Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

PHỔ hóa Tam-Kỳ độ chúng sanh,

HIỀN lương đắc ngộ phước lai thành,

BỒ tâm ái chủng trong vòng khổ,

TÁT đạo Cao-Ðài nhuận trí thanh,

       Chào chư hiền. Ðại tịnh nghe.

Thi bài:

       Ánh sáng chói kỳ ba khai Ðạo,

       Chốn Tây-phương Tam-Giáo hội đồng,

              Nhìn tường nhơn loại động lòng,

Phàm trần nay sắp huyết hồng thây phơi!

       Ưa thanh tịnh cung Trời an hưởng,

       Luyện đơn nguơn lo chưởng đức dày;

              Cuộc đời ngàn đắng muôn cay,

Cho nên hoằng hóa Cao-Ðài Vô-Vi.

       Buồn thương bấy thời kỳ mạt kiếp,

       Nạn dẫy tràn, hồ điệp còn mê...

              Phải chi sớm biết quày về,

Ly trần lánh khổ dựa kề Bồng-Lai.

       Ðộng thiêng-liêng, trần ai tá thế,

       Nương huyền cơ khuyên thế tỉnh hồn,

              Cuộc đời bí nước bế môn,

Ðẩy xe tấn pháo cản dồn sĩ, binh.

       Cầu trăm nhịp gập ghình khó bước,

       Cờ bại binh túng nước nhảy càn,

              Chi cho khỏi vướng tai nàn,

Tối tăm mờ mịt biết đàng đâu đi?

       Nay hồng ân Tam-Kỳ tế thế,

       Lượng cao minh Chúa-Tể giải vây,

              Hiệp đoàn chi xiết vui vầy,

Sao không chịu lánh cái bầy bạo hung?

Thi:

Hung bạo giỏi cho cũng một thời,

Hồn lìa xác phải chịu tai trời,

Ngày giờ phán đoán nào ai biết?

Biết trước ăn năn mới vững ngồi.

       Ban ơn các hiền.

* * *

Ðạo đức DI truyền máy nhiệm sâu.

Huyền vi LẠC cảnh đạt cơ mầu,

Hào quang THIÊN mạng soi trần tối,

Chiếu sắc TÔN oai diệt tận sầu.

       Chào chư nhu sĩ. Lành thay! Thảm thay!

Thi bài:

         Máy linh Lão khó phân rành,

Thương vì vạn loại tu hành chẳng bao!!!

         Từ vưng chiếu chỉ Thiên-Tào,

Long-Hoa khai hội chọn trao phép mầu.

         Ngày đêm Lão luống lo âu,

Quyết đem thế-giới hiệp câu hòa-bình.

         Cũng vì tội lỗi chúng-sanh,

Khiến nên phải chịu tan tành buổi nguy...!

         Cầm cơ thể luyện từ bi,

Nhơn sanh thoát khỏi tu trì yên thân.

         Phút đâu Khương-Thượng đến gần,

Tâu rằng "Ðàn Thánh Ngọc-Vân hội đồng".

         Vừa nghe liền trổi gót hồng,

Ðến mừng chư sĩ hết lòng đàn trung.

         Bây chừ đã đặng thung dung,

Lão vui tả bút thỉ chung khải đề.

Thi:

Ðề huề cảnh Phật bước chuyền lao.

Thương hại nhơn sanh khổ lắm nào,

Thánh-Ðức tu hành giờ chín chắn,

Chuyển-Mê rán chỉ lập danh cao.

Phú:

Cao quá độ nhàn thân thức tỉnh,

Ðức chơn thành thi vịnh ngâm nga,

Dạ chí lâm độ khách ta bà,

Lòng quyết định sửa hòa thế tục.

Hỡi vạn loại tu hành một lúc,

Mà đơn thành hưởng phúc muôn năm...

Cõi trần ai mấy kẻ chí tâm,

Nơi địa ngục giam cầm nhiều hạng...

Nỗi nước lửa nhơn sanh tai nạn,

Cuộc đao binh có hản mất còn?

Chư sĩ ôi! gắng chí lo tròn,

Cơn mạt kiếp may còn tế thế.

Người đắc quả tai vinh đơn quế,

Kẻ lạc đường minh thệ khổ nàn!

Thấy tương lai, Lão luống thở than,

Xem Nguơn-hạ lòng vàng từ đoạn.

Khách thế tục chưa người chiếm bảng,

Cảnh Tiên-bang chói rạng hào-quang,

Hỡi đời tàn, rán chí bước sang!

Thi:

Sang hèn chi cũng lập công phu,

Nghiệt oán chớ mong kết sự thù,

Quyết chí tu hành lên Niết-cảnh,

Thành tâm hôm sớm rán lo tu.

Khó mà bền chí là quân-tử,

Nhọc chẳng nệ thân mới trượng-phu,

Hồ điệp giấc nồng mau tỉnh thức,

Nhành dương rải khắp bá linh phù.

       Ðạo-Hạnh Chơn-Nhơn đến, Lão mừng chư sĩ.

----> NEXT

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh