Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

 

2.- THIÊN LƯ ĐÀN

Tuất thời 30 tháng 2 Ất Tỵ (1-4-1965)

      Thanh-Minh Đồng-Tử, Tiểu Thánh chào chư Thiên-mạng, chào liệt vị lưỡng ban. Tiểu Thánh thừa lịnh báo đàn, chư Thiên-mạng thành tâm tiếp Đức Giáo-Tông giáng bút. Tiểu Thánh xuất ngoại ứng hầu, lui.

      (Tiếp điển:)

Thi:

Từng phen GIÁO hóa khách trần ai,

Rơ biết Tam TÔNG sớm hiệp vầy,

Chánh nghĩa ĐẠI đồng d́u đại chúng,

Nguyên nhân Thiên ĐẠO tạo Thiên Đài,

Rừng ṭng khóm vui hiền đức,

Cánh nhạn TRƯỜNG giang hợp trí tài,

Giáng bút thâm CANH t́m chí sĩ,

Có chăng người biết với người hay.

 

      Bần-Đạo chào chư hiền đệ, hiền muội.

      Do lịnh Tam Giáo Ṭa, Bần-Đạo đến hôm nay để xây dựng căn bản hành đạo trong sự kết hợp tinh thần của các cấp nhân viên Phổ Thông Giáo Lư và tín đồ Đại-Đạo.

      Văn pḥng Phổ Thông được khai mạc đây, là một vị trí thí nghiệm và sẽ thực hành ở muôn ngàn vị trí khác. Giáo lư sẽ là phương pháp mầu nhiệm khắp vũ trụ điều hành. Thiên lư sẽ thực hiện sự sinh tồn cho vạn vật ở nơi thế gian. Cơ cấu động tác do những người có nhiệt tâm thiện chí v́ chánh nghĩa dân tộc nói riêng, thế giới nhơn loại nói chung. Tự hy sinh ḿnh để thừa hành lấy trách nhiệm trong Tam Giáo, đem lư siêu mầu ra giải khổ cho bản thân và đại chúng.

      Chư hiền đệ cần nên ghi nhớ: những kẻ tự giác, giác tha, là những kẻ biết hướng đời về nẻo Đạo. Địa phương tùy theo hoàn cảnh cá biệt ḿnh mà áp dụng cho đúng theo Tân Pháp Đạo Luật đă định. Cơ tổ chức cũng chỉ là cơ cấu tổ chức, có giá trị hay không do nơi sự kết quả và hành động của chư đệ muội vậy.

      Giấy rách phải giữ lấy lề: đời loạn, Đạo phải ǵn chánh pháp. Tân Pháp Đạo Luật khuôn mẫu vẫn c̣n, Tiên ngôn Phật lư đủ đầy trong sách Đạo. Dân sinh dân trí kết thụ được tinh hoa của Đại-Đạo, sống toàn một đời sống hồn nhiên vô ngă, thái b́nh, cực lạc, vỗ bụng ngậm cơm đến với nhân loại lại không là công của chư đệ đấy ư?

      Chư đệ nên nhớ:

Thi bài:

       Cảnh hỗn loạn từ đời đến Đạo,

       Tuồng cạnh tranh ngụy xảo đổi thay,

              Cảm thương chí sĩ nhân tài,

Tâm can oằn oại nài ai ai tường.

       Vẻ ngơ ngác dân lương mộc mạc,

       Thói hung hăng thú ác xác người,

              Cái mầm tận diệt đến nơi,

Trên ḍng quá khứ hiện thời đă nêu.

       Những ǵ ở Thiên-điều phước tội,

       Những ǵ cho thế giới nhơn loài,

              Cho toàn đạo đức tương lai,

Rơ xem hạnh phúc đọa đày ra sao?

       Thôi th́ ngăn sóng trào b́nh tĩnh,

       Lướt con thuyền muôn đỉnh trùng dương,

              Đạo mầu tỏa khắp bốn phương,

Là ngày giải quyết mọi đường tâm tư.

 

Chư hiền đệ:

Thi bài:

       Đứng trước một ván cờ thế hệ,

       Cuộc tranh hùng ai dễ thua ai,

              Có tài hay hoặc kém tài,

Trong ṿng trục đất chuyển xây không ngừng.

       Chư hiền đệ đă từng học Đạo,

       Hiểu chủ trương Tam Giáo đồng nguyên,

              Dạy khuyên kẻ dữ về hiền,

Đem ḷng từ ái nhẫn kiên bảo tồn.

       Có căn trước trí khôn quảng đại,

       Khá dắt d́u kẻ dại người khờ,

              Màng chi đắc thất cuộc cờ,

Hạ-Nguơn thay đổi từng giờ phút giây.

       Rán tu học ngày ngày lập đức,

       Để nhờ ơn thoát vực sông mê,

              Nhớ đi c̣n phải trở về,

Cảnh kia mới thiệt muôn bề b́nh an.

       C̣n sanh ở trần hoàn thế sự,

       Biết bao điều lành dữ lẫn chen,

              Thiêu thân châu chấu ánh đèn,

Đỉnh chung bả lợi sang hèn đua tranh.

       Người tu niệm đường lành cố bước,

       Lời nói năng mực thước dặt dè,

              Lúc thương tre gộp nên bè,

Hết thương th́ lại chia phe rẽ đường.

       Đó là những thói thường thế tạm,

       Người tu th́ chớ dậm dấu chân,

              Nói xa th́ khá hiểu gần,

Đời c̣n thay đổi muôn phần tang thương.

       Chỉ có Đạo tơ vương cột mối,

       Cùng đó đây bắt nối nhịp cầu,

              Đừng phân chi phái sắc màu,

Hăy nh́n vạn giáo cùng nhau một đường.

       Hăy đoàn kết sắp tuồng đạo-đức,

       Hoạt động trong lănh vực t́nh thương,

              Nhẫn kiên, ḥa ái, khiêm nhường,

Hễ người đức độ muôn đường vinh quang.

 

      Vậy chư hiền-đệ, hiền-muội hăy thành tâm tiếp điển Đức Đông-Phương Chưởng Quản, Bần-Đạo ban ơn lành toàn tất, xin lui.

      (Tiếp điển:)

      Bần-Đạo lâm đàn, chào mừng bộ phận Hiệp Thiên Đài, mừng chư hiền-đệ, hiền-muội đàn trung đẳng đẳng.

Thi:

ĐÔNG Bắc Tây Nam nạn rối bời,

PHƯƠNG chi cứu độ khắp nơi nơi,

CHƯỞNG mầm Đạo lư kêu đời tỉnh,

Bao QUẢN tiếc công của với lời.

      Miễn lễ, đàn trung an tọa.

Thi:

Đạo đời đang gặp lúc chinh nghiêng,

Có trí có mưu nắm mối giềng,

Tế thế phải ngừa cơn loạn trị,

An dân cần dụng lối kinh quyền,

Từ bi, bác ái và cương quyết,

Phá chấp, công b́nh lại nhẫn kiên,

Căn bản dựng xây người với Đạo,

Cũng là pháp thuật đắc Thần Tiên.

Bài:

       Trong cơn thế sự đảo huyền,

Trọng tâm ǵn giữ cơ duyên của ḿnh.

       Chọn đường mà đặt hy sinh,

Cho toàn nhơn loại với ḿnh hưởng chung.

       Mái tranh thà giữ chí hùng,

Mài gươm tri giác vẫy vùng năm châu.

       Vẹt tan những ngút mây sầu,

Lặng cơn phong vũ thấy bầu thiêng quang.

       Ai ơi! trong máy hành tàng,

Định tâm sẽ hiện, rộn ràng khó mong.

       Dụng tiểu vị lập đại đồng,

Noi đường chơn lư Hoa Long vững vàng.

       Dặn ḍ đệ muội lo toan,

Bồng-Lai Ta đợi trùng hoan một ngày.

        Bần-Đạo ban ơn lành chư hiền-đệ, hiền-muội. Bần-Đạo thăng. 

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh