Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

thượng vân phi tốc giáng đàn,

LỰC thành Ðại-Ðạo bủa trần gian,

TIÊN phàm nhứt khí vô tâm thức,

NƯƠNG bút Chuyển-Mê gội đức tràng.

       Mừng các hiền nam nữ.

Thi bài:

         Long-Hoa kề cận đến ngày,

Cao-Ðài hoằng hóa trần ai gội nhuần.

         Chuyển-Mê qua đợi phong thần,

Thánh Tiên khai thế, trùng hưng khoan huề.

         Dạy đời lánh biển trần mê,

Khuyên tu tánh mạng nhàn quê phản hồi.

         Ðắm trần sau chẳng về ngôi,

Dây oan quả-báo luân-hồi trả vay.

         Cõi trần ngàn nỗi chua cay,

Gian nan khôn xiết châu mày biết bao...!

         Nhủ khuyên chẳng đếm tới nào;

Rồi đây mới rõ làm sao cơ Trời?

         Thương thay cho thói trò đời,

Lăng-xăng rộn-rực quên lời thề xưa...!

         Khuyên mau tối lọc sớm lừa,

Tích ác phùng ác lẽ xưa Thánh Hiền.

         Luồng giông trận bảo đảo điên,

Oan gia túc trái tiền khiên đọa đày.

         Mẩn mê tương báo nào sai,

Ở trần phải chịu cái ngày biến thiên,

         Ðộng thương giáng thế nhủ khuyên,

Hồi tâm hướng thiện vững yên tâm thần.

Thi:

Thần Thánh Phật Tiên phải giáng trần,

Vớt người lặn hụp biển mê tân,

Dùng phương giáo hóa cơn nguy cấp,

Gióng trống tỉnh mê lánh nạn gần.

       Các hiền thành tâm có Kim-Quang Thánh-Mẫu đến.

* * *

KIM thời dĩ đáo hội quần Tiên,

QUANG chiếu Nam Bang hóa Ðạo huyền,

THÁNH-Ðức lưu truyền noi bước Ðạo,

MẪU bày chơn lý giác trần duyên.

       Chào chư hiền-đồ.

       Ðời nhằm lúc biến thiên, Ðức CHÍ-TÔN hoằng khai Ðại-Ðạo tá danh Cao-Ðài, liều thân ngọc quyết độ rỗi quần linh sửa thế trở nên đời Thượng-co嬍 gieo hột giống từ hòa cho nhơn sanh nhuần gội, nhỏ giọt nước từ bi tỉnh thức người trong cơn hồ điệp. Nhằm thời đại văn minh vật chất, nhơn loại xu hướng về lối lợi danh, quên đường đạo đức, mê muội chung đỉnh, giết lẫn nhau, tranh đấu nhau. Các tôn-giáo đã thất kỳ truyền. Vì ác-tâm nhơn-sanh phải chịu luật công hành phạt. Trong đám quần sanh có kẻ dữ người lành, nên Ðức Từ-Bi khai Tam-Kỳ Ðại-Ðạo để vớt những kẻ hiền lương vào con đường đạo đức, còn những kẻ vô tâm bạo ngược phải vướng tai nạn trong cuộc tang điền thương hải. Ấy là luật công bình của Tạo-Hóa.

Thi:

Tam-Giáo bấy lâu thất chánh truyền,

Khổng-Nho cửa bế đã nhiều niên,

Thích bày hình thức vì tăng chúng,

Ðạo biến bàng-môn chịu não phiền.

       Kim-Sơn Thánh-Mẫu đến.

----> NEXT

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh