Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

QUAN minh Ðạo-lý việc trong đời,

THÁNH-Ðức Chuyển-Mê giáo hiệp thời,

ÐẾ Ðạo, phụ tình, thê tử, hiếu,

QUÂN vương dân sự thuận hòa lời.

       Chào chư hiền nam nữ.

Bài:

         Lời truyền Thánh-Ðức Chuyển-Mê,

Dạy người chỉ cạn mọi bề tu thân.

         Ðạo phụ-tử, nghĩa quân-thần,

Ðệ-sư, phu-phụ: Tứ ân vẹn tuyền.

         Chuyển đời Ðạo cả qui nguyên,

Nhơn sanh nhuần gội phước duyên bốn mùa.

Phú:

Lão giáng bút hơn thua dạy rõ,

Trò tu hành sau ngỏ hưởng ân,

Ðạo chí linh hôm sớm ân cần,

Người ái chủng thương dân mến nước.

Chí quân-tử gặp Ðạo mầu cũng như gặp một bầu linh dược,

Ðại-trượng-phu rán hết lòng uống cho được mới là hay,

Gái nữ-phong hằng rõ đức công lai,

Chẳng kiêng phận râu mày lập đủ đức tài, thua chi trai hào kiệt.

Tuy nam nữ xác trần phận biệt,

Chớ chơn-linh ai biết đó nữ hay nam?

Tu hành khuyên bỏ dứt cái tánh tục phàm,

Lo phận sự chớ đừng ham quyền cùng lợi.

Tuổi già yếu, trò ôi, đâu có ai chờ đợi!

Thắm thoát qua đã lui tới, thì than ôi! thôi rồi tóc bạc với răng lay,

Kiếp sanh tiền hưởng phước duyên đâu có mấy nhiêu ngày,

Mà thân phàm tục phải trăm kiếp đọa đày nơi âm-cảnh.

Bởi chen lấn mà tâm đâu có rảnh?

Mảng vui theo kẻ mạnh hiếp đáp kẻ yếu người hèn,

Ôi! thế gian thường có trăng thì đã phụ đèn,

Cám thương thế vì cái sự chê khen mà kẻ cơ hèn đành chôn lấp.

Trai hiền-đức bị người khi tấp nập,

Gái ôn-lương vì bước đường cao thấp bởi nghèo nàn,

Ngọn gió vần cuốn cánh bườm loan,

Vào bể thế đặng lo làm nô-lệ!!!

Vậy mà khách hồng-trần, than ôi! không xét kể,

Chẳng thương thân đã mấy lần củi-quế với gạo-châu,

Thấy thế-gian mà Tiên thảm Phật sầu!!!

Ôi, người đời sao chẳng biết còn yêu cầu người thế-tục?

THÁNH-ÐỨC chuông Trời ngân nga đã giục,

CHUYỂN-MÊ trống Lôi-Âm đã đánh thức người khá tỉnh hồn!

Tỉnh giấc nồng mà thấy kẻ dại với người khôn,

Lo tu niệm đặng mai sau đắc quả mà hưởng vinh tồn ngàn năm nơi cõi thọ.

Thi:

Thọ truyền Thánh-chỉ giải đời mê,

Mừng gặp hội lành Thánh-Ðức phê,

Vắn tắt khuyên đời, đời lánh khổ,

Ngọc-Kinh địa vị khá quày về.

Lão ban ơn chư hiền-sĩ.  Thăng.

----> NEXT

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh