Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

GIA giáo nhà Nam đã đến kỳ,

công tranh lực đến khoa thi,

GIÁO khai yếu lý nhơn nhơn ngộ,

CHỦ định trung tâm sắc ký thì.

       Chào chư hiền đồ.

       Ðại tịnh, nghe dạy: Nhằm buổi Hạ-nguơn, gặp đời mạt kiếp, nhơn loại phải vướng cuộc tang thương, CAO-ÐÀI mở Ðạo tại Thánh-địa Nam-bang để cứu người trong cơn tai khổ. Than ôi! Nhơn loại còn mảng mê trong nẻo lợi đường danh, dục tước, mến quyền tranh đấu nhau, máu đổ tràn sông, thây chồng như núi. Thảm thay! Sự nhỏ nhen là miếng ăn với chổ ở mà quên hết tình đồng loại nghĩa đồng quần. Sự chết gần bên mà chưa hề nhớm gót. Ðời bạo ngược, thế lung lăng, ác lai ác báo. Nhơn loại vì miếng đỉnh chung, vì mùi vật chất, quên hết tinh thần đạo đức. Bốn tôn-giáo đã thất kỳ truyền, mới có Tam-Kỳ ra chấn hưng nền giáo-lý qui hiệp nhứt môn. Ðời tận tuyệt, cuộc tang điền thương hải sắp xây, tai nạn cận kề, thưởng người thiện tánh, phạt kẻ ác tâm. Ta giáng giờ nay để lời cho chúng sanh rỏ biết: Nền chánh giáo của Ta lưu truyền thế giới tới đây đã gần hai ngàn năm. Ta có tiên tri trong hai ngàn năm ta sẽ tái lâm một lần nữa. Nền giáo-lý của Ta bế mạc, mới có Ðại-Ðạo Tam-Kỳ phát khai, chư chúng sanh phải biết mà tìm Ta. Ta có nói: "Ðứa nào ngày nay thương yêu ta bao nhiêu, kính mến ta bao nhiêu thì ngày sau chúng nó trở lại ghét ta bấy nhiêu. Chúng nó chưa hề thấu đáo huyền vi mầu nhiệm của Ta đặng."

Thi:

Cơ Trời sắp cuộc hội Bình-Linh,

Chuyển Ðạo Nam-bang tỉnh mộng huỳnh,

THÁNH-ÐỨC ước ao người thế gặp,

CHUYỂN-MÊ cơn khổ, bước quang minh.

       Chuẩn-Ðề đến. Ta chào, Ta lui.

----> NEXT

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh