Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

Ðàn Mồng 6 tháng 6, Ất Hợi (1935)

       Chào chư hiền đồ. Nay Thầy vưng Thiên-mạng hạ giáng tiếp bài THÁNH-ÐỨC CHUYỂN-MÊ. Vậy chư hiền-đồ an tịnh, Thầy tiếp:

       VĂN hóa dạy giữ-gìn mỹ-tục,

       TUYÊN truyền đời un đúc thuần-phong,

              KHỔNG gia giáo Ðạo Nho-Tông,

THÁNH hiền roi để Lạc-Hồng Nam-Bang.

       Gieo giống quí trần gian cọng hưởng,

       Roi sách kinh mà lượng đạo vàng,

              Non Kỳ phụng gáy sầu vang,

Người đời bỏ cuộc dinh hoàn, tu thân.

       Thấy kiếp khổ phong-trần đày đọa,

       Gặp cơn nguy phổ-hóa diệu thần,

              Lóng nghe Thầy dạy nhơn-luân,

Ðạo người vẹn vẻ đạo Thần mới nên.

        TAM CANG:

QUÂN THẦN CANG

       Phận vua chúa đề tên độ thế,

       Cả nhơn dân đều để chơn tay,

              Làm vua là bực Thánh-Thai,

Thế quyền Tạo-Hóa lo ngoài vạn-linh.

       Phải biết Ðạo giữ gìn thánh-thể,

       Khá tuân theo điều lệ triều-đình,

              Quyền hành thế tử thay sinh,

Phải roi luật pháp công minh mà hành.

       Coi thời thế độ thành dân chúng,

       Tâm đại-từ giữ bụng cân phân,

              Thuyền là chúa, nước là dân,

Xem mùa nhắm tiết chớ cần chiến tranh.

       Xưa Thuấn Nghiêu chí thành mến đức,

       Không phân ngôi lựa bực sang hèn,

              Nước nhà đều đặng bình yên,

Sử roi thánh-thể lưu-truyền đến nay.

       Thương bá quan sức tài giúp nước,

       Rủi phạm điều bạo ngược thứ ba,

              Ðừng nghe những tiếng gian tà,

Sàm tâu phá hoại nước nhà loạn ly.

       Nghe lời gián quan tri thời thế,

       Chớ đắm sa theo kế mị quyền,

              Sắc tài tửu khí xa liền,

Ðừng ham mà phải chinh nghiêng ngôi vàng.

       Tùy thời Trời cứu an lê thứ,

       Muôn việc chi phải xử công bình,

              Ðừng cho kẻ hoạn cậy mình,

Ngặt nghèo ép bức dân tình buồn than.

       Xưa Trụ-Vương mê-man Ðắc-Kỷ,

       Khiến nước nhà phải bị nạn dân,

              Thương cho cơ nghiệp Trụ-Ân,

Thành-Thang khó nhọc mấy lần dựng nên.

       Phải biết số Ơn-Trên dĩ định,

       Chánh ngai vàng, dua nịnh phải xa,

              Làm nên đạo-đức nước nhà,

Số Trời phải chịu mới là Thánh-quân.

       Rày Thầy dạy thần-dân hiểu lý,

       Phận tôi ngay chí khí chi nài,

              Dầu thân khó nhọc nào phai,

Quên mình vì Chúa hết tài vì dân.

       Trên kính Vua từ-nhân thánh-đức,

       Dưới độ dân một mực công bằng,

              Trừ người ám hại tâm chằn,

Dẹp an những kẻ lòng hằng độc-sâu.

       Mang đai-cân dãi-dầu bao quản,

       Dẫu xông tên lướt đạn chi sờn,

              Ðừng lòng hại vật sát nhơn,

Phải noi theo luật tuần huờn Chí-Tôn.

       Liều thân sanh giữ tồn đất nước,

       Phò Thánh-quân cho được an bình,

              Sửa đời giữ phép chánh minh,

Lấy lòng đạo-đức mà binh dân lành.

       Quan trung-nghĩa tử sanh chẳng nệ,

       Quyết đem thân tế thế phò Vua,

              Chí trung chi sá thẹn thùa,

Ðộ người hoạn nạn bốn mùa nhọc thân.

       Cõi thế-giới phong trần sương tuyết,

       Làm sao cho đời biết thiện-từ,

              Bao-Công dân chúng cám như,

Nạn dân chẩn cứu lòng ưu trung thần.

       Xưa Văn-Trọng chẳng cần thủ lễ,

       Ðối với dân dường thể với con,

              Thương vua mà phải chìu lòn,

Ðời nay trò rán giữ còn tên ghi.

       Phận dân chúng phải suy nghĩ cạn,

       Thờ quân vương chớ lãng tấc trung,

              An-cư lạc-nghiệp thính tùng,

Làm dân chớ khá khoe hùng loạn ly.

       Dân biết phận vua tri khó nhọc,

       Có lòng lành lo học Ðạo Trời,

              Quân thần Thầy giải mấy lời,

Trò suy nghĩ cạn chớ lơi, lạc đường.

----> NEXT

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh