Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

Ðàn Mồng 8 tháng 6, Ất Hợi (1935)

Khương Thái Công

Thi:

Lãnh lịnh Thiên-Nhan thỉnh Phật Tiên,

Ngày nay mỹ mãn hội Thanh-Liên,

Ban ơn nam nữ lo hoàn tất,

Giọt nước Từ-Bi giải khối phiền.

       Chào các hiền Thiên-ân, các phận sự chư chúng sanh.

       Lão lấy làm mừng cho chư chúng sanh rất nên hòa nhã.

       Vui thay! Mừng thay! Pho "Thánh-Ðức Chuyển-Mê" lập thành quyển nhứt để thức tỉnh chúng sanh, noi bước lần lên con đường tận thiện tận mỹ, hầu nhập cảnh Thiên-Môn muôn thu an nhàn tự toại. Mừng thay! Vui thay! Quí hóa thay! Ðạo đức thay! Hòa hảo thay! Trên nhờ ơn Từ-Phụ và chư Phật Thánh Tiên tìm phương giải thoát cho đời, dưới nhờ chư vị phận sự hết lòng, chư thiện nam tín nữ kẻ của người công. Lão để lời khuyên các đẳng chúng sanh noi "THÁNH-ÐỨC CHUYỂN-MÊ" tu hành cho kịp ngày giờ: Long-Hoa đã đến, chớ diên trì mà khó vọt qua khỏi lưới trần-hồng. Ðời là khổ chớ khá say mê, Ðạo là nhàn phải phấn chí tận tâm noi theo, hầu thay mặt cho các đấng Thiêng-liêng cứu đời trong cơn nước lửa.

Thi:

Giã từ bạn ngọc ở trần gian,

THÁNH-ÐỨC nay đây cũng sắp an,

Chén rượu tiển hành mừng các đệ,

Lời châu cặn kẻ phải suy tàng.

       Lão mừng cả đàn nam nữ.  Thăng.

 

CHUNG

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh