Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

 

24.- NGỌC MINH ĐÀI

Tuất thời 14 tháng 9 năm Ất Tỵ (8-10-1965)

      Thành Hoàng Bổn Cảnh, Bổn thần chào chư Thiên mạng, chào liệt vị nam nữ. Bổn Thần tuân lịnh báo đàn, chư Thiên mạng và liệt vị thành tâm nghiêm nghị tiếp ĐẠI TIÊN giáng bút, Bổn Thần lui gót hộ đàn. Truyền Bạch Tuyết độc giả, thăng.

      Tiếp điển:

      TỔNG LƯ LÊ VĂN DUYỆT, Lăo mừng chư Thiên mạng, mừng chung hiền đệ, hiền muội trung đàn, Lăo miễn lễ, an tọa.

      Trước khi Lăo muốn chỉ đường vẽ lối cho các phận sự Ngọc Minh Đài, Lăo muốn nói với toàn cả chư đệ muội rằng: Thế sự ngày nay không thể phân biện được ngày mai, v́ bao nhiêu cảnh trạng mờ tối đă và đang luôn luôn diễn tả trước mắt mọi người, nào lợi danh, nào quyền tước, nào tiền bạc, nào truy hoan, th́ c̣n định làm sao được, khi con thuyền ở giữa ḍng khơi, chịu muôn ngàn sóng gió, tất cả mọi người đều nắm một giây được một giây, cầm một phút hay một phút, yên một ngày tự đắc một ngày, không t́m một lối thoát để nh́n một tương lai vĩ nghiệp đang chờ đợi huy hoàng, mà tất cả nhân sinh trong hoàn cầu đều có đặc phần của mỗi giống.

      Ví như ngày nay, chư hiền đệ, hiền muội đă hy thân hành đạo, tất nhiên hiểu Đạo như thế nào, sẽ là con đường toàn thiện, toàn mỹ, sẽ là chiếc thoàn từ vững vàng trên sóng gió, sẽ là bảo đảm đời hiện tại, nên mới không nài gió mưa sương nắng, để đeo đuổi theo mục đích cao cả trên đời. Thật là hạnh phúc cho Nam Bang.

      Lăo tiếc v́, bốn mươi năm khai đạo, Thiên lư hoằng dương, khắp dư đồ chữ S đều có những ngôi Thánh Đường, trổ lên bao nhiêu hoa lành quả tốt, chỉ v́ những con giun trong phân bón, những con sâu trong quả xấu, thành thử đất ph́ nhiêu mà cây trái chẳng sum sê. Đến ngày hôm nay, Lăo rất mừng, đức háo sanh của Thượng Đế, ḷng thương Vô Cực vô biên đối với chúng sanh trong kỳ mạt kiếp, phải t́m phương pháp nhiệm mầu, cơ quan tối yếu, để bổ khuyết vào những điều khiếm khuyết, để chỉnh đốn những nơi tàn rủ, để vận dụng tất cả khả năng của những người thiện chí, thiện tâm v́ Đạo, v́ nhơn quần, v́ tự thân có dịp dốc hết khả năng ḿnh cho xứng đáng một kiếp người sanh trong cơi thế, cho xứng đáng một chức vụ của Thiêng Liêng, cho đẹp màu áo Đạo. Cơ hội đă có, chỉ c̣n một điều là nhơn lực, nhơn tâm phải cố gắng làm sao cho nền Đạo được vững vàng, giáo lư được hoằng dương, từ các bậc thượng, trung, hạ, đều được thấm nhuần lư Đạo, để khoát màn vô minh mà nh́n tương lai rực rỡ.

      Huyền phép Thiêng Liêng hộ trợ, không c̣n bày bố ở tiên tri để cho ma quỉ thừa cơ dối gạt ḷng tín ngưỡng của chúng sanh, nên mọi việc Thiêng Liêng sẽ hộ trợ, khi chư hiền đệ, hiền muội hành sự đầy đủ đức tin, sẽ thấy Thiêng Liêng lúc nào cũng sẵn sàng kề bên ḷng chí thành của chư hiền đệ, hiền muội.

      Hỡi chư hiền đệ, hiền muội ôi!

Thi:

Cố gắng làm nên kịp thế thời,

Mở mang giáo lư khắp cùng nơi,

Cho công quả đáng người ca tụng,

Cho sử xanh nêu tiếng để đời.

Bài:

       Đời càng loạn, Đạo càng phải trị,

       Cờ giao chinh thế bí song xa,

              Lấy chi giữ vững Đạo nhà,

Để cho trăm họ thái ḥa b́nh an.

       Mồi danh lợi ngổn ngang mặt nước,

       Bóng ḱnh ngư vùng vượt bể Đông,

              Giang sơn mấy khách thư hùng,

Can trường mấy kẻ vẫy vùng mấy phương.

       Đạo mở ấy mở đường cứu cánh,

       Cứu đời đang trong cảnh điên nguy,

              Trong đời có những chi chi,

Có ǵ dĩ văng, có ǵ tương lai.

       Chuông cảnh tỉnh ngày nay thức tỉnh,

       Trống gọi hồn cho định tâm hồn,

              B́nh minh đến lúc hoàng hôn,

Hỏi ḿnh, ḿnh dại, ḿnh khôn thế nào.

       Tu là sửa, là trau ḿnh trước,

       Tu cho nên cho được cái ta,

              Tu cho vững thế nhơn ḥa,

Tu thân mới đặng nghiệp nhà vững an.

       Tu để thoát những màn đen tối,

       Tu hầu lên chín cơi Thiên Đường,

              Tu không diệt mất t́nh thương,

T́nh thương đem lại cột rường gầy nên.

       Tu phải rán chí bền chung thỉ,

       Tu cần lo thấu lư nhiệm mầu,

              Tu đừng có trước không sau,

Ḿnh tu rồi để ngơ hầu độ nhơn.

       Lăo muốn đem nguồn cơn thế sự,

       Để phô bày lành dữ mọi điều,

              Nhưng e chư đệ sinh kiêu,

Máy Trời đă lậu chịu nhiều nạn tai.

       Thôi nh́n bóng Cao Đài ṿi vọi,

       Để lần ḍ cho khỏi gian nguy,

              Cố công đi đến khoa thi,

Để vào chiếm bảng trong kỳ Hạ Nguơn.

      Lăo dạy qua một đoạn và ban ơn lành cho tất cả hiền đệ, hiền muội, thăng.

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh