Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

LINH-QUANG THỔ-ÐỊA

       Chậm chậm bước theo lằn gió rải,

       Tiếp mùi trầm ghé lại hỏi thăm;

              Hỏi người nạn khổ mấy năm?

Hỏi người có biết đạo-tâm không người?

       Hỏi vậy chớ mấy mươi rồi chết?

       Sao không lo gỡ hết tội tình?

              Hỏi rằng cái kiếp phù-sinh,

Thoạt còn thoạt mất chôn mình làm chi?

         Danh lợi hỏi có ích gì?

Vô-thường lắm khổ, dẫn đi Huỳnh-Tuyền.

         Hỏi sao người chẳng cần chuyên,

Mảng vui cái kiếp đảo-điên trò đời?

         Phiền ba náo nhiệt lưng vơi,

Biết bao đau đớn bớ người lương tâm!

         Chi bằng chịu khổ vài năm,

Mà sau thong-thả đôi trăm thu trời.

         Cõi trần giả tạm ai ôi,

Sớm theo chánh lý, thác hồi Cung-Tiên.

         Thung dung là chốn cung Thiên,

Nghêu-ngao bốn bể, đảo điên là trần.

         Nhành dương quét sạch bợn thân,

Cam-lồ tắm gội bụi trần tiêu tan.

         Khuyên ai bước kịp khoa tràng,

Hò xê lóng rõ, xự xàng kiếm nghe.

         Phấn tâm nổ lực đi hè!

Ðịa vui, Ðịa nói, pha chè Ðịa chơi.

         Ðờn cho rõ lý Ðạo-Trời,

Ðờn cho biết Ðạo, biết người, biết danh.

         Ðờn kêu phụ-tử quân-thần,

Ðờn rao kẻ thế nay gần tang thương!

         Ðờn kêu mấy kẻ hiền lương,

Ðờn Tiên thức tỉnh mộng trường chúng sanh.

         Ðờn kêu kẻ sĩ tu hành,

Ðịa nay vui quá Ðịa đờn Tây-Thi.

         Ðịa nay chẳng dám nói gì,

Ðịa chào nam nữ qui y Ðạo mầu.

         Ðịa xin chúc lại một câu,

"Niết-Bàn tại thế, người hầu Thánh-Tiên".

         Hò xang Tào-Tháo, Tôn-Quyền,

Cống xê xang xự đảo điên một hồi.

         Triệu-Tử nợ nước đáp bồi,

Ðương-Dương Trường-Bản mật thôi cùng mình.

         Sắc kia, Lữ, Ðỗng ghen tình,

Giết nhau cũng bởi đa tình, nghe ai!

         Hò xang Lão Ðịa lên đài,

Vôn vôn tích cốc giã ai về về.

       Trường-Tiếu-Tiên giáng.  Thăng.

----> NEXT

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh