Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

Ðàn Mồng 5 tháng 6, Ất Hợi (1935)

 

KHƯƠNG-THƯỢNG TỬ-NHA thọ sắc Thầy,

Giáng đàn nghinh tiếp khắp Ðông Tây,

Mời chư Tiên Phật phê Thánh-Ðức,

Chư sĩ lập công lớn buổi này.

       Chào chư hiền Thiên-ân, chư sĩ nam nữ.

       Có Ðức Thái-Thượng lâm đàn. Khá nghiêm đàn, Lão đi nghinh tiếp.

* * *

THÁI-Cực hóa khai Ðại-Ðạo truyền,

THƯỢNG-Hoàng tá thế cứu đời nghiêng;

ÐẠO-Huỳnh hoằng hóa châu lưu chuyển,

QUÂN chánh thần trung hiệp nhứt thiền.

       Chào chư môn đồ.

       Giờ nay Thầy ngự giá lãnh chỉ Thiên-Nhan, minh cơ Ðạo Tam-Kỳ, giải mầu vi tỉnh đời cơn nguy biến, các trò để tâm-không cho Thầy dạy!

Thi:

NGỌC báu Thánh-nhơn đã lố trương,

HOÀNG minh Ðức tính vạn dân bường,

THƯỢNG-Nguơn Chuyển phục Tam-Hoàng chỉnh;

ÐẾ giác Me⍊ tân mở chánh đường.

       Thầy để ít lời châu ngọc nhủ khuyên các con đồng cả nhơn loại phải mở đôi mắt mà tầm con đường chánh đại quang minh. Nhằm thời kỳ Tam-Nguơn máy Thiên-cơ đã định. Các con phải dòm kỹ cuộc tang điền thương hải, ách nước tai trời, nạn dân hầu gần, nên chi phút động lòng Thầy quá thương yêu nhơn loại phải chịu cuộc xáo trộn biến thiên. Lòng từ-bi Thầy không đành khoanh tay ngồi ngó các con trong cơn nguy biến. Thầy chạnh thảm cho cả quần-linh, bởi chẳng biết đường thiên-lý mà hành, tầm nẻo chánh chơn, mở hoát lòng nhơn ái để giúp lẫn nhau, lòng người độc ác Thầy lấy làm thương. Nền chánh giáo lại xiêu đổ chinh nghiêng, mối chơn truyền Tam Tông đều bế mạc. Nhơn sanh mờ mịt, lặn hụp trong bể khổ trầm luân, cõi dinh hoàn xem ra tồi tệ, đời văn minh vật chất bủa tràn khắp chốn, khiến lòng người mẫn mê quên hết luân-lý cang-thường, chúng sanh xu hướng về kim thời của đời bạo ngược, cứ lẫn quanh lăn lóc theo mồi danh lợi, bả đại-cán, thế mạnh được yếu thua, giết nhau vì mùi chung đỉnh, chẳng biết tình đồng loại, lòng nhơn dục dẫy tràn, mồi lợi danh bủa khắp, chỉ biết lấy mình, chẳng đoái hoài kẻ khác. Ðời như thế phải chịu quả báo tai trời cũng đáng đó chút. Trai bỏ đạo nhơn luân, gái quên gương đức hạnh, vua chẳng biết đạo làm vua, tôi không gìn trung tín, cha quên đạo cha, con quên đạo con, chồng không gìn đạo làm chồng, vợ không giữ đạo làm vợ, anh em quên tình đồng bào, cốt nhục, chẳng giữ chữ hòa, bằng hữu bỏ mất tình bậu bạn, chẳng giữ chữ tín thành. Ðời điên đảo, động lòng từ bi của Thầy, mới hội quần Tiên khai Ðại-Ðạo Tam-Kỳ Phổ-Ðộ tá hiệu CAO-ÐÀI để phổ hóa cho đời tỉnh cơn hồ điệp. Thầy mở Ðạo đây cũng do Thiên-thơ tiền định mà cũng vì lòng từ-bi Thầy thấy nhơn sanh lặn hụp trong bể khổ trần. Thầy tá thế cốt yếu để độ rổi cả quần linh, cứu vớt mấy chục ức nguyên nhơn, giáo truyền cơ siêu phàm nhập thánh để cho chúng sanh đặng phản bổn huờn nguyên, qui hồi cựu vị. Thầy phải chịu lăn lóc nơi hạ giới mà độ rỗi các con, chẳng nệ thân Thầy lao nhọc, đành bỏ Bạch-Ngọc-Kinh giáng trần sửa đời mạt kiếp trở lại đất Thuấn trời Nghiêu, rải giống từ hòa cho nhơn sanh nhuần gội.

Thi bài:

       Kìa Bồng-Lai cảnh trời thanh bạch,

       Dòm thấy con tai ách hầu gần,

              Từ-bi bao nại nhọc thân,

Giáng trần sửa cuộc phong vân, thái bình.

       Năm Bính-Dần Ðạo Huỳnh định mở,

       Thả đò Trời mà chở các con,

              Biển mê chìm đắm giấc son,

Từ-bi không nỡ cho con đọa đày.

       Giáng trần lập Cao-Ðài cứu khổ,

       Chỉnh Liên-Ðoàn hiệp phố trần ai,

              Giáo truyền Ðạo mạch phô bày,

Lưu hành diệu lý giấc say tỉnh hồn.

       Ðời mạt kiếp CHÍ-TÔN giáng thế,

       Gieo giống mầu phổ tế quần linh,

              Nhơn-sanh cọng hưởng thái-bình,

Năm Châu bốn bể phỉ tình vầy vui.

       Thấy đau khổ ngậm ngùi cho trẻ,

       Nhìn thiên cơ thương kẻ nguy nàn,

              Vì đời nhằm buổi tân toan,

Gặp cơ xáo trộn hành tàng Thiên-cơ.

       Nạn khổ tới không ngờ lánh khổ,

       Lòng hung hăng gặp chỗ bạo tàn,

              Rồi đây kẻ khóc người than,

Ôi thôi! xúc động lòng vàng thương thay!!!

       Hội quần Tiên phô bày giáo lý,

       Chuyển nhơn sanh cựu vị qui về,

              Thương đời còn mẫn còn mê,

Không tầm Thiên-lý, nhàn quê chẳng màng.

       Ở cõi tạm khổ nàn lao lụy,

       Chịu nắng mưa hắc khí bao hàm,

              Con ôi! Lánh thế kỳ tam,

Tìm phương giải thoát ly phàm bao vây.

       Về Tiên cảnh vui vầy an hưởng,

       Phước cao ân vô lượng muôn trùng,

              Ở đời lắm chịu não nùng,

Thoạt sanh thoạt tử đời cùng khá lo.

       Luận đạo lý góp pho THÁNH-ÐỨC,

       Minh cơ trời bày luật CHUYỂN-MÊ,

              Cao-Ðài Ðại-Ðạo chuẩn phê,

Phổ thông đạo mạch phá mê cho đời.

       Ðạo huyền vi nhằm thời hoằng hóa,

       Máy hành tàng nay đã sắp day,

              Tam-Kỳ Phổ-Ðộ hoằng khai,

Phô bày đạo lý Cao-Ðài giải nguy.

       Cơ giáo hóa vô-vi bí diệu,

       Chỉ rõ ràng con hiểu mà nương,

              Ðò Trời vớt kẻ hiền lương,

Ðạo qui đức tánh lại đường quang minh.

       Hiệp nhứt chủng phục bình vạn loại,

       Phá mê hồn theo dõi kịp giờ,

              Long-Hoa nay sắp thượng cờ,

Dinh hư tiêu trưởng đến giờ, mấy con!

       Ðạo phổ hóa nước non tạo dựng,

       Roi thánh truyền di chứng Tam-Tông,

              Thương ôi, cho khách trần hồng,

Mấy ngàn năm lẻ chạnh lòng nhập môn.

       Danh ÐẠI-ÐẠO tiếng đồn khắp chốn,

       Ðể giác mê cứu khổn linh sanh,

              Phân chia ba giáo năm nhành,

Kính thờ chánh đạo lập thành nghĩa ân.

       Ðạo tạo dựng chỉ phân rành rẽ,

       Dụng lương-sanh với kẻ quần sanh,

              Ngày nay phổ hóa đã thành,

Nhiều chi nhiều phái rấp ranh Ðạo Trời,

       Các con đã rõ lời chỉ giáo,

       Bởi Chánh tông Ðại-Ðạo Liên-Ðoàn,

              Hiệp vầy cứu nạn giải nàn,

Nhơn sanh thức giấc mơ màng giải phân.

       Nay đến hội Long-Vân chuyển thế,

       Các cội nguồn vong phế, lạc hòa,

              Muốn cho ba nhánh một nhà,

.... (Bản chánh thiếu một câu tám) ....

       Lời thánh-huấn phô trương chánh thể,

       Tiếng Tiên ban ghi để hậu lai,

              Chí công đạo-đức giồi mài,

Tình sư nghĩa bạn chớ phai lợt lòng.

       Hội huynh đệ lóng trong gạn đục,

       Chí trượng-phu khó nhọc chi nài,

              Nên kim sắt gắng công mài,

Thành danh rán chí đến ngày Long-Hoa.

       Xưa Tam-Giáo Tam-Tòa tùy hội,

       Nay qui nguyên một cội chánh truyền;

              Phật Thánh hội giáo Thần Tiên,

Ðạo người nhơn đức năm giềng tứ ân.

       Bên bí pháp cũng phân một lẽ,

       Cớ sao đời chia rẽ không hòa?

              Nầy lời dạy rõ hiểu xa,

"Ðại Ðồng phán đoán" kế tà khó theo.

       Thấy thế sự hiểm nghèo thương dạy,

       Cuộc biến thiên thương hải tang điền,

              Kẻ nào chẳng dạ qui nguyên,

Tấm thân khổ não phép Tiên khó nhờ.

       Khuyên sanh chúng chớ ngơ lảng phận,

       Rán chí công cẩn thận linh hồn,

              Cậy nhờ chánh Ðạo Chí-Tôn,

Thân phàm còn đặng vĩnh tồn cứu dân.

       Nhằm thời buổi chia phân phổ hóa,

       Ðức Từ-Bi thương cả chúng sanh,

              Huyền vi máy nhiệm chỉ rành,

Dạy con thiên-mạng thi hành Ðạo cao.

       Cơ chia rẽ biết bao chi phái,

       Phép nhiệm mầu bố rải tứ phương,

              Phổ thông lắm nẻo nhiều đường,

Dễ dàng độ khách khoa trường tu thân.

       Máy Tạo-Hóa chia phân tấn bộ,

       Nhờ tranh nhau dạy dỗ dân lành,

              Lưu hành đạo đức đua tranh,

Chen nhau cứu thế hiệp thành chúng sanh.

       Vì khảo đảo phải đành chia rẽ,

       Thầy nhủ khuyên con trẻ hiểu thông,

              Từ bi chớ quản mọi dòng,

Dẫu sao kế khéo Hóa-Công tạo thành.

       Mở Liên-Ðoàn chúng sanh quí nhứt,

       Thử lòng nhơn giữ bực Ðại-Ðồng,

              Hiệp thành chơn giáo phổ thông,

Máy huyền ban bố tâm trong diệu mầu.

       Thầy thấy khổ đâu đâu mà thảm,

       Ðộng lòng Thầy xót cảm quần sanh,

              Mấy năm thân trẻ nhọc nhành,

Nay Thầy giáng dạy đành rành cho con.

       Ðường thiên-lý sắt son bền vững,

       Gánh Ðạo mầu sửa dựng đời Nghiêu,

              Khuyên nhau nương kịp bóng thiều,

Lần dò cao thấp dắt dìu khách mê.

       Nền giáo-lý danh đề sáng chói,

       Ðuốc huệ soi lằn giọi muôn trùng,

              Cùng nhau hiệp chí đến cùng,

Phấn tâm hành Ðạo kỳ phùng thấy Cha.

       Ðừng núng chí rồi ra trễ nải,

       Dẫu gian nan chớ nại thân trò,

              Ngày đêm chí mộ cần lo,

Ðưa người trẻ bước thoát lò lửa than.

       Lời châu ngọc vài hàng dạy trẻ,

       Ðạo chuyển xây thoạt lẹ rán tìm,

              Hiệp đoàn kết thể mà vin,

Tầm cho thấu đáo mũi kim Thầy lòn.

       Ðạo dẫu đắm, sắc son đừng đắm,

       Ðời dẫu tàn, chí tấn đừng tàn,

              Trượng phu chớ nệ khổ nàn,

Giúp đời mỹ mãn vững an mới tài...

       Tánh dục vọng hay thay lòng dạ,

       Thói háo danh nghiêng ngã lắm rồi,

              Muốn mình trật phẩm cao ngôi,

Chưa vừa ý lại ôi thôi, oán thù!

       Lòng xảo quyệt trí ngu quấy quá,

       Bày trò đời sát phá hiền lương,

              Muốn sao mình trọn mọi đường,

Ai hơn sanh tánh bạo cường thầm mưu.

       Trò đời gẫm nực cười cho kẻ,

       Chẳng công tâm mà hé nghĩa thành,

              Dạy đời khuyên chúng làm lành,

Tô nền chơn-lý, vun cành nam-phong.

       Thuyền Bát-Nhã thả dòng biển khổ,

       Vớt chúng sanh thoát chỗ ba đào,

              Sao con chẳng biết lấy nào,

Lại sanh nghịch lẫn, tánh sao thấp hèn?

       Nền Ðạo giáo lẫn chen ma quỉ,

       Ngọc lem sình giá quí mất cao,

              Làm cho chia rẽ biết bao,

Cũng đồng chủ giáo lẽ nào phanh phui.

       Ðuốc từ huệ đã vùi ánh sáng,

       Ðèn thiêng liêng bị án ngọn hồng,

              Ðộng lòng Thầy mới nhọc công,

Giáng cơ sửa dựng Ðại-Ðồng qui nguyên.

       Diệt bản-ngã, cường-quyền, độc-lập,

       Xích tư-tâm hèn thấp lợi quyền,

              Kêu rằng hai chữ  "Ðoàn-Viên"

Ðại-Ðồng tâm lý chỉnh Liên-Ðoàn thành.

       Con nào còn háo danh dục lợi,

       Phải chịu riêng mà đợi ách tai,

              Con nào ái chủng thương loài,

Nhứt tâm hành chánh Cao-Ðài độ nhơn.

       Biết Thiên-cơ chí chơn tâm-lý,

       Hiệp cùng nhau chung chí mà lo,

              Bấy lâu chia rẽ tại trò,

Cạn lời dạy bảo dặn dò tương lai.

       Trời Nam gặp CAO-ÐÀI giáo hóa,

       Ðất Việt phùng Ðạo cả phổ thông,

              Sửa nên chủ nghĩa Ðại-Ðồng,

Liên-Hòa nhứt lý Tam-Tông luật hành.

       Diệt tục-tánh chí thành lo đạt,

       Phá phàm tâm khai hoát lòng nhơn,

              Kết nên nghĩa-hiệp chí chơn.

Tương thù lương tạc giải cơn khổ trần.

       Thầy Chúa-Tể cầm cân công luật,

       Lòng vô-tư một mực công-bình,

              Thương đời nhằm buổi nghiêng chinh,

Gặp cơn lao lý phải minh Ðạo mầu.

       Người tận thiện gìn cân chơn quyết,

       Kẻ chí linh phải biết tuần huờn,

              Có đâu chác oán gây hờn,

Tranh đua quyền lợi, ra ơn giúp đời.

       Chào chư đệ tử.

----> NEXT

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh