Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

TRƯỜNG thi công quả sắp gần đây,

TIẾU thế bạo hung phải chịu vây,

TIÊN Thánh nhủ khuyên đời tỉnh mộng,

Giáng Ðàn chỉ bảo hội Rồng-Mây.

       Chào chư hiền-đệ, chư muội-nữ.

       Ta ở Bắc-Hải, có Khương-Thượng mời đến diễn Ðàn. Vậy chư hiền tịnh nghe Lão luận về Tồn-Tâm Dưỡng-Tánh.

Thi:

Quán âm dương, rước khách trần gian,

Ðò Tạo-Hóa đưa người khách tục,

Khuyên cõi thế hết lòng un-đúc,

Ðiểm lương-tâm làm đuốc rọi đường,

Chớ mẫn-mê biển khổ trần-dương,

Thì phải chịu trăm đường cay đắng.

Lóng nghe rõ lời vàng căn dặn,

Dùng chơn-thần lẳng-lặng định tâm,

Ðừng đắm sa bả lợi mồi danh,

Kiếp luân chuyển cam đành khổ não.

Khuyên phấn chí trọn niềm ngay thảo,

Rèn đức-tin, tâm-đạo lo lường,

Chí trượng-phu chẳng quản trần-dương,

Người quân-tử không màng mùi thế.

Kìa Nhan-Uyên đai cơm bầu nước,

Vui cảnh lạc Ðảnh-Khứu non thần.

Trời phú cho cái điểm tâm nhân,

Lấy đó biết biện phân chơn giả.

Ðạo-Trời mở giải đời nhơn quả,

Tam-Kỳ khai cứu cả quần sanh,

Trống Giác-Mê tỉnh thức người lành,

Chuông Khải-Ngộ kêu người chí thiện.

Cuối Tam-Nguơn tuần-huờn vận chuyển,

Kỳ mạt kiếp tiêu trưởng dinh hư!!!

Tỉnh giấc hòe trở gót lánh ư,

Ly mùi thế hiền từ nhơn-nghĩa.

Lấy công tâm xét suy mau lẹ,

Hiệp Liên-Ðoàn đôi phía vẹn toàn.

Thi bài:

       Người quân-tử lấy tâm làm trọng,

       Kẻ tiểu-nhơn danh vọng là sang,

              Chẳng suy cho tận cho tàng,

Lương-tâm chủ-tể con đàng chánh chơn.

       Người Ðạo-Ðức chi sờn tâm lý,

       Kẻ thường tình thì ỷ bạo hung,

              Thấy đời bất hiếu bất trung,

Bất nhơn bất nghĩa chẳng tùng đệ huynh.

       Ðời như thế nhơn tình như thế,

       Kẻ độc tâm kiếm kế độc tâm,

              Quỉ ma dắt nẽo tối tăm,

Khiến ra độc ác lỗi lầm hại nhau!

       Người lương thiện một màu hành chánh,

       Giúp lẫn nhau chia gánh san gồng,

              Từ-Bi, Bác-Ái, Công-Bình,

Bao giờ cũng lấy "Không Không" tâm điền.

       Tâm phóng túng không yên không tịnh,

       Quỉ lục-trần nương vịn khiến hư,

              Dẫn người làm quấy tội dư,

Ðem người vực thẳm dắt vào hố sâu.

       Tâm phát động thảm sầu thương ghét,

       Tâm muội si lục-tặc bạo tàn,

              Tâm phàm, tâm đạo, đôi đàng,

Biết mau lượng lấy để mang khốn mình.

       Tâm phàm tử mới sanh tâm Ðạo,

       Tâm Ðạo khai máy tạo đoạt thành,

              Huyền-vi lố rõ ngọn ngành,

Không ham không muốn đắc thành mầu vi.

       Có như không vậy thì yên tịnh,

       Thấy như không chí định tâm hòa,

              Dữ hung thì lánh đi xa,

Hiền lương kết nghĩa Ðạo hòa nhứt môn.

       Tâm Không Không là tồn-tâm tịnh,

       Trí im-lìm suy tính huyền-vi,

              Không màng quyền tước làm chi,

Không ham tranh đấu không vì lợi danh.

       Không chác oán không sanh ghen ghét,

       Không vị tư dè-dặt từ lời,

              Trên không phạm tội với Trời,

Dưới không hổ-thẹn cùng người trần gian.

       Tâm tịnh yên thì an khí hiệp,

       Khí tựu Thần ứng tiếp chơn Tinh,

              Tam-quang tam-bửu phát sanh,

Tam-tài đáng mặt hùng anh ở đời.

       Tâm phát khởi như trời dậy gió,

       Biển ba đào sóng nọ bủa giăng,

              Xôn-xao che dợn ánh trăng,

Ðò kêu thuyền gặp gió đang thổi tràn.

       Người phải biết tâm an chí định,

       Thời lương tâm êm tịnh như bình,

              Chuyện chi cũng trước lo gìn,

Sợ tâm dấy loạn cả mình tiêu tan.

       Dưỡng Chơn-Tâm vững vàng thanh tịnh,

       Kềm phép tâm anh bỉnh mạng thành,

              Lương-tâm làm phải làm lành,

Làm điều ích lợi háo sanh muôn loài.

       Ðạo đức tâm, tâm soi tánh mạng,

       Tánh tu rồi phải rán tu tâm,

              Tánh tu, Ðạo hạnh cần chăm,

Diệt điều phiền não dày năm tu trì.

       Tu lánh cuộc vân-vi quyền tước,

       Quan thanh-liêm mực thước giống phăng,

              Làm quan phải biết thương dân,

Làm dân phải biết hết thân đáp đền.

       Làm giàu đặng chớ quên kẻ khó,

       Ðừng lường công nghiêng ngó lưng tròng,

              Phận sao phải lấy lẽ công,

Biết suy kẻ khó hết lòng với ta.

       Mình có của đâu qua công cán,

       Dầm nắng mưa cũng rán hết tình,

              Ðặng giàu thấy khó đừng khinh,

Mà trọng của cải quên tình nghĩa nhau.

       Lấy khiêm-nhượng một màu thuần hảo,

       Ðừng hãnh-kiêu bỏ đạo làm người,

              Không trọng mà nó trọng ngươi?

Ðộc tâm có kẻ oán thời hại thân.

       Kẻ lử-thứ bần dân phải biết,

       Kiếp trả vay phần việc mà làm,

              Ở cho thuần hậu chớ tham,

Mặc người hung bạo luận đàm tranh đua.

       Người quân-tử hơn thua bao nại,

       Miễn giúp đời lẽ phải thì thôi,

              Bao giờ cũng biết tô bồi,

Phấn tâm nổ lực đền rồi kiếp ni.

       Không vì sang mà vì mà trọng,

       Không vì ghét sanh oán sanh thù,

              Bao giờ cũng lấy chữ TU,

Dĩ hòa vi quí, vẹt mù phá mây.

       Dầu sống thác thân này chẳng kể,

       Ðem hết mình phổ tế sanh-linh,

              Dạy người Ðạo-Ðức, Công-Bình,

Khuyên đời bỏ dữ mà nhìn Ðạo Nho.

       Biết tên đạn chẳng lo chẳng sợ,

       Chết vì đời bao nở tiếc sao?

              Cánh-vây trương giúp đồng-bào,

Tiếc chi thân mọn dường bao nại từ?

       Lấy tâm huyết mà trừ kẻ oán,

       Ðem bản năng mà toán thạnh suy,

              Ung-dung thư-thái tâm huy,

Vững yên, gặp nạn không khi nào buồn.

       Nhỏ hay lớn làm khuôn mẫu trí,

       Chết không nài, chí khí vững vàng,

              Ðau đớn khổ sở nào than,

Chi vui không muốn, tước quan không cần.

       Ưa thong thả dưỡng thần luyện Khí,

       Mến vô-vi đúc trí bồi tâm,

              Không cho xao động lỗi lầm,

Tịnh như bình-thủy muôn năm chẳng dời.

       Ðó là Tâm đời đời kiếp kiếp,

       Không bao giờ gặp dịp mà thay,

              Người là đứng bực Tam-Tài,

Nỡ đâu quân-tử mà phai khí hùng?

Kệ

         Ban ơn chư sĩ lo lường,

Trần gian ở lại, Thiên-Ðường Lão lui.

       Chư Thần đến.       Thăng.

----> NEXT

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh