Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

CÔNG

       Ðức Công-nghệ con toan học tập,

       Phận nữ nhi lo lập công đầu;

              Thêu-thùa canh-cửi lo âu,

Học văn, học lý nhiệm mầu mới hay,

       Người không học đâu tài hiểu biết,

       Ngọc không giồi vốn thiệt ngọc lu;

              Học cho thấu đáo đường tu,

Học cho tấn-hóa học lưu tích truyền.

       Nghề bánh trái gái hiền cần biết,

       Việc phòng trù cỗ tiệc cho rành;

              Nông phu phận gái cũng hành,

Tề gia nội trợ tán thành nữ nhi.

       Học ăn nói lễ-nghi đi đứng,

       Học gương xưa Nghiêu Thuấn đào thơ;

              Học con trọn đạo kỉnh thờ,

Các công các nghệ cần lo mọi điều.

       Học phấn chí tầm theo văn-hóa,

       Học cho rành phép tắc Phật Tiên;

              Học lời kinh sách roi truyền,

Học cho biết đạo nữ-hiền hoang huy.

       Công việc nhà rảnh thì săn sóc,

       Vén khéo tròn ngăn nắp trang nghiêm,

              Trong ngoài sắp đặt im lìm,

Cửa nhà sạch sẽ rảnh tìm vá may.

       Gương tiết hạnh chớ phai giá phẩm,

       Sắp lớp lang gói gấm gọn gàng,

              Công thành các nghệ nữ trang,

Học chi bài bạc, học ngoan của đời.

----> NEXT

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh