Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

7.- CHƯ PHẬT GIÁNG MỪNG KINH THÁNH-ÐỨC

__________

THI:

KHƯƠNG truyền Ðại-Ðạo khắp năm châu,

THÁI nhựt minh soi thoát bể dâu,

CÔNG lý chiêu hiền qui cựu vị,

Giáng phê Thánh-Ðức giải cơn sầu.

      Ta ban ơn cho chư hiền nam nữ. Khá thành tâm tiếp giá DI-ÐÀ PHẬT-TỔ.

      (Tiếp điển)

THI:

DI sơn đảo hải lập công đầu,

ÐÀ chiếu gương soi khắp Á-Âu,

PHẬT hội công đồng khai Thánh-Ðức,

TỔ truyền diệu pháp lý siêu mầu.

      Bần-Ðạo chào chư hiền sĩ nam nữ.

      Hôm nay Bần-Ðạo giáng phê Kinh Thánh-Ðức, vậy Bần-Ðạo ban ơn chư sĩ, có HỒNG-QUÂN LÃO-TỔ đến.

      (Tiếp điển)

THI:

HỒNG điệp giấc kha phải để lòng,

QUÂN thần phụ tử nợ non sông,

LÃO truyền mùi Ðạo càng thâm diệu,

TỔ giáng luật phê mối đại đồng.

      Thầy chào chư hiền sĩ nam nữ.

THI:

Chia lòng vì bởi giấc chiêm bao,

Chẳng kịp biện phân có thấu nào,

Hỏi thử tinh thần cho thấu lý,

Xem qua tỷ lệ cõi sen đào.

BÀI:

      Sen đào xây đó đây chung trí,

      Nối gót theo một ý chung tình,

            Nghĩ cho sanh chúng chia phanh,

Cũng vì mưu kế phải đành lấn xô.

      Dòm thế sự ô hô thảm khổ,

      Thấy nhơn tâm lố-nhố thân phàm,

            Một lòng bước đến vân am,

Thế tình lôi cuốn đừng làm khổ thân.

      Dầu cho cuộc phong trần ép buộc,

      Cũng rán lo kết cuộc khoa thi,

            Chuyển luân, luân chuyển kịp kỳ,

Hoát khai chơn giáo hội thi mong gần.

      Lòng toan tính cho cần mới hản,

      Lựa dịp may phân đoán cho rành,

            Hết lòng son sắc đinh ninh,

Ðào non xuống bể thân hình quyết mong.

      Lịnh truyền ban lo xong thí hội,

      Chiếm bảng son tuyệt đối tranh tài,

            Chớ rằng như thể sương mai,

Lập thân quyết định non đài ngao du.

      Chia tình nghĩa cọng phù lắm nổi,

      Sớt gánh gồng chịu lối cam eo,

            Ðụt xông tên đạn qua đèo,

Lướt dòng nước biếc thủy gieo cội nguồn.

      Ðáo sơn khê ôn tồn lý hội,

      Mượn thuyền nan sớm tối cho đời,

            Dằn lòng nhu sĩ nhớ lời,

Phá mê nhơn chúng cơ đời xôn xao.

THI:

Xôn xao quần chúng bởi tranh quyền,

Xạo sự chia phanh sở đắc nguyền,

Một bức giang san vân cẩu biến,

Năm nơi quốc túy khá như nguyền,

Chiêu lòng anh kiệt cho nên mặt,

Mở đức trung cang đặng hữu duyên,

Lần lượt tháng ngày qua rất lẹ,

Bôn ba chớ vội cảnh than phiền.

      Chư hiền sĩ thành tâm tiếp giá DI-LẠC THIÊN-TÔN.

      (Tiếp điển)

THI:

DI luân chuyển động mối cơ Trời,

LẠC thú thông đồng đặng thảnh thơi,

THIÊN võng khôi khôi nào có lậu,

TÔN truyền yếu nhiệm sửa cơ đời.

      Bần-Ðạo chào chư hiền sĩ nam nữ.

THI:

Giang san cẩm tú bực nhơn tài,

Thức đạo chung cùng thức giấc say,

Thừa lịnh sắc phê đàn Thánh-Ðức,

Gặp cơ hội ngộ giáng phô bày,

Ðạo truyền chánh luật tinh chuyên lấy,

Ðời để xét xem cứu nạn tai,

Ngơ ngác tâm hồn vòng trụy lạc,

Ðảo điên thế sự giọt sương mai.

BÀI:

      Sương mai tựa như hồ khói tỏa,

      Chỉnh xem qua nong-nả giáng bày,

            Phá mê cho khách nhơn tài,

Tỉnh hồn thấu đáo Thiên-Thai cảnh Bồng.

      Vì chủng tộc mắc vòng mây ám,

      Bởi không lòng vẹt đám mù sai,

            Làm cho thân phận lạc loài,

Chịu cơn điên đảo hình hài lao tâm.

      Cuộc trần hoàng phù vân tuyết bủa,

      Gẩm cho trần chịu úa xào thân,

            Lăm le cái cuộc phong trần,

Mê mùi chung đỉnh tinh thần đau thương.

THI:

Ðau thương cho khách bị giam cầm,

Nghĩ xét bấy lâu ứa lụy dầm,

Chỉnh phục non sông cơn nước lửa,

Chấn hưng đạo mạch đặng minh tâm.

      Ta ban ơn chư hiền sĩ nam nữ. Tái cầu có ÐẠI-THÁNH TỀ-THIÊN đến.

      (Tái cầu)

THI:

TỀ tựu đồng tâm học Ðạo mầu,

THIÊN cơ chỉ rõ lý cao sâu,

ÐẠI thừa triết học huyền thâm chiếu,

THÁNH-Ðức chuyển mê cứu nạn sầu.

      Chào chư hiền nam nữ, chư hiền khá nghiêm tịnh.

THI:

Triết học huyền thâm đức hóa nhơn,

Thiền tăng chánh giác lịnh tiên hườn,

Lâm nguy thế sự hà phân đoán,

Mạt kiếp kỷ tương sắc hạ nguơn.

      Chư hiền nghe:

      Máy huyền thâm xây chuyển, người thiện căn huấn luyện tinh thần.

      Cơ Tạo-Hóa đổi dời, kẻ có đạo đức học đòi Tam Giáo.

      Như ta lãnh mạng chiếu, giáo Minh-Tân thọ đạo, độ nhơn sanh truyền chơn-lý cứu nguy.

      Cơ tạo xây lắm nỗi chuyển di.

      Máy thiên-lý khó tri thời thế.

      Nay ta phụng thừa giáng chiếu Ngọc-Minh.

      Ðề bút tả mấy câu vào Thánh-Ðức.

THI:

Thánh-Ðức thiên cơ chỉ hạp thời,

Nhơn sanh xáo lộn biến nguy đời,

Tối tân văn hiến bày điều hại,

Bần khổ nhơn dân chịu nỗi trôi,

Chánh giáo khôn phân cùng vạn loại,

Thiên cơ khó chuyển với người ôi!

Nhờ Kinh giác tỉnh đời mê mộng,

Thức giấc huỳnh-lương rõ Ðạo Trời.

      Chư hiền thành tâm cầu GIA-TÔ GIÁO-CHỦ đến. Ta ban ơn chư hiền.

      (Tiếp điển)

THI:

GIA truyền Thánh-Ðạo cõi Âu Tây,

đức bồi công dốc dựng gầy,

GIÁO hóa chúng sanh qui mỹ tục,

CHỦ ban phước huệ đặng đồng giây.

      Chào chư hiền đồ nam nữ.

THI:

Phụng chỉ Hoàng-Thiên hạ chiếu trần,

Giáo truyền Thánh-Ðức cứu nhơn dân,

Kỳ duyên tu niệm về ngôi vị,

Phước quả thành tâm khỏi nợ nần,

Chớ có đỏng đưa theo tục lụy,

Dạ đài phải chịu lấp vùi thân,

Thương đời đánh chết đời chưa rõ,

Giọt máu nhà tiên rải hiệu thần.

      Chư sĩ nghe:

      Một đấng Cứu-tinh giáng thế Ngôi-Hai nơi Bạch Ngọc Huyền-Khung.

      Vì lòng bác-ái thương đời phải gởi mạng trần nơi cây thập-tự.

      Ôi nhơn tâm! Ôi nhơn tâm! vì nhơn tâm mà làm cho đau đớn, vì nhơn tâm mà con xa cha, chồng xa vợ, tớ hại thầy...

      Du-Gia ngày xưa không phải là một vị môn đồ yêu quí của ta đó ru?

      Thương thay, nếu ta có đủ quyền lực mà cải với lẽ tự nhiên của Tạo-Hóa, thì ta có nỡ nào để cho một vị môn đồ thành tro mạt.

      Ðáng thương tiếc ôi! ta hằng nói với chúng sanh rằng: Tự ta thì ta không có đem phước hay là tội cho ai được. Ta chỉ liều mình mà chịu tội cho chúng sanh.

      Khuyên chúng sanh rán cải dữ về lành, thì Cha ta ở trên Trời sẽ ban phước và định ngôi cho.

      Ðạo lưu-ly luân chuyển, đời tranh cạnh cuốn lôi.

      Mối chơn truyền rồi cũng vì trào lưu mà lợt lạt máy huyền vi.

      Ta huyền diệu thật, Ta phép tài thật.

      Kẻ đau được mạnh, kẻ cùi được lành, kẻ khổ được khỏi, kẻ đói được no, một miếng bánh mì ta sẽ biến thành 5000 người ăn đủ.

      Thế mà không có Cha ta ở trên Trời thì ta chẳng làm gì.

      Bởi vậy ta khuyên chư môn sanh, khá biết mối Ðạo nơi cuối Hạ-Nguơn Tam-Kỳ Phổ-Ðộ nầy, Cha ta ở trên Trời đã đem một chiếc từ thoàn mà độ tận chúng-sanh.

      Ta khuyên cả thảy chúng sanh phải nhớ rằng:

      Ta có tiên tri trong 2000 năm, ta sẽ tái lâm mà cứu thế.

      Ðến thời kỳ nầy đã đủ, tuy là ta không hứa có ta làm giáo chủ Ðạo Cao-Ðài, mà biết đâu ta là một tay sai của Ngài khi trước, vậy ta khuyên cả môn sanh khá biết cạn lời nầy mà tu hành thì sau khỏi điều ăn năn tự hối.

      Thôi ta ban ơn chư hiền sĩ, có NGUYỆT-TÂM CHƠN-NHƠN đến.

      (Tiếp điển)

THI:

NGUYỆT điện quảng hằng chiếu khắp nơi,

TÂM trí nhơn loại hiểu nhiều đời,

CHƠN truyền xưa tỏ Âu-Châu thiệt,

NHƠN đạo nay bày Á-Việt chơi,

Giáng bút phụng thừa Hoàng lịnh mạng,

Ngọc cơ roi dấu Thánh Tiên lời,

Minh tâm biết cạn ta văn học,

Ðài thượng ngàn mây rạng cõi đời.

      Chào chư hiền nam nữ.

THI:

Ðời tàn muôn sự phải lầm sai,

Văn hóa đời nay mấy kẻ tài,

Học rộng để nuôi con với vợ,

Trí cao đành tính việc chông gai,

Sách ta ngàn cuốn người xem thử,

Từ cõi Âu-Châu đến xứ ngoài,

Thấy cuộc trò đời nay giả tạm,

Mấy hàng nhắn nhủ khách anh tài.

      Ta ban ơn chư hiền. Có THÁNH-NỮ JEANNE D?ARC đến.

      (Tiếp điển)

THI:

THÁNH-Ðức phụ công bố mạng truyền,

NỮ nam đồng bái trước Ðàn Tiên,

(JEANNE) Răn đời châu ngọc ngàn thu tạc,

(D'Arc) Ða giáo giá lâm tiếng dạy khuyên.

      Chào chư hiền nam nữ.

THI:

Cuộc thế đổi dời buổi nạn ương,

Tiên tri ta đã chỉ cho tường,

Hồng ân võ lộ cầu Trời Phật,

Phước huệ trân châu nguyện đặng thường,

Nước loạn một tay dìu dắt nước,

Ðường xa mấy mặt bước cùng đường,

Chăn chiên ngày trước đời nghe tiếng,

Cứu quốc khỏi nguy tiếng để gương.

      Chư hiền nam nữ nghe:

THI:

Ngán nỗi nhơn tâm cõi thế tình,

Khen chê thương ghét kỉnh rồi khinh,

Lòng Tiên thậm trách tâm người tục,

Vì bởi còn say cuộc thế tình.

BÀI:

            Ðêm khuya sao rạng trăng lờ,

Phụng thừa Thiên mạng giáng cơ Ngọc-Ðài.

      Lập THÁNH-ÐỨC cứu tai vạn loại,

      Truyền CHƠN-KINH chế cải phàm phu,

            Ðể lời tỏ nỗi người tu,

Nhơn tình thế thái công phu mấy người.

      Từng trải hết cuộc đời đen trắng,

      Ðã thông tri việc nặng trần gian,

            Nghĩ thân hổ với giang san,

Chăn chiên mà có mở mang chi nào.

      Người khinh dễ thấp cao đủ tiếng,

      Kẻ dày bừa những chuyện khổ tâm,

            Trải qua cõi tục mấy năm,

Ðã tường thế sự nhơn tâm thường tình.

      Khi khổ nạn đao binh chẳng thấy,

      Chẳng thấy ai ra đấy lãnh phần,

            Trốn trong bụi rậm dưỡng thân,

Chẳng còn hay giỏi phong trần là chi.

      Lên ngựa thiếp giải nguy tế độ,

      Rày Thánh nhân tạo sổ công thần,

            Cười thay thế khéo xây vần,

Mới con cái tục, rày Thần Thánh đây.

      Hỏi người thế sao gây chuyện quấy,

      Quấy làm sao trông thấy mà đau,

            Ở đời hay lấy mặt mày,

Hay thương ngoài miệng, hay chào ngoài môi.

      Cười thế sự người ôi giả dối,

      Giả dối sao đến đổi ghê hồn,

            Lần lừa cuộc thế học khôn,

Khôn ăn hiếp dại tiếng đồn xưa nay.

      Khi thạnh thời nhiều tay giúp đỡ,

      Lúc lâm nguy sờm sở một mình,

            Nghèo không bạn, sang lắm tình,

Càng gần thân mật, càng nhìn của tiêu.

      Trách lòng tục khéo khêu chi khách,

      Kẻ cơ bần ép bách chẳng thương,

            Lấy ta mà để nên gương,

Sửa tâm công chánh đường đường mới nên.

      Người có nhớ hay quên ta đó,

      Nếu lòng ta xấu có nên chi,

            Nhờ lòng tốt, nhờ trí tri,

Trời ban phước cả, Phật qui chơn truyền.

            Lòng thành hẳn đặng linh thiêng...

      Chư hiền nam nữ đồng bái mạng MẪU-HOÀNG giá ngự. Ta ban ơn chư hiền.

      (Tiếp điển)

THI:

BÁC ái từ bi tập tánh thành,

NƯƠNG nhau em chị rán tu hành,

Lâm nguy bất cứu phi hiền nữ,

Ðàn đạo đồng tâm được tịnh thanh.

      Chào chư Thiên-Ân nam nữ. Chư Thiên-Ân khá tịnh đàn có MẪU-HOÀNG ngự bút. Ta ban ơn chư hiền.

      (Tiếp điển)

THI:

DIÊU động đào nguyên vạn tải vân,

TRÌ tâm giá ngự đến hồng trần,

KIM phê chứng dạ con hiền ngỏ,

MẪU ái tình thâm rạng giá ngần.

            Mẹ mừng các con nam nữ.....

----> NEXT

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh