Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

THÔNG tàng máy nhiệm sắp chia phong,

THIÊN mạng phấn tâm bước kịp hồng;

GIÁO hóa lưu hành trong thế giới,

CHỦ truyền chư sĩ đến Hoa-Long.

       Chào chư môn đồ. Chư môn đồ đại tịnh, nghe Thầy dạy:

Thi:

Một giấc Hi-Di bắt động tình,

Ba đào nghiêng ngửa lấy làm kinh!

Trước không chứa đức nên vương khổ,

Chừng đó rồi than ắt tại mình.

Thi bài:

       Trước Tạo-Hóa gầy nên giống quí,

       Sau nhơn sanh thức lý tầm tu;

              Ðời tàn, biển thả Long-chu,

Vớt người chìm đắm muôn thu bể trần.

       Khai Ðại-Ðạo tân dân minh đức,

       Chuyển quần linh phá vực ái-hà,

              Phật Tiên mở hội Long-Hoa,

Ðịnh kỳ thượng bảng khai khoa chiêu hiền.

       Tòa phán xét quần Tiên ban thưởng,

       Rải hồng ân vô lượng vô biên,

              Phá mê cho khách trần duyên,

Chỉ đường giải thoát cung Tiên quày mình.

       Rồi đây biết Thiên-Ðình phạt tội,

       Nay biết thì chừa lỗi còn hồn,

              Bao vây, vay trả, dập dồn,

Dinh-hoàn chưa rõ, vong hồn như tên.

       Cho giáng thế rồi quên ngôi vị,

       Mê mùi trần làm quỉ hại nhau,

              Luật công sớm biết tỉnh nào!

Thuận thiên còn mạng, dồi dào hưởng vui.

       Nghịch thiên phải thân vùi đáy biển,

       Chịu luân luân chuyển chuyển đáp đền,

              Tần-Cối nay sử nêu tên,

Giỏi như Hạng-Võ có bền hay không?

       Mình buộc khổ vào lòng đành chịu,

       Gây oán hờn ai biểu, rồi than?

              Sao không thấu máy hành tàng?

"Tích thiện, phùng thiện" rõ ràng luật minh.

       Gây nợ thế đem mình nô lệ,

       Mến hồng trần chịu trể muôn nguơn,

              Lóng nghe Tiên trổi giọng đờn,

Phá mê thức tỉnh dò chơn lên đường.

       Ðời ly loạn cũng thương, cũng trách,

       Tới tam thừa đạo mạch phát hưng,

              Gầy nên vũ-trụ phong thuần,

Chuyển qua Thượng-cổ trung-hưng chánh truyền.

       Nhằm thời buổi quần Tiên giáng thế,

       Ðem linh đơn phổ tế chúng sanh,

              Mở dây oan nghiệt người lành,

Lập thành Thánh-Ðức lưu hành Chuyển-Mê.

       Nhìn cho kỹ muôn bề yêu khí,

       Gẫm đến đây sực nghĩ ngày xưa;

              Thiên-cung thượng bảng phụng thừa.

Phong Thần phạt Trụ mới vừa lòng nhơn.

       Giọng lãnh lót tiếng đờn môn đệ,

       Xúi giục Thầy lầm kế sát sanh,

              Khiến ra oán nộ tranh hành,

Thi tài, đấu phép, nhơn-sanh chịu nàn!

       Bởi vậy đó lòng vàng chua xót,

       Nghĩ giận loài sâu mọt khiến xui...

              Nói ra tủi đến sụt sùi,

Thượng-Sư hay đặng giải nùi rối ra.

       Cao linh-đơn giải hòa môn đệ,

       Ðồng hết tâm "vạn tuế Thượng-Sư ",

              Hồi lai động nội Ngọc-Hư,

Tu thêm hạo khí bấy chừ cũng lâu.

       Nay tính lại Ðạo mầu tá thế,

       Bảng Phong Thần NGỌC-ÐẾ đã trao,

              Long-Hoa đến đó thử nào,

Khuyên đời mau biết giồi trau linh-hồn.

Thi:

Linh hồn tráng kiện chiếu hào quang,

Biết Ðạo tu tâm trở máy thoàn;

THÁNH-ÐỨC khuyên đời cơn nắng hạ,

CHUYỂN-MÊ đưa khách đến khoa tràng.

       Thầy ban ơn các trò. Có Huỳnh-Long đến. Thầy lui.

----> NEXT

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh