Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

THÁNH-ÐỨC CHUYỂN-MÊ

____________

Ðàn đêm Mồng 1 tháng 6 năm Ất-Hợi (1935)

KHƯƠNG hòa chiếu sắc Thượng-Hoàng ban,

THÁI nhựt minh huy ảnh diệu hoàng.

CÔNG quả Chuyển-Mê nhơn Thánh-Ðức,

Giáng đàn nghinh tiếp hội Tiên bàn.

       Chào chư Thiên ân, chư hiền nam nữ.

       Vui thay cho nhơn loại, phước thay cho nhơn loại

       THÁNH-ÐỨC CHUYỂN-MÊ ra đời để cứu cơn mạt kiếp khuynh nguy. Ta vưng lịnh Ðức Chí-Tôn thỉnh chư Tiên Phật ngự Ngọc-Vân-Ðàn lập pho THÁNH-ÐỨC. Vậy chư Thiên ân khá chỉnh đàn cho nghiêm, trà tửu bỉ bàn, trầm nhang xông đốt, vị nào sái lịnh, ta chẳng vị tư. Ðại tịnh, đại tịnh.

Thi:

THÁNH lịnh nào ai dám trái lòng,

ÐỨC thành vạn sự ắt nên công,

CHUYỂN xây nguơn hội nhơn sanh thức,

giác nam kha, tỉnh giấc nồng.

Thi bài:

       Cuối hạ nguơn cơ trời dĩ định,

       Sắc hư linh rày tính mấy năm,

              Tam-Kỳ Ðại-Ðạo ân thâm,

 Cứu dân mạt kiếp tánh trầm ngọc châu.

        Thế luân chuyển cơ mầu vận tải,

        Hiệu Cao-Ðài Ðạo rải năm châu,

              Bởi nhơn sanh nạn thảm sầu,

Vì chưng ác nghiệt cơ cầu văn minh.

       Khôn thì sống, bóng gìn phải thác,

       Mạnh thì còn, yếu mạt phải thua,

              Thương thay ác khí bốn mùa,

Xung thiêng liêng tánh thẹn thùa điểm linh.

       Khiến nạn đến nhơn sinh khổ sở,

       Sớm muộn chi ắt phải tiêu tàn,

              Ðộng tâm Thượng-Ðế Ngọc-Hoàng,

Hội Tiên Thánh Phật lập ban Ðạo mầu,

       Pháp chánh truyền lý sâu đã tạo,

       Mới hoằng khai Ðại-Ðạo Tam-Kỳ,

              Cứu đời đương buổi khuynh nguy,

Làm cho nhơn loại tu trì, khỏi vương.

       Ðạo hoằng hóa phô trương phổ độ,

       Thánh mạng truyền cứu khổ giác mê,

              Mười năm Ðạo đã cận kề,

Bấy lâu giác thế, nay thì phá mê.

       Ðến nguơn hạ tỉnh mê vạn loại,

       Mới chuyển rành chánh đại hoàng tông,

              Rày cho đến hội Hoa Long,

Chúng sanh lập đức đoạt công tựu trường.

       Nay Lão dạy nhứt chương thiết thạch,

       Nhơn sanh tua đạo mạch trí tài,

              Nhọc công chí nguyện đừng sai,

Ðường xa diệu diệu dặm dài vơi vơi.

       Chí-Tôn giá ngự. Chư vị nghiêm đàn. Ta đi tiếp giá.

QUẢNG chiếu điển quang hộ giá đàn,

THÀNH tâm kiến thỉnh hội Tiên ban,

TỬ truyền Thánh-Ðức minh chơn diệu,

Giáng thế khuyến tu đáo Niết-Bàn.

       Ðại tịnh, đại tịnh, chỉnh đàn cho nghiêm, có Chí-Tôn giá ngự.

HUYỀN-KHUNG-CAO THƯỢNG-ÐẾ

Viết Cao-Ðài Giáo Ðạo Nam Phương

       Hĩ, hĩ chư môn sanh. Ðại tịnh, nghe:

Thi:

NGỌC báu trương ra chiếu khắp nơi,

HOÀNG công tá Ðạo sửa cơ Trời,

THƯỢNG truyền Thánh-Ðức nhơn nhơn ngộ,

ÐẾ khuyết quần Tiên trổ mặt đời,

Giáng dạy người lành về cõi Phật,

Ngọc thành giá quí cứu trần vơi,

Vân phi ngũ sắc che cơn khổ,

Ðàn thánh hoát khai giải thoát thời.

       Giờ này Thầy giáng đàn vào lúc canh thâu, hội quần Tiên ngự định. Thầy thấy cuộc đời rất nên thống khổ, đường đạo đức lắm kẻ chưa tường, nên chi Thầy ngự giá bày một pho THÁNH-ÐỨC CHUYỂN-MÊ để thức tỉnh chúng sanh tìm con đường chánh đại hầu thoát khỏi biển khổ trầm luân, tìm chánh lý tu hành đặng phản bổn huờn nguyên. Than ôi! Khổ cho nhơn loại! Thảm cho nhơn loại! Ðời tận tuyệt nhằm buổi Hạ-nguơn mà nhơn loại cứ mảng vui say nơi sông mê bể khổ, đành quên mất cái giác tánh quang minh, chi cho khỏi chịu dưới luật tà quyền. Ôi thảm! Ôi thảm! Các con tịnh, nghe Thầy dạy:

Thi bài:

       Cuối Hạ nguơn cơ Trời phát hiện,

       Ðạo hoằng khai vận chuyển Tam Kỳ

              Mong đời giải thoát cơn nguy,

Tìm đường chơn lý tu trì Ðạo cao.

       Ðời nhằm buổi phong trào biến đổi,

       Cả sanh linh lặn lội biển mê,

              Quê xưa quên phứt không về,

Mảng vui mùi tục chịu bề lao thân.

       Cuối Hạ-nguơn hồng trần sắp khổ,

       Lập Tam-Kỳ Phổ-Ðộ giải nguy,

              Long-Hoa mở hội khoa kỳ,

Ðại-Ðồng phán đoán hành vi thánh phàm.

       Ðạo hoằng khai kỳ tam cứu khổ,

       Ðạo đem người vào chổ thanh nhàn,

              Ðạo ra chỉnh đốn đời tàn,

Ðạo truyền phổ hóa mở đàng quang minh,

       Ðạo Trời lập quần linh thoát nạn,

       Ðạo cao siêu thiên mạng phụng thừa,

              Ðạo Huỳnh tỉnh giấc mây mưa,

Ðạo ra tế thế vớt đưa khách trần.

       Khuyên nhơn loại bước lần nẻo chánh,

       Lo trau tria đức hạnh hoàn toàn,

              Ðò Trời chờ chực bốn phang,

Ðuốc hồng chiếu khắp rọi đàng chúng sanh.

       Nay nhằm buổi cạnh tranh thế giới,

       Nạn Năm Châu gieo rải tràn lan,

              Thấy đời tai khổ mà than,

Nhìn tường cái cảnh dinh-hoàn đớn đau.

              Than ôi nhơn loại biết nào!

Chuông reo tỉnh giấc kêu vào nẻo ngay.

       Ðời đành chịu thiên tai vạn ách,

       Chịu nảo nùng một cách gớm ghê,

              Ðành chôn giác tánh, mẫn mê,

Cả kêu bớ trẻ trở về mau mau.

       Lập Ðại-Ðạo nâng cao chánh lý,

       Khai Tam-Kỳ giống quí bủa tràng,

              Cho đời rõ lý huyền quan,

Chen mình lánh khổ dẩy tràn năm Châu.

Thi:

Năm Châu bạo ngược chẳng tu hành,

Chỉ mến lợi quyền, nảy chiến tranh,

Ðạo đức cứu đời cơn rét lạnh,

Tam Kỳ phổ hóa chỉnh đời thanh.

THÁNH-ÐỨC gieo truyền mau bước kịp,

CHUYỂN-MÊ thế giới trở nên lành,

Tinh thần bền vững muôn thu chói,

Vật chất tiêu tan trái chín nhành.

       Ban ơn các con. Tái cầu chư Tiên giáng dạy, Thầy thăng.

----> NEXT

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh