Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

       Mừng các con cả đàn. Ðại tịnh. Chí kỉnh, chí thành để trọn tâm. Mẹ tiếp bài:

       DIÊU cung ngọc đài son Mẹ ngự,

       TRÌ chí lo phận sự nữ tài,

              KIM thời Ðại-Ðạo hoằng khai,

MẪU-nghi dạy trẻ chiều mai tập tành.

       Khuyên các gái đàng rành khuôn phép,

       Chữ tu hành con dẹp phiền ba,

              Dạy con nhỏ lớn dung hòa,

Dạy con cho biết Ðạo nhà noi theo.

       Dạy con trẻ mọi điều phấn chí,

       Chỉ lý mầu hiệp trí mà toan,

              Ðớn đau kiếp khổ dinh hoàn,

Biển trần lắm nỗi con thoàn đắm sa.

       Thân nhi nữ như hoa tàn nở,

       Bóng thiều quang lẹ tợ thoi đưa,

              Mảng vui quên cảnh nhàn xưa,

Quên đường đạo-đức không chừa thói hư.

       Khuyên đoạn dứt mà từ bả lợi,

       Phải lo tu thơ thới linh-hồn,

              Chí con tầm Ðạo hòa môn,

Tu sao để tiếng danh tồn gương trong.

       Phải lập chí thoát vòng lao lụy,

       Cần phấn tâm suy nghĩ mọi điều,

              Biết rồi, bước khỏi nàn eo,

Công, Dung, Ngôn, Hạnh mọi điều chớ quên!

       Thấy cơn khổ kề bên mau lánh,

       Phận liễu-bồ đức tánh ôn-nhu,

              Kệ kinh hôm sớm cần tu,

Tam-Tùng gắn chặt, công phu tạc niềm.

TÙNG PHỤ

       Khi còn bé hãy gìn giá phẩm,

       Công sanh thành chịu lắm nhọc nhằn,

              Cưu mang trằn trọc mười trăng,

Công lao cha mẹ nhọc nhằn biết bao!

       Ơn sánh với trời cao biển rộng,

       Lớn khôn rồi giữ phận đạo con,

              Gia trung mọi sự lo tròn,

Ðáp đền dưỡng dục sông non cho vừa.

       Ở đức hạnh đi thưa về bái,

       Phụng mẹ cha phận gái hết tình,

              Nữ trung tiết-hạnh giữ gìn,

Sao nên giá phẩm nữ trinh vẹn đều.

       Cha mẹ phán tuân theo cha mẹ,

       Khi ra đường giữ lễ nghiêm trang,

              Gặp tình vạn gái đồng bàn,

Chớ nên thô kịch luận càn cợt nhau.

       Ðối với bác lẽ nào chí kỉnh,

       Ðối xóm giềng thủ lịnh khiêm nhường,

              Ðời đời cần phải gìn gương,

Ðối theo nam tử dùng phương gái lành.

       Chớ tập tánh ô-danh xủ-tiết,

       Mất nết-na nữ kiệt đào thơ,

              Ðạo con tùng phụ trọn thờ,

Ðối ra quí khách thì chờ lịnh trên.

       Cần tô điểm cái nền phong tục,

       Tình phu thê chớ dục vọng mà!

              Dẫu sau cũng đợi mẹ cha,

Ðịnh đôi gã lứa thuận hòa đạo con.

----> NEXT

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh