Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

 

16.- NGỌC ĐIỆN HUỲNH HÀ

Ngọ thời 24 tháng 6 Ất Tỵ (22-7-1965)

(Lễ Vía ĐỨC QUAN THÁNH và lễ kỷ niệm ngày thành lập Thánh Tịnh Ngọc Điện Huỳnh Hà)

      Quan B́nh Tiểu Thánh, chào liệt vị đẳng đẳng. Thành tâm nghiêm nghị tiếp QUAN THÁNH, Tiểu Thánh xin xuất ngoại ứng hầu, lui.

      (Tiếp điển:)

Thi:

Ḷng thành khẩn nguyện đến Thiên Cung,

V́ xót nhơn sanh buổi cuối cùng,

Giáng bút khuyên người noi chánh Đạo,

Ngàn năm giữ vững kiếp Rồng Tiên.

      QUAN-THÁNH ĐẾ-QUÂN chào chư Thiên sắc, chư nhu, chư muội. Chư hiền an tọa nghe Bần Đạo phân đây:

      Người sanh trong cơi thế đều có sẵn tánh của Thượng Đế phát ban, nên biết phân tách điều tội phước, biết chọn lựa việc nên hư, biết nhận giả chơn, biết tránh chốn bùn nhơ t́m nơi trong sạch, biết sợ chốn tối tăm địa ngục mà mong đến cảnh Thiên Đàng, th́ lương tri, lương năng là hai kiện tướng của chủ nhơn ông, điều khiển một cơ cấu tứ đại. Nếu cứ thế tuần tự luân chuyển th́ Trời không thay xác, đất chẳng đổi h́nh, nhơn loại không lâm vào thảm cảnh trạng huống như ngày nay.

Thi:

Đại Đạo gồm vào một nẻo thôi,

Quanh qua lộn lại ắt xa vời,

Bước cho vững bước đừng toan chạy,

Qua lúc băo bùng vượt bể khơi.

Phú:

Bể khơi nhiều sóng gió,

Chiếc thuyền từ đang lấp ló bến Trời Nam,

Hỡi khách bốn phương hồ hải chốn sơn lâm,

Có lỡ bước kíp quá giang về sớm sớm.

Ḱa nhơn loại đang sống cảnh mưu mô ờ ởm,

Nọ thế đồ c̣n chộn nhộn gót hư danh,

Người say mê vật chất đọa cam đành,

Kẻ tỉnh giấc tu hành rơi đáng tiếc!

Chí sĩ ơi! Đời mấy kẻ trung cang tiết liệt,

Nhân tài ơi! Đạo nào ai mẫn triết thi hành,

Bước hoạn đồ c̣n trục lợi cầu danh,

Ṿng cương tỏa rấp ranh thêm lúng túng.

Đời thống trị dẫu đời có nhiều oai dũng,

Đạo huyền vi nếu muốn trọng dụng phép mầu vi,

Oai dũng nhiều không đạo đức, đời phải loạn ly,

Dùng thuật pháp để tu tŕ, ắt Đạo càng xa chánh Đạo.

Hăy sống dậy lương tri và tiết tháo,

Hăy bừng lên tâm đạo với lương năng,

Hăy thoát ṿng nhơn dục trói trăn,

Và thoát nạn tự tôn kềm tỏa.

Học Tân pháp ấy học phép mầu vô giá,

Noi qui điều là noi ngă đến Tây phương,

Giữ gia phong cang kỷ luân thường,

Ǵn tiết hạnh đài gương soi rực rỡ.

Tập bác ái thôn lân cùng giúp đỡ,

Quen từ bi rộng mở cửa Huỳnh Hà,

Non sông Trời đất bao la,

Một phương giữ vững sơn hà một phương.

Thi:

Một phương giữ vững thế nhơn ḥa,

Tu niệm xin đừng vọng cách xa,

Chánh pháp mới nên ǵn chánh đạo,

Giữ yên cho Ngọc-Điện Huỳnh-Hà.

      Truyền đem bạch thủy.

Thi:

Ban bố hồng ân hết nữ nam,

Vài chung bạch thủy mát tâm phàm,

Nước trong cố giữ ḷng trong trắng,

Đừng để bụi trần bợn áo lam.

      Bần Đạo ban ơn lành cho tất cả, thăng.

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh