Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

ÐẠO mạch lưu hành giải nạn dân,

HẠNH sum tuyết nhuận trái say lần,

CHƠN truyền giáo hóa nguyên-sinh tỉnh,

NHƠN đức an vui phước bội phần.

       Chào chư hiền.

Thi bài:

       Ngồi luyện thuốc trường sanh bất lão,

       Nấu linh đơn phép báu giải nàn,

              Phúc đâu Khương-Thượng bước sang,

Mời ta phê chuẩn, diễn đàn giáo dân.

       Mừng cho thế hữu phần ngộ đạo,

       Bố hồng ân chưởng giáo nhuận gieo,

              Ðời tàn biến đổi ngặt nghèo,

Nhơn sanh vướng rập lầm eo tai trời.

       Ðại phước đức gặp Trời giáo hóa,

       Có hữu căn Ðạo cả dẫn đàng,

              Cao-Ðài gầy dựng thế gian,

Tam-Kỳ độ rỗi tai nàn, phá mê.

       Thấy hắc khí bốn bề mù mịt,

       Thói ngây đời chẳng ít, mà than,

              Thấy đời vướng cuộc bi quan,

Dùng phương diệu dược giải nàn Tam-Nguơn.

       Thánh-Ðức truyền nhằm cơn điên đảo,

       Chuyển-Mê ra khuyên bảo trần ai,

              Từ bi vô lượng Cao-Ðài,

Chuyển đời tàn-nhẫn phục lai Niết-Bàn,

       Lục-Yểm đến. Ta chào. Ta lui.

* * *

LỤC trần muốn dứt phải tồn tâm,

YỂM tánh hồi tâm thức Ðạo tầm,

CHƠN mạng sửa đời cơn khốn khổ,

NHƠN sanh tha thiết nẻo cao thâm.

       Chào chư hiền.

Phú:

Khai Ðại-Ðạo Tam-Kỳ Phổ-Ðộ,

Ðức CAO-ÐÀI cứu khổ giải ách trần gian,

Cuộc biến xoay nhơn loại chịu lầm than,

Cơn sóng gió tai nàn đành thở-than đớn-đau lao-nhọc!

Nhìn cõi thế muôn phần đắm chìm biểm trầm-luân mà kêu khóc.

Nay cơ Trời định diệt cho hết cái nọc hung hăng.

Chín năm dư lời châu ngọc Phật Tiên giáng thế khuyên răn,

Tánh ác đức vẫn còn mà không ăn năn và tự hối.

Nghĩ đau đớn cho đời gây tạo ra muôn ngàn tội lỗi!!!

Muốn thoát thân khỏi mối bi thảm thì phải rửa cổi cho sạch cái bợn tâm...

Thánh-Ðức ra tỉnh cơn điên đảo, sai lầm,

Chuyển-Mê đặng hồi tâm mà theo Cao-Ðài Ðại-Ðạo.

Ðời mê muội Phật Tiên lập ra để cho nhơn sanh thấu đáo,

Lòng từ-bi vì thương nhơn sanh mà khai Ðạo để huờn đáo cảnh non Bồng.

Bịnh trầm kha mẩn-mê gặp đặng phương thuốc thần-thông,

Uống trừ căn cho tỉnh giấc nồng hầu lánh sông mê bể khổ.

Cuối mạt đời cả thế-giới chịu thây phơi máu đổ,

Nương Ðạo Tam-Kỳ hầu lánh chỗ tai nạn của cuộc tang thương.

Thi:

Nhìn cơn điên đảo bắt nhăn mày,

Nhơn loại vẫn còn một giấc say,

Nước đã kề chơn không lánh trước,

Trăng chiều bóng khuyết cảnh trời day.

       Quỉ-Cốc Thoàn-Sư đến. Ta chào, ta lui.

----> NEXT

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh