Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

TÙNG TỬ

       Khi chồng chết tùng mà con trẻ,

       Nương níu lo mọi lẽ cho thông,

              Dạy con, vợ thế quyền chồng,

Cho con học tập thành công giúp đời.

       Chiu-chít nhau chớ lơi lòng chánh,

       Thủ tiết-trinh đức-hạnh thờ chồng,

              Nguyện ghi tình nghĩa mặn nồng,

Nhớ câu thệ ước một chồng không hai.

       Lo nuôi nấng mấy trai còn bé,

       Dạy ngũ-thường chỉ vẽ tam-cang;

              Học văn, học võ song toàn,

Gìn ghi un đúc gương Trang (1) tích Hồi (2).

       Gái cần dạy lo bồi tứ-đức,

       Cùng tam-tùng rèn đức giá cao;

              Lớn khôn đáng phận tơ đào,

Làm gương hậu tấn sáng làu bốn phang.

_________________

(1)   Trang-Tử

      (2) Nhan-Hồi

----> NEXT

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh