Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

TÙNG PHU

       Khi xuất giá lo tròn mọi sự,

       Giúp cho chồng phụng tự ơn cao,

              Lễ nghi kính trọng tiếp giao,

Nhà người thì chẳng khác nào nhà ta.

       Ðạo làm dâu phải hòa phải nhượng,

       Dẫu khó khăn cũng lượn cũng chiều,

              Làm dâu hôm sớm trọn điều,

Thế quyền chồng đặng noi theo cách người.

       Khi bịnh hoạn cầu Trời ban phước,

       Lo thuốc than cho được mạnh lành,

              Dọn phòng mùng chiếu đành rành,

Làm dâu phải chịu nhọc nhành mới ngoan.

       Ðạo phu phụ phải toan gắng dạ,

       Mến yêu nhau chung cả tấc lòng,

              Hết tình trọn đạo cùng chồng,

Chia cay sớt đắng mặn nồng đồng vui.

       Dẫu lao khổ chớ phôi đừng phụ,

       Dẫu gian nan cũng thủ nghĩa tình,

              Ðồng lòng nhứt ý kinh dinh,

Phụ tùy phu xướng đinh ninh thuận hòa.

       Chớ đem thói trêu hoa ghẹo nguyệt,

       Mất tiết trinh xủ tiết lỗi lầm,

              Một ngày cũng tạc vào tâm,

Vợ tôi chồng chúa ngàn năm chớ sờn.

       Hễ biết nghĩa thọ ơn đừng bội,

       Mà gây ra sự lỗi với chồng,

              Chồng dầu cách biển xa sông,

Chớ nên làm sự bao đồng buớm ong!

       Sợi chỉ thắm đừng mong, nó vướng,

       Chốn cô phòng mà lượng đường tu,

              Chồng dầu hồn xuống Diêm-U,

Trọn bề tang phục giữ câu đạo nhà.

----> NEXT

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh