Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

QUẢN thần Ðại-Ðạo chuyển mê tâm,

PHÁP lực vô biên giải ách trần.

CHI quản xông tên cùng lướt đạn,

THẦN minh chứng chiếu đã bao lần.

       Chào chư hiền huynh, chư hiền đệ.

* * *

ÐÔNG phương gặp Ðạo rất mừng thay,

NHẠC trổi thinh thinh tiếng vắn dài,

ÐẾ đạo khuyên người mau mở mắt,

QUÂN Thần, Phụ Tử, phải công ai?

       Chào chư hiền. Ðại tịnh, Rượu...!

* * *

VĂN sĩ triều Nam chẳng có người,

XƯƠNG nguyền tới chúa chẳng hề lơi,

ÐẾ huỳnh đế-đạo khuyên người thế,

QUÂN chánh tôi ngay giữ một thời.

       Chào chư hiền.

* * *

trào tận chí giúp minh-quân,

VĂN võ nổ tâm sát phạt trừng,

DUYỆT tánh bạo cường gây họa khổ,

Giáng mừng "Thánh-Ðức Chuyển-Mê" trần.

       Chào chư hiền, đại tịnh. Rượu...

* * *

HUỲNH hà sóng lặng gió êm khô,

ÐỨC tánh ôn lương đựng mấy bồ?

ÐẾ vị quyết ra khuyên kẻ thế,

QUÂN công bao quản cái thân khô?      (Cười...)

       Chào chư hiền đệ, đại tịnh. Rượu...

* * *

THÀNH tâm đảnh lễ tiếp Thần Tiên,

HOÀN(G) cảnh vui chi cái khổ phiền?

BỔN tính quyết gieo đôi chữ thiện,

CẢNH xưa vui vẻ bởi nay phiền.

       Chào chư hiền đệ, đại tịnh. Rượu...

* * *

CHÂU trần mấy kẻ gặp rồi đi,

khúc chớp dăng đã mấy thì,

ÐẾ vị quyết lòng ra dẫn lối,

QUÂN hành chánh mối Ðạo Vô-Vi.

       Chào chư hiền đệ, đại tịnh. Rượu...

* * *

NGUYỄN hoàng đắp núi với xây non,

Ðức lớn TRUNG cang hiếu nghĩa tròn,

Chánh TRỰC phương viên lòng chí sĩ,

Theo cùng bạn Trước bước đài son.

       Chào chư hiền-ân.

* * *

Thành không cũng quyết một lần thôi,

Nhớ đến mà Trinh vẫn mấy hồi,

Tô điểm phong-trần gầy Ðạo-Ðức,

Tủi vì kẻ thế lắm vương rồi.

       Chào chư hiền đệ. Cười.

Thi bài:

       Xưa như thế nay đành để thế,

       Khôn dường kia sao dại đường kia,

              Non Kỳ thiếp-thiếp sầu khuya,

Ngũ hồ tứ hải ai kìa biết không?

       Người hết sức ra công cứu thế,

       Kẻ vô tình làm kế hại nhau,

              Lòng người nham độc biết bao,

Nghĩ ra còn đớn, còn đau, còn buồn!

       Ở cõi thế chim chuồng cá chậu,

       Gặp nước tràn ai thấu hay không?

              Nay Trời đã mở cửa lồng,

Bương nhau tu niệm Ðảo-Bồng vầy vui.

       Rõ lý Ðạo rõ mùi Tiên Phật,

       Biết vận thời lật đật ích nào?

              Chi bằng dưỡng tánh anh hào,

Còn gây còn khổ, còn đào còn hung.

       Người dẫu chết khí hùng nào chết,

       Mất kiếp người hồn phách trung cang.

              Ai ôi! Rõ máy hành tàng,

Mạnh không qua nỗi Trời vàng bớ ai!

       Nhưng cũng biết làm trai báo quốc,

       Nước tiêu điều tánh chất mình đâu?

              Lắm phen lao-nhọc thảm-sầu,

Nay chừ thong-thả vui câu thanh-nhàn.

       Dòm trở lại trần gian mà khóc,

       Nạn nhơn sanh khí độc bao trùm,

              Phương chi cứu đặng ra giùm?

Thuốc CAO-ÐÀI để vẹt lùm đao binh.

       Khuyên khắp cả trần huỳnh nam nữ,

       Rán mà lo phận sự trượng-phu,

              Một hai ba bốn cũng tu,

Tu sao cho cá hóa cù phi Thiên.

       Còn gây oán chác phiền còn khổ,

       Tùy Thiên-cơ phản bộ tu hành,

              Tu sao nảy tược đơm cành?

Tu sao nhơn-loại lạc thành bình yên?

       Tu Ðại-Ðạo cần khuyên lẹ lẹ,

       Giữ chữ Hòa nghe nghé mấy ngươi!

              Lão khuyên đệ chớ chê cười,

Anh hùng phải biết cơ Trời mới ngoan.

Thi:

Ngoan chi cái khổ gọi rằng ngoan?

Ngoan ấy chẳng qua tụi đón đàng,

Ngoan rúc bụi bờ, ngoan trốn tránh,

Ngoan là chí khí mật cùng gan.

Chén rượu vui chơi buổi hội chiều,

Chư Thần chầu chực biết bao nhiêu,

Làm khuây vịnh phú, ngâm thi, rượu,

Chén lại chén qua cũng lấy nhiều.

       Các đệ biết uống rượu chăng?

Con quốc cách non, quốc thảm sầu,

Quốc kêu kẻ Á với người Âu,

Quốc đi quốc lại, đi đi lại,

Quốc biết gian-nan quốc chịu sầu!

Mừng cho chư đệ gặp Tam-Kỳ,

Phước cả CAO-ÐÀI giải nạn nguy,

Rán chí tu hành về cảnh lạc,

Hữu duyên mới gặp đặng khoa thi.

Chén rượu câu thơ đã cạn rồi,

Giã từ bạn ngọc trở về ngôi,

Khuyên ai phấn chí tu, tu lẹ,

Chớ có u ơ uổng mấy hồi.

                         Thăng...

----> NEXT

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh