Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

SƯ ÐỆ

       Phận trò phải chí thành chí kỉnh,

       Nhớ ơn Thầy như lịnh mẹ cha,

              Thầy thay giáo huấn gần xa,

Dạy bày các việc người ta ở đời.

       Ơn cũng sánh đến nơi sanh dưỡng,

       Nên làm trò độ lượng ghi lòng,

              Vào ra phải biết đề phòng,

Lễ nghi bổn phận trò hòng chớ xao.

       Thầy dạy dỗ nhọc lao trí não,

       Phận làm trò thấu đáo đừng xao,

              Trò đứng thấp, Thầy ngồi cao,

Thập niên đăng hỏa khi nào vắng đâu.

       Lớn, chí nguyện Ðạo mầu gánh vác,

       Nối rừng danh phú thác sự đời,

              Thành công nhờ dạy rõ lời,

Thương Thầy nghĩ lại dưới đời ai qua.

       Nhờ dạy dỗ nên ta hiểu lý,

       Bởi hết lòng bày chỉ mới nên,

              Ơn Thầy ngàn thuở đừng quên,

Tìm phương mà đặng đáp đền nghĩa nhân.

       Một là đạo quân thần cọng lạc,

       Hai là ơn sanh tạc dưỡng nuôi,

              Ba là chồng vợ giữ mùi,

Sanh con nối nghiệp tới lui giáo trường.

       Bốn ơn thầy rộng thương dạy bảo,

       Là Tứ-Ân nhơn-đạo xưa nay,

              Trò ôi! Tạc dạ hằng ngày,

Thầy truyền lời ngọc tỏ bày đệ huynh.

----> NEXT

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh