Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

ÐẠI đức chí tâm hiệp một trường,

THÁNH Thần rày hội chỉ minh chương,

TỀ linh nhứt khiếu Long-Vân-Ðiện,

THIÊN tử chiêu an lịnh biến thường.

       Chào chư nho-sĩ.

Thi:

Thiên-công chí định giá lâm đàn,

Thấy thế mà lòng luống thở than!

Nước lửa ngày gần tai rải khắp,

Tang thương năm đến nạn lan tràn.

Hào quang Từ-Phụ đông-phương chiếu,

Linh điễn Phật Tiên sắc hội bàn.

Thánh-Ðức thức người mau trổi gót,

Ðài tiên chung ngự đặng chiêu an.

       Ngô-Ðại-Tiên ngự. Ta chào chư sĩ.

* * *

ÐẠI-Ðạo độ dân trải thập niên,

ÐỨC cao đắc quả thính tâm truyền,

NGÔ đồng gió đánh nào thay đổi,

TIÊN trưởng mây đưa phép hóa nguyên.

Giáng tục đời tàn chi xiết dạ,

Hội phàm thế tận Ðạo hoằng nhiên,

Long-Hoa trước mắt đua nhau đến,

Vân các ngự lâm chỉ dạ nguyền.

       Chào chư sĩ lưỡng phái.

       Ta ban ơn lành cho các trò nam nữ, rán chí thành lo cho hoàn tất. Ta mừng các trò.  Thăng.

----> NEXT

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh