Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

mê cảnh tục chịu nguy nàn,

SƠN hải ngao du rất toại nhàn,

THÁNH-Ðức Chuyển-Me?ơn nước lửa,

MẪU đơn đua nở phất hương tràng.

       Chào chư hiền nam nữ.

       Than ôi! Nền Ðại-Ðạo hoằng khai đã mười năm. Máy Thiên-cơ xây chuyển làm cho người quân tử phải ngã lòng, kẻ trượng phu nản chí, chẳng biết đâu là chánh với tà, thấy cũng quá thương. Nhưng về thời kỳ hoằng hóa thì cơ Ðạo tuyên truyền, nền chánh giáo phổ thông, hột giống từ hòa rải gieo cho nhơn sanh nhuần gội, bủa luồng khí hạo nhiên bố hóa cả nhơn loại đặng an nhàn. Cơ Ðạo lưu hành bốn phương tám hướng, giáo hóa cho đời thâm thúy mùi đạo đức vào lòng, sửa tâm con người trở nên chí thiện chí mỹ, hầu bước lên nấc thang tối thượng nhứt thừa, hoát vẹt chín cung mây cho tinh thần sáng suốt, trí tuệ thông minh hầu sau thay mặt các đấng thiêng-liêng mà dạy dỗ người còn mẫn mê trong vòng khổ sở. Vả lại, cơ Ðạo phổ thông là cơ chọn Thánh phân phàm, chia ra nhiều chi nhiều phái. Nhưng có hai lẽ: Một là do thiên ý và vì phận sự; Hai là vì bản ngã, độc quyền, thủ lợi, cầu danh mà chia tách ra cũng có. Ðạo phổ thông chẳng khác chi nước ở thâm sơn đại hải. Gặp nhằm buổi đập khai, mặc sức chảy dài, không thể một chỗ cho nó chảy đủ sức. Hễ nước tràn thì bờ đê phải bể thêm nhiều đường nữa. Vì chia rẽ để tranh giành mà tấn hóa. Tuy là phổ độ hiện thời cả chúng sanh Nam địa, mà Ðạo mầu lại càng bủa tràn khắp trong thế giới. Vì chỗ đó mà lương sanh hướng-đạo và thiên-mạng kích bác nhau, chê tà nói chánh, làm cho gây oán chác hờn, nghịch lẫn nhau, xoi bói, đố kﬠsiểm gièm nhau trong con đường đạo đức. Máy thiên cơ của Trời sắp đặt chẳng một kẻ dưới phàm trần thấu đáo đặng. Nhắc lại điều thứ hai: Sự chia rẽ này là vì lòng tư tâm tư dục của chúng sanh làm ra mà thủ lợi riêng, gạt gẫm người lành cũng có, hay là cái bản ngã của nó muốn ra nắm trọn quyền hành tất cả chúng sanh mà sai khiến cũng có vậy; hay là chúng nó có cái tâm tư dục bán Ðạo cầu danh, và bị trục xuất rồi lập thêm ra phái riêng cũng có. Lời Bần-đạo nói trên đây là có ý tứ sâu xa, cũng hay mà cũng dỡ, nhưng các vị thiên-mạng phải lấy công tâm mà phán xét cho ra lý chánh lẽ tà, chớ nên đem lòng nghịch lẫn nhau thì trái hẳn với lòng Trời vậy. Ðạo nào cũng Ðạo, bất luận là chi phái nào. Nói cho cùng, dầu chẳng phải Phật Trời đặt để, mà người có tài trí thông minh, ưu thời mẫn thế, khuyên người lánh dữ làm lành, dạy người biết đường hay nẻo chánh của Trời, bỏ điều quấy quá, đặng thoát ra khỏi vòng tứ khổ, quả báo luân hồi, lẽ thì thiên-mạng mừng cho mới phải, nở nào lại nghịch lẫn lấy nhau? Bần-Ðạo khuyên chư thiên-mạng mở lòng bác ái, từ tâm giúp nhau, bủa dèo ngọn đèn chơn lý, rọi thấu chỗ tối tăm, dẫn dắt người hiền bước lên con đường tấn hóa. Khuyên bỏ thói xấu hèn, rán chung tâm hòa hảo, lo tuyên truyền nền chánh-giáo rộng thêm, ấy mới gọi râu mày cõi thế.

Thi:

Khuyên một điều nhau trọng chữ HÒA,

Lưu hành chơn lý khắp gần xa,

Tam-Kỳ Ðại-Ðạo chung tâm bước,

Bước đến tâm không sẽ có Già.

       Ðào-Hoa đến, Bần-Ðạo chào. Bần-Ðạo lui.

* * *

ÐÀO thâm máy nhiệm dễ chi nào?

HOA cúc gặp thu giá phẩm cao.

THÁNH-Ðức phổ thông cơn rét hạ,

MẪU từ khuyên thế giải trần lao.

       Chào các hiền-đồ. Ðại tịnh nghe dạy.

Thi bài:

         Quẩn quanh trong kiếp dinh hoàn,

Người đời sống thác tợ lằn thoi đưa.

         Khuyên đời hung dữ mau chừa,

Bạo tàn sớm dứt, mây mưa chớ gần.

         Ác tâm tai họa đến chân,

Phạt người vô đạo thưởng phần kẻ tu.

         Trần gian mịt mịt, mù mù,

Lấn chen cướp giựt lao tù phải mang.

         Cung Tiên chi xiết nỗi nhàn,

Sớm chơi hải-đảo, chiều sang non Kỳ.

         Say mùi vịnh thú ngâm thi,

Ngao du thiên ngoại nhiều khi quên về.

         Người đời thiệt quá muội mê,

Chôn mình cõi thế, quên về quê xưa.

         Khuyên đời sự quấy mau chừa,

Tìm Thầy học Ðạo thượng-thừa trường sanh.

         Quá vui muôn thuở mây xanh,

Bạn Tiên hóa phép tạo thành chơn công.

Thi:

Công luật thiên nhiên thưởng phạt đời,

Ðạo mầu lượng cả bủa tràng nơi,

Biết khôn sớm bước đường chơn lý,

Gây quả phải mang ách nạn trời.

       Ban ơn các hiền-đồ. Có Thất-Nương đến. Thầy chào các trò, thăng.

----> NEXT

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh