 tháng 4 Ất Tỵ (7-5-1965)

LỄ PHẬT ĐẢN

Thi:

THIỆN hữu thiện hườn lẽ chí công,

TÀI lành cội đức rán vun trồng,

ĐỒNG nhan nhớ cảnh sương pha tóc,

TỬ đệ d́u nhau lánh bụi hồng.

      THIỆN-TÀI ĐỒNG-TỬ, Tiểu Thánh chào chư Thiên mạng, chào chư liệt vị nam nữ. Tiểu Thánh tuân lịnh báo đàn, liệt vị thành tâm tiếp chư Bồ Tát lâm đàn dạy Đạo. Tiểu Thánh xin xuất ngoại ứng hầu, thăng.

      (Tiếp điển:)

Thi:

Rưới nước nhành dương tắt lửa ḷng,

Cứu người đang lạc nẻo gai chông,

Lên thuyền Bát Nhă sang bờ giác,

Chứng quả ngh́n thu chốn đảo Bồng.

      THƯỜNG CƯ NAM HẢI QUAN-ÂM NHƯ-LAI, Bần Đạo chào chư Thiên sắc, chào chư hiền sĩ, hiền muội.

      Trước giờ Phật Tổ lâm cơ, Bần Đạo để đôi lời khuyên chung chư hiền sĩ, hiền muội trên bước đường tu niệm.

      Chư hiền sĩ, hiền muội! Hạ Nguơn mạt pháp, Đại-Đạo hoằng dương, gồm Tam Giáo vào một lư duy nhứt để phục hưng chánh pháp, cứu rỗi toàn linh trong cơn lặn hụp xa vời trên ḍng bể khổ, lập lại đời Thượng Nguơn Thánh Đức cho trăm họ ḥa b́nh, càn khôn an tịnh.

      Nam Bang nầy rất có duyên phúc trong kỳ Long Hoa chuyển thế, nên mới được THƯỢNG-ĐẾ lâm phàm, cùng hàng chư Phật, Tiên, Thánh, Thần dùng điển quang giáo đạo. Duyên phúc nầy, hỡi ai đă biết gội nhuần và thọ hưởng?

Thi:

Máy Tạo tuần huờn cuộc đổi thay,

Phúc duyên ai biết hưởng ân dày,

Tam Kỳ ân xá nên mau bước,

Trễ một ngày qua, khổ một ngày.

Thi bài:

       Ngày tháng chẳng đợi chờ hứa hẹn,

       Máy quang âm như tiễn ly cung,

              Đặt chân lên cơi trần hồng,

Bao nhiêu sứ mạng Chín Trùng phó giao.

       Nghiệp vương bá sửa trau giềng mối,

       Nợ nhơn quần xă hội tạo đoan,

              Sắp bày nên cảnh thế gian,

Cỏ cây nhơn vật muôn ngàn hóa sanh.

       Đem Thánh Đức lập thành nền móng,

       Dụng nhơn luân điều động nguyên nhân,

              Thượng, trung, hạ giới định phần,

Càn khôn vũ trụ xoay vần lại qua.

       Cảnh Tiên tục khác là chỉ có,

       Không dục tâm, không ngơ tử sanh,

              Không tham vọng, không giựt giành,

Không dùng vật chất, vị danh treo mồi.

       Nên chẳng có luân hồi oan nghiệt,

       Nên không c̣n chuyển kiếp trả vay,

              Sớm cung Bắc, chiều Non Đoài,

Một bầu trời đất gót hài ngao du.

       Người lỡ tạo trần tù bốn vách,

       Lỡ bước vào không cách trở day,

              Tuy không bóng dáng h́nh hài,

Cao không đo được, sâu dày khó thăm.

       Chỉ có kẻ minh tâm kiến tánh,

       Dụng phép mầu trên cảnh hư vô,

              Thoát ra bốn vách mê đồ,

Đổi phàm lập Thánh qui mô vững vàng.

       Phép mầu ấy chớ sang Bắc Hải,

       Phép mầu không t́m lại Tây Phương,

              Cũng không xa ngơ cách đường,

Mà do máy Tạo chuyển luân vận hành.

       Máy Tạo đă sẵn dành nhơn loại,

       Một h́nh hài gồm thảy Cơ Quan,

              Trời Đại Thiên Địa tuần huờn,

Người Tiểu Thiên Địa chuyển luân cơ mầu.

       Gươm trí huệ tạo thâu vũ trụ,

       Óc binh thơ phân phú non sông,

              Nhơn luân cang kỷ dặn ḷng,

Tinh thần, vật chất tương đồng âu ca.

      Ḱa ngũ sắc tường quang chiếu giám, Phật Tổ sắp đến chứng lễ chư hiền. Chư hiền sĩ, hiền muội thành tâm tiếp Phật Tổ và chư Bồ Tát, Bần Đạo ban ơn cho tất cả, thăng.

      (Tiếp điển:)

      TÂY PHƯƠNG GIÁO CHỦ THÍCH-CA NHƯ-LAI THẾ-TÔN, Bổn Sư mừng chư môn đồ thiện nam, tín nữ.

Ngâm:

       Lành thay Nam Thiệm Bộ Châu,

Đất linh gieo giống đạo mầu tế nhân.

       Ḷng thành khẩn nguyện khách trần,

Cơ huyền giáng bút ban ân mấy lời.

Diễn ca:

Điên đảo kham ta hồ thế sự,

Thương cho đời lành dữ khôn phân,

Vùi tánh linh giữa chốn phong trần,

Vị tằng hữu nhơn duyên đắc pháp.

      Chư môn đồ ôi ! Hăy nhớ câu của Tổ Sư Nam Nhạc:

Nhứt thiết chư pháp,

Giai tùng tâm sanh,

Tâm vô sở sanh,

Pháp vô sở trụ,

Nhược đạt tâm địa,

Sở trụ vô ngại.

Tâm pháp ấy thoát nơi ḍng khổ hải,

Chứng Bồ Đề đạo quả kiến Như Lai,

Phật Tánh đều có ở khách trần ai,

Không nhọc kiếm Linh Đài hay Khứu Lănh.

Dục đắc Như Lai hạnh,

Tụ tri Đại Đạo chơn,

Không dây ai biết nghe đờn,

Vạn thù qui nhứt Thượng Nguơn trở về.

      Hỡi môn đồ! Hỡi chúng sanh! Bổn Sư lâm đàn chứng lễ cúng dường của chư môn đồ cũng như toàn cả chúng sanh lễ bái. Bổn Sư ban ơn lành và khuyên chư môn đồ nên nhớ lời nầy:

      "Cây biết cội, nước biết nguồn", như thế mới gọi biết hành cái Đạo của Ta. "Tự giác, giác tha", đem giống từ bi gieo trên ngũ trược cho toàn cả chúng sanh khỏi cảnh nghiệp chướng luân hồi, như thế mới gọi là tu cái hạnh của Ta. Bằng chẳng được, muôn ngàn kiếp thế gian nầy không cải tạo, th́ mong ǵ đắc quả Như Lai.

      Lành thay ! Lành thay Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ!

Ngâm:

Tây Phương đất Phật gầy nên,

Tam Kỳ Phổ Độ xây nền âu ca.

      Bổn Sư ban ơn lành chư môn đệ, thăng...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh