Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

CAO ban ân huệ các môn sanh,

ÐÀI điện khá khen đức tánh lành,

NGỌC báu mấy ai tường khí tượng,

ÐẾ nguyền độ tận biển trần quanh.

       Thầy mừng các con.

       Thầy giáng giờ nay cốt yếu để lời khuyên cả các con nam nữ rán lo tu niệm cho kịp ngày giờ. Chừng ấy các con sẽ thấy mầu vi Thầy bày bố. Các con nghe:

Thi bài:

       Ban ơn huệ môn-sanh chí đức,

       Rưới Từ-Bi tỉnh thức lương hiền,

              Thầy nay tỏ cạn chơn-truyền,

Các con phấn chí sang miền Lôi-Âm.

       Ðổ lụy òa kim châm vào dạ,

       Thương chúng-sanh chịu đọa biển mê,

              Mấy con vẹn vẻ ôn huề,

Tu hành sau đặng trở về cựu ngôi.

       Thầy thương trẻ bồi-hồi dạ ngọc,

       Thấy các con mà khóc cho con,

              Con ôi! Con biết đời tàn,

Con tường máy nhiệm lần thang theo Thầy.

       Ban ơn trẻ vui vầy một ngõ,

       Thương các con chịu khó chịu khăn,

              Con tường manh mối con phăng,

Con suy "Thánh-Ðức" huệ đăng rọi đường.

       Con lớn nhỏ trong trường Thiên-Ðạo,

       Con hết lòng ngay thảo cùng Thầy:

              Anh em hòa thuận hiệp vầy,

Chia gồng san gánh Ðạo Thầy phổ thông.

       Con chí hiếu lập công một thuở,

       Mà muôn thu hực-hở cảnh Tiên,

              Bản-năng trương giúp người hiền,

Chớ lòng biếng nhác Cung-Tiên khó về!

       Con phải biết biển mê trầm-nịch,

       Lướt thuyền tâm mục-đích vớt người,

              Phương châm phổ-độ sửa người,

Con khôn đừng để nhọc lời nhủ khuyên.

       Cha Ngọc-Khuyết không yên ngồi đứng,

       Cứ mơ-màng con thuận con hòa,

              Con ôi! Một Ðạo một nhà,

Một Thầy một gốc sanh ra chớ nào!

       Con đố k?à sao chẳng nghĩ?

       Con gây hờn con ỷ thế quyền,

              Con không tưởng đến Cha hiền,

Con sao đổi dạ, lời nguyền nhớ không?

       Con phải biết mầm Hồng chồi Lạc,

       Con chớ nên kích-bác làm chi,

              Người khôn quân-tử khó suy,

Lựa là con trẻ biết chi mà rầy.

       Hỏi con coi mấy Thầy mấy Ðạo?

       Hỏi con coi ai bảo nghịch ra?

              Hỏi sao con lại quên già?

Hỏi con có biết Kỳ-Ba ai làm?

       Hỏi con thử nhà Nam những sự?

       Hỏi cho cùng trước thử, rồi sau,

              Cha buồn con nghịch biết bao,

Cha lo sau trẻ dồi-dào cảnh Tiên.

       Con phải nhớ Thánh truyền ngày trước,

       Con phải tường nay được bao nhiêu?

              Phải nay mạt kiếp bóng chiều?

Các con biết đặng mấy điều đó chưa?

       Con thấu đáo, nhường đưa ngôi trẻ,

       Mà cầm quyền đó nhé mấy con!

              Còn con chưa thấu cơ-quan,

Thì đừng có tính, tội mang bây giờ.

       Con còn dại còn khờ quá đổi,

       Bởi lầm mà gây lỗi tràn lan,

              Thầy đây xúc động lòng vàng,

Trách con chẳng biết hành tàng ra sao.

Thi:

Sao mấy con không triết luận rành:

Kiên hòa tâm lý độ nhơn sanh?

CAO-ÐÀI một gốc gồm nhiều nhánh:

Chỗ trái, chỗ bông, chỗ trụi cành!

       Thầy ban ơn lành cho cả các con. Thăng...

----> NEXT

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh