Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

HẢI đảo ngao du xiết nỗi nhàn,

TRIỀU thiên kiến giá phụng hoàng san,

THÁNH tâm phát khởi tri cơ nhiệm,

NHƠN trí Chuyển-Mê hội bửu-đàn.

       Chào chư hiền, nghe:

Thi bài:

              Thấy đời mà chán cho đời,

Thói hung chưa dứt, nạn trời tới cho.

       Thuyền Bát-Nhã vòng vo rước khách,

       Ðạo lưu hành chánh mạch Tiên gia,

              Giác mê giấc điệp ta-bà,

Mau lo trở gót theo Già, chúng sanh!

              Tai trời phạt kẻ chẳng lành,

Răn người tàn bạo sát sanh phá đời.

              Ðộng ngôi Tiên Phật cung Trời,

Giáng trần mở Ðạo truyền lời ngọc châu.

       Biết tu niệm Ðạo mầu an hưởng,

       Tánh dữ hung kim chưởng tan hồn,

              Gặp kỳ ân xá Chí-Tôn,

Hoằng khai giáo lý Thiên-môn sớm hồi,

              Khổ trần khó đứng khôn ngồi,

Cờ đề thống-nhứt bốn ngôi lâm trần.

              Long-Hoa nay cũng gần gần...

Thi:

Gần đây mới rõ phước trùng lai,

Ban thưởng lương sanh đại đức tài,

Phổ hóa giống mầu gieo bốn bể,

Năm Châu an hưởng phước Cao-Ðài.

       Xích-Tinh-Tử đến. Lão chào. Lão lui

* * *

XÍCH, huỳnh, thanh, bạch, hắc: năm phương,

Biến hóa TINH thông lý đạo tường

TỬ ngã gieo truyền cơn cứu khổ

Chuyển-Mê mừng đặng rải cùng phương.

       Chào chư hiền. Nghe:

Thi:

Chán cuộc phong ba khổ ách đời,

Chi bằng vịnh phú rượu cờ chơi,

Non Tiên nấu thuốc kim đơn xá,

Nhựt nguyệt vai mang bốn bể dời.

* * *

Dời non xây biển có chi kỳ!

Nháy mắt coi rồi pháp diệu thi,

Bởi kẻ phàm trần chưa mở mắt,

Rồi chê Tiên Phật, có nên gì.      (Cười!...)

* * *

Vì ai Ta phải nhọc lòng đây?

Cái thói vô lương sớm biết này!

Luân chuyển lông sừng năm bảy kiếp,

Mới hay Tạo-Hóa phép công dày...

* * *

Ðày đọa trăm nguơn mới thấy tường,

Tường rồi đoạn dứt mối oan vương,

Tầm theo nẻo chánh qua phương Phật,

Bất diệt bất tiêu khỏi lắm đường.

Thi Bài:

         Ðường dài khuyên gắng mà đi,

Ðến nơi đến chốn huyền vi mật bày;

         Vô biên hồng phước Cao-Ðài,

Nhuận trong thế-giới đức dày hiền lương.

       Xích-Mi đến, Lão lui.

* * *

XÍCH đế Nam Phương đã trổ mòi,

MI huỳnh mồ kỷ dở mà coi,

LÃO nhuần phước lớn tu muôn kiếp,

TỔ vị oai danh đã hẳn hòi.

       Chào chư nho-sĩ.

Thi bài:

         Nam-Bang sớm gặp Cao-Ðài.

Hồng ân vô lượng phúc lai cận kỳ.

         Hữu phần đắc Ðạo vô-vi,

Vô duyên lâm cuộc sầu bi não-nùng.

         Mừng nay Thánh-Ðức phổ thông,

Chuyển-Mê khách tục thẳng xông Tiên đàn.

         Cơ Trời tiền định rõ ràng,

Canh khuya Lão để lời vàng nhủ khuyên.

Thi:

Nhủ khuyên nam nữ biết theo mau,

Phật Thánh Thần Tiên đã lố màu,

Bình địa phong ba rồi cũng có,

Có ai trọn hưởng kiếp sang giàu!

Kệ:

         Ban ơn chư sĩ cả đàn,

Lời khuyên cặn kẻ, sen vàng Lão lên.

       Phổ-Hiền Bồ-Tát đến.       Thăng.

----> NEXT

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh