Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

Ðàn Mồng 3 tháng 6, Ất Hợi (1935)

KHƯƠNG-THÁI-CÔNG

Mạnh sức đa tài cũng chẳng chi,

Mấy mươi năm khổ quản thân gì,

Cơ Trời chưa phải ngày ra mặt,

Lỡ dở không nên một món chi.

       Cười... Chào chư hiền đệ. Chư hiền đệ thành tâm, Lão đi thỉnh chư Tiên ngự bút.

* * *

NGỌC sáng năm nơi quí giá lành,

ÐẢNH kỳ giáo hóa cứu nhơn sanh,

CHƠN như phán đoán khai hoa cuộc!

NHƠN trí thức tùng diệu pháp danh.

       Chào chư hiền, chư hiền tịnh tâm nghe:

Thi bài:

         Nghĩ ra bắt động tâm can,

Thương thay mấy kẻ bạo tàn vướng tai.

         Nhằm kỳ Ðại-Ðạo hoằng khai,

Trổi chuông thức tỉnh trần ai bấy chừ.

         Thương đời tiêu trưởng dinh hư,

Hạ-nguơn kề cận có dư máy kiền.

         Ðời lo buộc khổ gây phiền,

Quên mình bổn phận nhơn hiền giúp nhau.

         Long-Hoa còn mất lẽ nào?

Chi bằng sớm biết dồi dào đạo tâm.

         Chớ nên lầm!

       Thái-Ất Chơn-Nhơn đến. Lão xin kiếu.

* * *

THÁI sơn ẩn dạng luyện trường sanh,

ẤT-Hợi quần Tiên giáng chỉ rành,

CHƠN pháp Cao-Ðài ban giải ách,

NHƠN lương lánh khổ dưỡng nhàn thanh.

       Chào chư hiền. Chư hiền nghe:

Bài:

       Kìa Bồng-Ðảo sen vàng đua nở,

       Nọ Niết-Bàn hực-hở hào-quang,

              Tam-Kỳ Ðại-Ðạo rải lan,

Trổi đờn cung-oán mộng tràng tỉnh say.

       Hữu duyên gặp Cao-Ðài cứu thế,

       Còn vô phần lầm kế bàng-môn,

              Khuyên mau phản lộ, tỉnh hồn,

Làm người phải biết vong tồn do Thiên.

       Lành đặng hưởng thiên niên tự toại,

       Dữ luân hồi trở lại thú cầm;

              Làm người sao chẳng lương tâm?

Hiếp nhau ỷ thế lỗi lầm biết bao!

         Hỏi rằng đây đó khác nào?

Mà sao mình lại lòng bao cượng Trời?

         Quá hung mấy gã ở đời,

Vô tâm đâu khác thú thời vô tri.

         Khá mà suy!

Thi:

Suy rõ Phật Tiên giáng dạy bày,

Khuyên đời mau tỉnh giấc nồng say,

Ác lai ác báo khuyên chừa lỗi,

Tích cốc phòng cơ mới gọi tài.

       Hải-Triều đến. Lão chào. Lão lui.

----> NEXT

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh