Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

 

14.- HƯỜN CUNG ĐÀN

Tuất thời 14 tháng 6 Ất Tỵ (12-07-1965)

      Quan B́nh Tiểu Thánh chào chư Thiên mạng, chào liệt vị lưỡng ban. Tiểu Thánh vâng lịnh báo đàn, chư Thiên mạng thành tâm nghinh tiếp Đức HIỆP THIÊN ĐẠI ĐẾ, Tiểu Thánh xuất ngoại ứng hầu, thăng.

      (Tiếp điển:)

      Bần Đạo chào chư hiền đệ, hiền muội lưỡng ban.

Thi:

HIỆP sức mà lo phổ Đạo Trời,

THIÊN lương có sẵn mỗi con người,

ĐẠI công đại đức tày Trời Đất,

ĐẾ vị muôn đời măi sáng soi.

      Miễn lễ, chư hiền đệ muội an tọa.

Thi:

An tọa mà nghe đạo lư đây,

Chung lo há nại khổ đêm ngày,

Chánh tà do bởi nơi tâm tạo,

Bền chí bền tâm sẽ gặp Thầy.

      Giờ nay, Bần Đạo đến đây không phải là sự ngẫu nhiên, mà là việc tiền định tự Tam Giáo Ṭa sắc ban.

      Bần Đạo có nhiệm vụ để chư hiền suy nghĩ mà kềm tâm rèn chí để thuần thục ra người tu hành, tu công và tu đức.

      Nhớ lại khi c̣n mang mảnh h́nh hài tứ đại, Bần Đạo không bao giờ chịu nhụt chí trước những chướng ngại vật trên bước đường tiến thủ. Sau nầy, nhờ được tâm linh sớm giác để trở thành công đắc quả vị, cũng bởi nhờ chí nhẫn kiên, ḷng khoan dung đức độ, chí cương quyết thực hành đường lối đă vạch sẵn cho ḿnh.

      Chư hiền đệ muội ngày nay rất hữu duyên phúc mà gặp Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, có Phật Tiên giúp lối, Thần Thánh đưa đường. Khi một lỗi lầm hoặc sơ suất, liền được từ bi nhắc nhở, xây dựng lại đường chánh đại quang minh. Nhờ đó, sự lỗi lầm không đến nỗi phải trầm trọng, trừ phi những ai đang tỉnh giả mê th́ đành cam số phận vậy.

      Giữa giờ phút tâm trạng đa số hiền đệ muội xao xuyến bất b́nh, nhưng ḷng Bần Đạo vẫn thản nhiên như tờ giấy trải, lặng lẽ như mặt nước hồ thu. Bần Đạo chắc chắn rằng toàn thể chư hiền đệ muội nơi nầy chưa ai có chí ngang tàng và ḷng nóng nảy như Bần Đạo thuở sinh thời. Do đó, Bần Đạo khuyên nhủ chư hiền đệ muội, dầu trước hoàn cảnh nào của thế sự đưa đến, cần phải làm chủ nhơn ông, làm chủ tâm ḿnh, đừng để ngoại cảnh chi phối. Có như vậy mới giữ tṛn hạnh của người tu.

      Ngày nay cùng hậu thế thường ca tụng sùng bái những bậc vĩ nhân, siêu nhân hoặc Thần, Thánh, Phật, Tiên. Sự thật ra, những bậc đó không phải từ trên Trời rớt xuống mà nên, chính cũng xuất thân từ chỗ con người, nhưng có khác hơn ở chỗ tâm ḿnh biết chế ngự những ư nghĩ đen tối, tội lỗi, cùng những điều bất chánh.

      Tâm biết chọn lựa đâu là phải, đâu là chẳng phải, đâu là đại sự, đâu là tiểu tiết, việc nào nên làm, điều nào nên tránh, việc nào nên làm trước, điều nào nên làm sau, biết thuận ḷng người, hạp lẽ Trời, biết theo vận hành của Thiên Địa: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Những bậc ấy không dụng áo ngự hàn mặc cơn nắng Hạ, không dùng thô y mang tiết Đông sang, không v́ chạm cá tính bởi việc nhỏ mà quên lăng việc lớn, không v́ việc thủy mà quên hẳn việc chung. Có bấy nhiêu đó mà phân tách được Thánh với phàm, tiểu nhơn cùng quân tử. Đó bởi do tâm tạo.

      Chư hiền đệ muội đă đặt ḿnh vào cửa Đạo, đă trải qua bao lúc bổng trầm, bao hồi hàn nhiệt, th́ luôn luôn phải nhớ đường lối đă định buổi thoạt tiên. Dầu nhánh nhóc sông rạch cũng phải trở phăng về cội, về nguồn. Có như vậy mới khỏi mang tiếng là người vong bổn.

      Đại Đạo sơ khai, năm chi bảy phái, rốt rồi cũng trở về một gốc buổi sơ khai. Nếu không thực hành được điều đó th́ uổng công tŕnh đă dạn dày từ thuở.

      Đặt ḿnh trong cửa Đạo, có hai phần cần phải lưu ư:

      1) Là h́nh thức tổ chức tập đoàn phổ độ chúng sanh hướng về một nẻo.

      2) Là phần nội tâm cần có phẩm hạnh đạo đức phong độ người tu, hiểu căn hiểu cội ḿnh từ đâu đến, đến để làm ǵ, rồi sẽ đi đâu?

      Khi biết được căn cội, hăy phản bổn hườn nguyên, trở về căn cội, mà đường lối trở về đó không phải trên trường đời, cũng không phải trên dư đồ quốc tế, mà chính ở nội tâm.

      Bần Đạo rất may được chỉ định vào hàng Tam Trấn của Đại Đạo, nhờ đó có nhiều dịp gần gũi Phật Tiên, học hỏi thêm nhiều về phương diện giáo lư Đạo.

      Thử đặt một tiêu chuẩn để làm thước đo phẩm hạnh cùng công quả của người tu. Tỷ dụ: Muốn được vào hàng Thiên Phong Giáo Phẩm, hăy tự kiểm điểm xem ḿnh đă hiểu luật pháp đạo, phẩm hạnh đạo, công quả phổ độ chúng sanh, chay lạt, nghi thức, lễ bái, cùng tŕnh độ hiểu biết về văn hóa cũng như về giáo lư đạo đă đến đâu. Có xứng với hàng Giáo Phẩm ấy chưa? Nếu xứng, dầu chưa được vào hàng ấy cũng tự vui thú ở nội tâm. Bằng chưa xứng, dầu được mang lấy danh từ ấy vào, nhưng trước mặc cảm của nhơn sanh và tự tâm ḿnh thầm hiểu, đó là điều khổ vậy.

      Đứng trước một hoàn cảnh phũ phàng, bị người bạc đăi, hăy tự kiểm điểm xem ḿnh có tác phong đúng đắn, tư cách nghiêm trang với người đối diện cùng chăng? Nếu có, cũng tự thầm vui, v́ sự phũ phàng ấy tự người gán cho ḿnh. Ngược lại, nếu tại bởi ḿnh thiếu sót, th́ hăy ôn tồn vui vẻ tu tỉnh cho được đầy đủ xứng đáng hơn.

      Tạm giải hai điều đó để chư hiền đệ muội về nhà suy xét, kềm chế tâm trung để trở nên người đoan trang phẩm hạnh đạo đức.

      Phẩm vị Thần Tiên không khó, danh vị ở đời cũng không khó, chỉ khó là ḷng ḿnh, nhân cách ḿnh, tác phong cùng phẩm hạnh chưa xứng đó thôi.

      Một buổi hội ngộ đàn nay, có hiền đệ muội cũng phân vân rằng Bần Đạo ngày nay sao quá từ bi. Nhưng Bần Đạo khuyên hiền đệ muội ấy hăy học lấy gương đó để trở nên người thuần đạo hạnh. Nếu chẳng được những đức tính đó th́ khó mong đi đến nơi, về đến chốn trên đường Thế Thiên hành hóa.

      Bần Đạo xin giă từ và hẹn tái ngộ một đàn khác, thăng.

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh