Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

Ðàn Mồng 2 tháng 6, Ất Hợi (1935)

        KHƯƠNG-THÁI-CÔNG

       Chào chư Thiên-ân, chư hiền nam nữ.

       Ðại tịnh, đại tịnh. Chỉnh đàn, có Nhiên-Ðăng Cổ-Phật lâm đàn. Ta ra ngoài nghinh tiếp.

* * *

NHIÊN hạnh Thích-tông họa chiếu hành,

ÐĂNG hoa liên ngự ái nhơn sanh,

CỔ kim hi hữu thành minh đức,

PHẬT pháp từ bi đắc quả lành.

       Chào chư chúng sanh. Lành thay! Lành Thay!

Thi:

Tây phương vui thấy Ðạo huy hoàng,

Nhơn loại đắc truyền bí pháp ban,

Phổ hóa Chuyển-Mê người giấc mộng,

Tiên tri hội giáo lịnh tiên đoan.

       Thái-Thượng đến. Ta chào chư hiền.

* * *

THÁI-Cực chuyển luân lập Lưỡng-Nghi,

THƯỢNG thanh hạ trược định phân thi,

ÐẠO truyền cứu thế cơn nguy khổ,

TỔ hóa lịnh khai giáo đắc qui.

       Chào chư hiền đồ.

       Chư hiền đồ thành tâm khẩn nguyện các đấng thiêng liêng giáng dạy THÁNH-ÐỨC CHUYỂN-MÊ hoàn thành để tế độ quần sanh kỳ Hạ-nguơn mạt-kiếp tới thì công quả của mỗi trò chẳng nhỏ đó.

       Khổng-Thánh ngự, Thầy chào mỗi trò.

* * *

VĂN thỉ trung hòa thánh chế tân,

TUYÊN truyền Nho-Giáo cứu quần dân,

KHỔNG Trình mạng sắc Long-Hoa Hội,

THÁNH-Ðức Chuyển-Mê hiệp Phật Thần.

       Chào chư hiền đồ nam nữ.

Thi:

Nhơn loại ngày nay đã đến kỳ,

Giáo truyền bí pháp Ðạo Vô-Vi,

Huỳnh kim thiên lượng phi vi quí,

Nhứt điểm linh quang đắc quả thi.

       Quan-Âm đến. Ta chào chư hiền đồ.

* * *

NHƯ nhiên thế sự vạn hư linh,

LAI tỉnh chúng sanh Ðạo phát minh,

QUAN thế đổi thay thiên dĩ định,

ÂM dương hiệp nhứt Ðạo trung bình.

       Chào chư Thiên-ân, chư hiền đệ, hiền muội.

Thi bài:

       Nhứt phẩm trấn Phật môn kỳ hạ,

       Oai nghiêm linh sắc đã ghi lành,

              Vui vì thấy đặng quần sanh,

Gội nhuần Thánh-Ðức Ðạo thành Chuyển-Mê.

       Ðại-Tiên Thái-Bạch giá ngự. Ta chào chư hiền.

* * *

chánh chỉ sao đạo-đức kỳ,

THÁI bình chơn giáo hữu tiên tri,

BẠCH minh giáo hóa nguơn qui nhứt,

Giáng lịnh hội đồng sắc thánh ghi.

       Chào chư Thiên-ân, chư nam nữ.

Thi Bài:

       Tiên trấn hửu oai linh tế thế,

       Sắc Giáo-Tông chánh thể sửa đời,

              Lập thành Ðại-Ðạo nơi nơi,

Mạng phê THÁNH-ÐỨC lịnh Trời đã ban.

       Quan-Thánh đến, Ta chào chư Thiên-mạng.

* * *

QUAN huỳnh chiếu khải định hư không,

THÁNH-Ðức Chuyển-Mê sắc tỏ lòng,

ÐẾ mạng thiên-ân nhơn tự lạc,

QUÂN thần hiệp nhứt hội Hoa-Long.

       Chào chư Thiên-ân, chư hiền nam nữ.

Thi Bài:

       Thánh mạng định Tam-Kỳ nhứt trấn,

       Giáo trung cang nguơn vận khôi tinh,

              Thiên-cơ hiệp nhứt tâm gìn,

Chuyển-Mê cứu thế sanh linh thoát nàn.

       Gia-Tô Giáo-Chủ ngự. Ta chào chư Thiên-mạng.

----> NEXT

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh