Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

 LỜI TIỂU TỰA

       Truyền bá một tư tưởng hay, viết sách mà khuyên đời ấy là hành động của người thế mà còn giúp ích cho đời thay, huống chi là lời châu ngọc của Thần Tiên thì biết bao nhiêu là quí trọng.

       Từ xưa đến nay kinh điển của Thần Thánh Tiên Phật, lập ra để mà độ đời nghĩ cũng không phải là ít, nhưng tâm người hay dời đổi, vì vậy mà chư Phật Thánh Tiên chẳng nệ cõi trần là uế trược, tùy theo nguơn hội giáng điển mà độ đời.

       Nay thời kỳ Hạ-nguơn sắp mãn, thời kỳ Thượng-nguơn sắp khai thì đời phải chịu cơ xáo lộn tai nàn để phân phàm thánh, lành dữ đôi phang, chánh còn tà diệt. Nhưng vì cõi trần là nơi chung chạ: người thiện duyên còn lẫn lộn với kẻ vô phần cho nên Ðại-Từ-Phụ mới hội chư Phật Thánh Tiên lại mà ban cho trần một chén thuốc "Giác Mê" cuối cùng là bổn "THÁNH-ÐỨC CHUYỂN-MÊ" này.

       Bổn "THÁNH-ÐỨC CHUYỂN-MÊ" này Ðấng Chí-Tôn hạ lịnh đã lâu nhưng vì cơ Ðạo vận chuyển, khiến nên trể nãi bước đường mãi cho tới ngày nay mới hoàn tất đặng.

       Vì cảm đức háo sanh của Ðấng Chí-Tôn vô lượng vô biên và đức đại từ-bi bác-ái bao la của chư Phật Thánh Tiên nên chư môn sanh chẳng nệ tài sơ đức mọn, vưng theo thiên-ý, thiết "thất nhựt đàn hương" hết lòng khẩn nguyện ơn trên rọi đuốc huệ dẫn đường quần sanh một lần chót giữa thời kỳ thiên ám địa hôn vạn ách thiên tai này.

       Quyển "THÁNH-ÐỨC CHUYỂN-MÊ" sẽ chỉ rõ một cách giản tiện bổn phận hàng ngày của anh em, chị em chúng ta và cơ siêu thoát. Vậy ước mong sau khi xem "THÁNH-ÐỨC CHUYỂN-MÊ"?ồi anh em, chị em chúng ta tâm đem về một, qui hiệp nhứt môn để tô điểm mối Ðạo Trời cho chói rạng cả Năm Châu ấy là thiên ý vậy.

        Chư môn-sanh đạo-hữu, 

        Trước-Lý Minh-Ðài.

        (Thánh-Thất Phú-Thọ)

----> NEXT

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh