Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

 1.- VĂN PH̉NG PHỔ THÔNG GIÁO LƯ

Tuất thời 19-2 Ất Tỵ (21-3-1965)

___________

Thi:

QUAN tước mấy ai được cửu trường,

ÂM thầm hành Đạo nối t́nh thương,

NHƯ không biết được phương châm ấy,

LAI học cứu ḿnh thoát nhiễu nhương.

      Bần-Đạo chào chư Thiên-mạng lưỡng đài, chào chư hiền-sĩ, chư hiền-muội.

      Hôm nay, ngày Vía của Bần-Đạo, nên tiện dịp lâm đàn để đôi điều nhắc nhở chư hiền-sĩ, hiền-muội trên bước đường tu học. Bần-Đạo mời an tọa đẳng đẳng.

      Giữa lúc thế sự nhiễu nhương, giáo hội phân tranh, khiến ḷng người hoang mang chẳng ít. Chư hiền-sĩ, hiền-muội rất hữu phước được giác ngộ sớm, t́m học lẽ Đạo. Thông cảm được mối thiện tâm ấy, nên Bần-Đạo nhắc nhở chư hiền-sĩ, hiền-muội điều này:

Thi:

Đạo mầu vô thượng pháp mầu vi,

Phải biết sưu tầm một lối đi,

Nẻo tắt đường quanh rồi cũng đến,

Lâu mau tùy chí biết tu tŕ.

Phú Lối Văn:

Đời mạt pháp khiến muôn điều đảo lộn,

Cơ điêu tàn xáo trộn khắp nơi nơi,

Bởi chúng-sanh xa cách lư Đạo Trời,

Ḷng bác-ái lần hồi như mất cả.

Giữ danh lợi kẻ xô người ngă,

Miếng đỉnh chung nhục mạ lẫn nhau,

Chữ nghĩa nhân ḷng tục hỡi c̣n đâu,

T́nh thương mến khó âu tồn tại,

Khiến xô xát bởi điều quấy phải,

Xui tương tàn kẻ lại người đi,

Măi quẩn quanh trong cảnh hiểm nguy,

Hoài xuôi ngược trong ṿng chém giết.

Ḷng đạo đức đâu nào có biết,

Chữ quả công như việc mơ hồ,

Ḷng nhơn gian tợ thể tơ ṿ,

Trí nhơn loại cùn đồ tan biến.

Từ kẻ ác nhiễu nhương sanh chuyện,

Đến người lành lương thiện họa lây,

Thế nên cơ Tạo-Hóa vần xây,

Tùy nhân loại định ngày tan biến,

Không lẽ để cho người lương thiện,

Cùng chết oan trong biển lửa đời,

Nên Đạo Trời mở khắp nơi nơi,

Gọi nguyên vị nghe lời Đạo-lư.

Sớm tu tỉnh độ thân độ kỷ,

Mau hồi tâm nguyên vị trở về,

Để may ra thoát cảnh sông mê,

Để hữu phước trở về đời lạc thiện.

Cảnh tan biến một hồi luân chuyển,

Máy Thiên-Cơ hiển hiện bao hồi,

Độ nguyên-nhân thoát cảnh tơi bời,

D́u kẻ thiện lập đời Thượng-Đức.

Nếu đủ số về nơi Tây-Vức,

Chưa đến căn c̣n cực với đời,

Cũng sinh tồn ở chốn trần vơi,

Hưởng lạc cảnh một đời Nghiêu Thuấn.

Chư hiền-sĩ đức tin cho vững,

Kẻo lạc loài giữa chốn quay cuồng,

Đời chi vui hoặc những chi buồn,

Phải ǵn dạ, đừng chạy luôn tuồn xuôi ngược.

Buổi Nguơn-Hạ mới biết ai người vững bước,

Cơn nguy vong mới hiểu được kẻ ít phước với nhiều căn,

Dẫu nói xa hiền-sĩ rán hiểu gần,

Việc thực tại cơi trần đang sống tạm.

Rán tu tỉnh để qua hồi hắc ám,

Khá bền tâm hầu vượt đám mây mù,

Trọng tâm là tu học, học tu,

Việc chánh bởi một câu chánh-tín.

 

      Nếu chư hiền-sĩ, hiền-muội không đủ pháp mầu để Ta-Bà cứu độ, th́ ít nhứt phải rán tu mà tự cứu lấy ḿnh.

Thi:

Nơi đây nh́n thấy lắm nguyên-căn,

Khuyên khá trổi mau một bước đàng,

Công quả chung tay kỳ mạt pháp,

Ngày gần sẽ thấy phúc Trời ban.

Ngâm:

       Thế gian tuy lắm rộn ràng,

Người tu khá chọn con đàng nghĩa nhân.

       Khuyên nhau huynh đệ xa gần,

Phổ thông Giáo-lư chung phần lập công.

       Công cao th́ ngộ ân hồng,

Phước dày th́ gặp Hoa-Long dự kỳ.

       Tu đi, hăy gấp tu đi,

Thế thời đă vậy, c̣n ǵ hỏi han.

       Ban ơn sĩ muội trung đàn,

Thế trần lo Đạo, Niết-Bàn đây lui.

      Xin kiếu…

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh