Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

 

12.- THIÊN LƯ ĐÀN

Tuất thời 20 tháng 5 Ất Tỵ (19-6-1965)

      Thanh Minh Đồng Tử, Tiểu Thánh chào chư Thiên mạng, chào chư liệt vị lưỡng ban. Tiểu Thánh được lịnh báo đàn, chư liệt vị thành tâm nghinh tiếp Đức LƯ GIÁO TÔNG lâm đàn, Tiểu Thánh xuất ngoại ứng hầu, thăng.

      (Tiếp điển:)

Thi:

Dắt d́u cho khách vượt phong ba,

Cho Phật Thánh Tiên hiệp một nhà,

Cho sứ mạng nêu danh sử đạo,

Cho đời tận hưởng thế an ḥa.

      GIÁO TÔNG LƯ BẠCH, Bần Đạo chào chư hiền đệ muội, miễn lễ chư hiền an tọa.

      Giờ nay, Bần Đạo đến đây để khen tặng chư hiền đệ hiền muội đă nhiệt tâm v́ Đạo. Dầu có sơ suất, chẳng qua là tánh phàm phu c̣n ẩn trong mảnh h́nh hài ô trược. Thỉnh thoảng Bần Đạo sẽ đến nhắc nhỡ, dặn ḍ chư hiền mọi việc để sớm đến mức thành công, ngoại trừ khi nào chư hiền đệ muội tự dấn ḿnh vào đường bất chánh, th́ Bần Đạo v́ quyền pháp, buộc ḷng phải ngơ mắt thi hành theo luật lệ.

Thi bài:

       Tôn giáo ấy cửa vào t́m Đạo,

       Đạo là đường hoài băo nhơn sanh,

              Người tu ư thức tri hành,

Hễ vào cửa Đạo chí thành mà tu.

       Ôi! Bốn vách trần tù vọi vọi,

       Hỡi người đời nh́n lối xa xa,

              Nước non vũ trụ bao la,

Chôn thân bể tục xét ra dại khờ.

       Ơn Tạo Hóa xây bờ đắp móng,

       Nghiệp tiền nhân đỡ chống nhiều phen,

              Lương tri, lương thức, lương năng,

Giác quan sinh lực kém hèn chi ai.

       Nước không Đạo hữu tài vô dụng,

       Người không tu hữu dũng nan thành,

              Đạo là cội phúc nẩy sanh,

Sanh dân, sanh nước và sanh Thiên Đàng.

       Đặt mầm móng Cơ Quan Giáo Lư,

       Đem Cao Đài tôn chỉ thực hành,

              Cứu ḿnh và cứu chúng sanh,

Vững khi nước lửa tan tành nay mai.

       Phổ là rộng khắp ngoài thế giới,

       Thông là nguồn suốt tới muôn phương,

              Giáo là dạy nẻo chỉ đường,

là lẽ thiệt chủ trương thới b́nh.

       Hỡi hướng đạo! Tri hành là đấy,

       Hỡi hiền nhân! nghe thấy mà suy,

              Đời xem lẽ thiệt là ǵ?

Đạo dùng lẽ thiệt cứu chi nhân loài?

       Đem lẽ thiệt ra ngoài tế chúng,

       Đem đạo mầu ứng dụng độ nhân,

              Thuyết hành lưỡng điểm cân phân,

Đôi bên tám lượng nữa cân cho đồng.

       Nói nhơn, nghĩa, hiếu, trung, lễ, sĩ,

       Nói từ bi, tu kỷ hóa nhơn,

              Nói bác ái, nói hợp quần,

Từ trong cái thuyết tả chân cái hành.

       Nh́n khổ nạn nhơn sanh khắp chốn,

       Vật, tâm đều thiếu thốn nguy cơ,

              Đẩy xô trên một ván cờ,

Sống ăn bánh vẽ, thác chờ truy phong.

       Đức từ bi động ḷng cứu khổ,

       Cậy tay phàm tế độ sinh dân,

              Trong hồi kẻ Sở người Tần,

Kẻ Tề người Triệu mỗi phần mỗi riêng.

       Mộng vương bá triền miên xây dựng,

       Mặc nhân loài điêu đứng khổ nàn,

              Lệ tràn mạch chảy chứa chan,

Suy đồi cương kỷ tệ đoan giống ṇi.

       Ta đă khổ v́ coi họ khổ,

       Họ và ta có chỗ nào hơn!

              Họ v́ đói rét lên cơn,

Ta v́ thế sự thua hơn giựt giành.

       Đói thực phẩm cam đành là khổ,

       Đói nghĩa nhân thật chỗ nguy vong,

              Đói trong bạc nén vàng ṛng,

Đói trong gác phượng lầu hồng thương ôi!

       Rét che thân chưa rồi manh áo,

       Rét v́ cơn gió băo nhà xiêu,

              Đành cam số phận hẩm hiu,

Chỉ mong ánh nắng mai chiều sưởi thân.

       C̣n một nỗi tinh thần giá rét,

       Mặc dầu là tiếng thét lửa thiêng,

              Ḷng như tuyết đổ ngoài hiên,

Ḷng như đông dạ triền miên không ngày.

       Ta đă khổ không tài hơn họ,

       Họ cùng ta một ngỏ hóa sanh,

              Ǵ hơn ta cứ sẵn dành,

Đem ra trợ giúp cho đành ḷng ta.

       Ấy mới kẻ hiểu qua tu kỷ,

       Ấy mới người hiểu lư tri hành,

              Cũng là Đạo cứu nhơn sanh,

Cũng là phương pháp tạo thành nhơn tâm.

       Lẽ thiệt ấy gây mầm vững thế,

       Thế nhơn ḥa đồng thể môn sinh,

              Cùng người tay bắt mắt nh́n,

Dầu chi hay phái cũng ḿnh khác đâu.

       Lẽ thiệt c̣n cao sâu hơn nữa,

       Dụng xác thân cứu chữa hồn linh,

              Công phu, công quả, công tŕnh,

Hữu h́nh tạo lập vô h́nh mai sau.

       Lẽ thiệt ấy nào đâu chi lạ,

       Vốn liếng ḿnh Trời đă ban cho,

              Cũng nước bể, cũng lửa ḷ,

Cũng phen thời tiết bốn mùa chuyển luân.

       Luận tánh mạng song song tu luyện,

       Thiên với nhơn ḥa biến kim thân,

              Đến khi rủ bỏ xác trần,

Thiên Đ́nh Ngọc bảng sẵn phần vị ngôi.

       Công quả trước tô bồi mầm móng,

       Một ngày gần Đạo thống truyền ban,

              Đem ra chỉ máy hành tàng,

Tu công, tu mạng, lần sang Liên Ṭa.

      Bần Đạo ban ơn lành chư phận sự cũng như toàn tất thiện căn hiện diện đàn tiền, Bần Đạo xin kiếu, thăng.
 

TÁI CẦU

      An Ḥa Thánh Nữ chào chư Thiên mạng, chư hiền đệ, hiền muội thành tâm tiếp giá TỪ TÔN lâm đàn, Thánh Nữ xin ứng hầu, thăng.

      (Tiếp điển:)

      DIÊU-TR̀ KIM-MẪU, Mẹ mừng các con.

Thi:

Canh trường giáng bút dạy con thơ,

Trong buổi loạn ly chớ hẫng hờ,

Một bước sai lầm, muôn kiếp đọa,

Bền ḷng với Đạo rơ huyền cơ.

      Hôm nay Mẹ đến với các con, Mẹ miễn lễ các con an tọa.

      V́ Mẹ thấy các con đă hết tâm hành đạo mà lắm lúc phải chịu thử thách gian lao, từ tṛ đời biến chuyển, từ tật bịnh biến sanh, từ luận thuyết bất b́nh, chẳng những như vậy, lại c̣n nội khảo ngoại hành, làm cho các con cơ hồ muốn sa chơn lạc bước, đổi ư dời tâm, nên Mẹ đến dạy các con cần phải ư thức trong việc hành đạo.

      Các con hằng phiền trách ở Thiêng Liêng về sự nguyện cầu không được thỏa nguyện. Con ôi! Con đâu biết rằng bao nhiêu huyền lực Thiêng Liêng đem đến thế gian để cứu rỗi các con toàn cả trở về đường siêu, tránh nẻo đọa, th́ Mẹ đâu tiếc ǵ những sự ủng hộ các con đă có công với Đạo, với nhơn sanh, nhưng không được ở lời nói Thiêng Liêng, kỳ thật Thiêng Liêng đă nhiều hộ trợ khi các con lâm vào cảnh nguy cơ thành tâm khẩn đảo.

      Đây Mẹ dạy các con có sứ mạng trong Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lư, dầu nam hay nữ, cần đem hết sức ḿnh phục vụ cho trách nhiệm, đừng sơ sót, v́ th́ giờ qua không c̣n trở lại, nhứt là nữ phái vẫn không được một điểm nào tiến bộ trên bước đường hợp tác liên giao. Các con rán lên, sẽ có Thần Linh hộ trợ.

      Mẹ ban ơn lành tất cả các con. Mẹ hồi cung. Thăng.

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh