Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

TIẾP sớ Thái-Công thỉnh kịp kỳ,

DẪN đàng chúng khổ buổi khuynh nguy,

ÐẠO mầu luyện nấu linh đơn thuốc,

NHƠN phẩm đắc thành Phật thế tri.

       Chào chư sĩ nam nữ.

Thi:

Lịnh Trời lập hội giáo hoằng khai,

Thấy khổ nhơn sanh nỗi nạn tai,

Chiếu điển cõi đời qui chúng khổ,

Rọi quang cảnh thế chọn anh tài.

Thiều quang nhặt thúc kề bên bến,

Hồng điệp lần qua đã đáo lai,

Kệ Phật ngâm nga qua bến tục,

Linh đơn vào dạ khỏe bao ngày...!

Thi bài:

       Thấy cảnh thế, ác lằn đầy dẫy,

       Nạn chúng sanh khó chạy lánh thân,

              Nào hay gặp dịp Ðạo-nhân,

Hòa chung rượu phép rưới trần hôm mai.

       Cảnh Tây-Phương châu mày thế tục,

       Thảm chúng sanh một lúc biến thiên,

              Ngỡ là sóng cả chụp thuyền,

May đâu gặp hội Ðạo truyền kỳ ba.

       Lòng sanh chúng xót xa lụy hạ,

       Dạ Như-Lai nong nả cứu đời,

              Tòa sen nhứt phẩm hôm mơi,

Tìm phương cứu thế độ đời đặng an.

       Thánh-Ðức lập bủa tràn thế giới,

       Tỉnh thức đời sớm phải lo toan,

              Bổng đâu chiếu đến Tây-Phang,

Mùi hương bay nực mấy hàng đã phê:

       Rằng Ngọc-Vân "Chuyển-Mê Thánh-Ðức"

       Hội quần Tiên hiệp sức cứu đời,

              Ðạo-Nhơn thừa sắc mạng Trời,

Giá lâm chỉ vẽ đôi lời giáo khuyên.

       Chư nho-sĩ khẩn nguyền chí dạ,

       Luật Thiên-Tôn công quả cao dày,

              Lo lường phận sự hôm mai,

Ước ao vẹn vẻ ngày ngày chớ lơi.

       Chiếu đến sắp cuộc đời qui tắc,

       Nghĩa chung hòa hiệp mặt quần Tiên,

              Thương ôi! Chín bệ nào phiền,

Gắng công Thánh-Ðức roi truyền hậu lai.

       Có căn quả Như-Lai thâu nhập,

       Cảnh Tây-Phương đã sắp vị rành,

              Tiếng đờn Phật pháp thanh thanh,

Ðòi người căn vị tu hành lóng nghe.

Thi:

Nghe lịnh rồi vưng mới đặng thành,

Thành tâm tên tạc sử đề danh,

Danh lưu tồn đến đài Tây-Vức.

Dứt hết phàm tâm Ðạo phát sanh.

       Ðông-Phương đến. Bần-đạo chào chư nho-sĩ.

* * *

ÐÔNG-Á Hoàng-Thiên độ chúng dân,

PHƯƠNG hành chánh pháp Phật Tiên Thần,

LÃO đề danh trước lo điều độ,

TỔ giáo kỳ tam sắc lịnh ân.

       Chào chư nho-sĩ lưỡng phái.

Thi bài:

       Ðời sanh cuộc biến thiên tai nạn,

       Ðến kỳ truyền Thánh bảng chỉ huy,

              Cảnh Tiên Lão ẩn tu trì,

Luyện đơn nấu thuốc sá gì lợi danh.

       Lo phương pháp cứu sanh khách tục,

       Nấu lửa hương họa phúc chiêu hồn,

              Ngày trời hôm sớm đồng môn,

Cờ Tiên rượu Thánh vĩnh tồn gió trăng.

       Ðêm vắng vẻ lòng hằng ái truất,

       Vì nhơn sanh dưới vực trầm luân,

              Phút đâu Khương-Thượng băng chừng,

Thỉnh Già đến hội vui mừng Chuyển-Mê.

       Nương gió lượn giáng đề Thánh-Ðức,

       Pháp Tiên gia qui luật phải tường,

              Hỡi người mắc lưới trần dương,

Lánh thân, hay mến thế thường lợi danh!

       Rằng nhơn loại bao đành mến tục,

       Mà phải mang vì chút tiền căn,

              Vậy thôi rán chí tịnh bằng,

Lập công tu học khỏi lằn tang thương.

* * *

         Trò ôi muốn đặng an bường,

Khó chi một kiếp rau tương nhịn đời.

         Rày đà Ðạo rải khắp nơi,

Ðoạt công bương đến chớ lơi trễ chừng,

         Ðông-Phương Lão hộ trì chưn,

Chí tâm thì đặng vui mừng ngày sau.

Thi:

Thiện ác đáo đầu lẽ thiệt hư,

Chí tâm dầu khổ có đâu từ,

Thuyền linh tế thế nghinh ngang nước,

Biển cả sóng xao chẳng thiện từ.

Phú:

       Than ôi! Ðời lao khổ nhơn sinh đành nhao nhố,

       Giữa biển mê mấy độ họa tai!

       Cảnh trần gian xem chẳng bao ngày,

       Nơi thế tục đọa đày nhơn khách.

       Gặp Thánh-Ðức khá gìn thuyền bách,

       Ngộ Chuyển-Mê chí sạch lượn sóng nhồi,

       Gắng thành tâm mới đến vị ngôi,

       Ðường chánh giáo gắng tài bồi cho đắc quả.

       Lời chỉ giáo trò tua ghi dạ,

       Tiếng khuyên lơn Lão đã phân rành,

       Rán thành lòng mà tế độ quần sanh,

       Thấy nạn khổ bao đành để nhơn sanh lâm tai họa.

            Tề-Thiên giáng. Ta chào chư sĩ.

----> NEXT

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh