Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

NHỨT, nhì, tứ thất nữ Thần Tiên,

NƯƠNG gió giá lâm hội giáo truyền,

Chuyển thế cứu đời cơn mạt kiếp,

Xây cơ giác thế buổi qui nguyên,

Chỉnh xem cuộc thảm lòng tha thiết,

Chí nguyện chiêu an phỉ dạ nguyền.

Ðạo đức gắng công lo luyện tập,

Ðắc thành an hưởng cảnh đoàn viên.

       Chào chư vị.

Thi:

Chào đời mừng gặp buổi qui nguyên,

Thương khách linh-đinh biển với thuyền,

Trước mắt xa xem lằn ác-khí,

Sau cơ chuyển đến cõi Thần Tiên.

* * *

NHỊ NƯƠNG chào cả các chư hiền.

Gặp buổi Tam-Kỳ hưởng phước duyên,

Ðịnh tánh chí công lo độ chúng,

Phật ban phép nhiệm đặng rọi truyền.

Hựu

Rọi truyền vạn đợi lịnh Trời ban,

Nam nữ đồng đi một chiếc thoàn,

Gió giục, giữ lèo, hầu lướt gió,

Thuyền sau kềm lái trổi thuyền giang,

Sóng nhồi lượn sóng qua cơn khổ,

Bèo giạt tùy bèo lánh thế nàn,

Hỡi khách du thuyền tìm lý chánh,

Buồm trương xạo xự cõi dinh hoàn.

* * *

TAM-Kỳ rọi đuốc độ nhơn sanh,

NƯƠNG bóng thiều-quang dạ luyện thành,

Chờ buổi tuần-huờn thiên địa chuyển,

Chí tâm độ tận kẻ chơn hành.

       Chào chư hiền nam nữ.

       Hành một dạ tu tâm dưỡng tánh,

       Chí nữ nhi khó sánh với đời,

              Nhớ lòng chẳng nệ hôm mơi,

Hồng-ân cũng đặng thảnh thơi sau này.

* * *

Này mừng Thiên-mạng cả đàn trung,

TỨ-đức tam-cang vẹn thỉ chung,

NƯƠNG cậy sắc nhiên dìu vạn loại,

Chí tâm học Ðạo vẹn thân cùng.

Bài

       Cùng nhau trổi gót hài đến đảnh,

       Luyện linh quang, có rảnh chơi cờ,

              Xá chi một gánh đào thơ,

Mà hòng bó buộc chẳng giờ an vui?

* * *

NGŨ hành vận chuyển đã thành công,

NƯƠNG bút giá lâm tỏ sự lòng,

Chào cả thiên-ân nam với nữ,

Chuyển-Mê Thánh-Ðức rán lo xong.

Bài:

Xông lướt đến Diêu-Trì cung báu,

Quí hiền ôi! Cửa Ðạo quá nhàn,

Cõi đời: Sầu, khóc, thở than,

Bồng-Lai hứng cảnh chứa chan lòng thiền.

* * *

LỤC vạn dư niên mở Ðạo Trời,

NƯƠNG nhờ Ngọc-chỉ bủa cùng nơi,

Mừng người chí đạo tâm thành kỉnh,

Ðáng thánh chí công chẳng đổi dời.

Bài:

         Dời chơn đến hội Long-Hoa,

Lần lên Ngọc-các Kim-tòa đạt ngôi.

         Ðời người xét có mấy hồi,

Cũng như nước chảy hoa trôi trời chiều.

* * *

THẤT nhựt đăng đàn hội Thánh Tiên,

NƯƠNG cơ đây tả, "Ðạo Chơn Truyền",

Xa xem cửa phạm chưa người đến,

Nghĩ nỗi tang thương chạnh dạ phiền.

       Chào chư vị.

Bài:

         Phiền người còn tánh gổ ganh,

Chẳng lo luyện tập tu hành về ngôi,

         Xưa Thầy chỉ dạy khúc nôi,

Nở quên Yến ngọc mà thôi cuộc cờ!!!

Thi

Cuộc cờ thắng bại lẽ thường thay,

Ðời Ðạo vẹn toàn thế mấy ai?

Gánh nặng Tam-tùng là phận gái,

Mang câu Ngũ-lý ấy tài trai.

Thiên-cơ vận chuyển tùy theo thế,

Lý nhiệm xoay vần chẳng có sai.

Ngoài cõi thanh nhàn là Cực-Lạc,

Khuyên người phải biết đến Thiên-đài.

Bài:

       Ðài học Ðạo tu Tiên cũng rộng,

       Nỡ nào đành bỏ hỏng tánh linh!

              Thương người thế tục linh đinh,

Ðưa tay dắt đến Thiên-đình Diêu-cung,

       Bảy chị em tôi mừng quí vị, có Mã-Lực đến. Chúng tôi xin kiếu.

----> NEXT

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh